Høringssvar

Bemærkninger til høring vedr. bekendtgørelse om voldsskadeforsikring

Dansk Socialrådgiverforening takker for muligheden for at afgive høringssvar til bekendtgørelsen om voldsskadeforsikring fremsendt 22. april 2024. 

23.05.2024

Høringssvar vedrørende forslag om skærpede betinger for ret til kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik

Danske Socialrådgiverforening (DS) har modtaget forslag til ændring af lov om aktiv
socialpolitik (Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp) i høring. Det
foreslås at loven ændres således, at retten til at modtage uddannelses- eller
kontanthjælp betinges af en opfyldelse af beskæftigelseskravet og opholdskravet for
alle personer, der er kommet til Danmark den 2. april 1968 eller efter. Reglen gælder
for nuværende alene for personer der er kommet til landet efter den 1. januar 2008.
Loven skal have virkning fra 1. juli 2025.

13.05.2024

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt)

Socialrådgiverne er meget udsat for chikane og trusler. Derfor mener Dansk Socialrådgiverforening, at der et behov for en øget beskyttelse af offentligt ansatte med borgernære funktioner mod chikane for at sikre de ansattes sundhed og trivsel. Der er desuden brug for klar og tydelig vejledning til de offentlige institutioner om håndtering af aktindsigtsanmodninger. Høringssvaret indeholder desuden en række bemærkninger om uklarheder og mangler i lovforslaget, og gør opmærksom på at at afslag på anmodninger om aktindsigt ikke løser det bagvedliggende problem med at et stigende antal borgere ikke har tilstrækkelig tillid til den kommunale forvaltning.

26.03.2024

Høringssvar til Lov om Omlægning af indsatsen mod hjemløshed

Høringssvar til lovforslag om omlægning af hjemløseindsatsen
Hjemløseindsatsen står med lovforslaget over for store og også tiltrængte strukturelle ændringer, og derfor er det vigtigt, vi husker på der skal være nok boliger, bostøtte og botilbud, og at vi sikrer borgerens rettigheder godt nok, skriver DS bl.a. i høringssvaret.

15.08.2022

Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om socialt frikort

Rigtig godt at forlænge forsøget med socialt frikort, men hvorfor ikke bare få en bred aftale i stand om at få ordningen gjort permanent, skriver DS i dette høringssvar.

09.08.2022

Bemærkninger til Barnets lov

Barnets lov er en helt ny selvstændig lov, der sætter rammerne for særlig støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser og social udsathed. Forslag til Barnets lov rummer bla regler om et nyt sagsflow i sager om børn, unge og familier, bestemmelser om to sagsbehandlere på vanskelig sager og ændrede bestemmelser om børneinddragelse. DS synes der er mange gode takter i Barnets lov, men har også en række forslag til ændringer.

23.06.2022

DS høringssvar til følgelovgivning til Barnets lov

Der er fremsat en forslag til ændringer af andre love, som følge af Barnets lov. DS en række bemærkninger til reglerne om adoption og et forslag til en opstramning af reglerne om udveksling af oplysninger. Følgelovgivningen rummer også etablering af fast-track ordning for godkendelse af plejefamilier i helt særlige tilfælde og der sker en regulering af samvær med børn på kvindekrisecentre, begge ændringer kan DS fuldt ud støtte.

23.06.2022

DS bemærkninger til regeringens udspil til specialeplan

Der er mange gode takter i regeringens udspil til specialeplan, men de grundlæggende problemer med at økonomi trumfer faglighed løses ikke, skriver DS

14.06.2022

Høringssvar over lovudkast om effektivisering af straffesagskæden og af nævnsprocessen i Ungdomskriminalitetsnævnet, øget adgang til videregivelse og optagelse af fotos og forbedring af politiets muligheder for efterforskning

Lovforslaget ligger op til justeringer af Ungdomskriminalitetsnævnet, som, bortset fra udvidelsen af straksreaktionerne, går den rigtige vej. Dansk Socialrådgiverforening mener, at justeringerne i en række tilfælde kunne være mere vidtgående, så ingen børn og unge med nedsat funktionsevne skal for Ungdomskriminalitetsnævnet og at der desuden bør være mulighed for at børn i alderen 10-14 år kan undtages fra at få behandlet deres sag ved nævnet ud fra en konkret og individuel vurdering.

04.05.2022

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Dansk Socialrådgiverforening er positiv over for forslaget om alternativ afsoning i form af fodlænke og udslusningsfængsler, hvilket i høj grad vurderes at bidrage til at færre falder tilbage til kriminalitet efter endt afsoning, men stiller sig kritisk over for forslaget om at leje fængselspladser i udlandet.

29.04.2022

Høringssvar til lovforslag Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: En styrket og forenklet ungeindsats og samtaler over video og telefon

Som led i finansieringen af ’Arne-pensionen’ har regeringen med lovforslaget fundet den første ud af tre besparelser på beskæftigelsesområdet. DS har i høringssvaret understreget vores bekymring ved udsigten til så omfattende besparelser på beskæftigelsesindsatsen. DS mener helt grundlæggende, at der behov for en investering og ikke en besparelse på området.

07.10.2021

Høringssvar til lovforslag om tydeliggørelse af hjemmel til separat indkvartering af mindreårige gifte og samlevende

DS mener grundlæggende, at det er godt, at der nu kommer et eksplicit og klart lovgrundlag for den praksis, Udlændingestyrelsen anvender, når den adskiller ægtefæller eller andre samlevende, når den ene part er mindreårig. Vi er med baggrund i sagen om den ulovlige instruks om adskillelse enige med instrukskommissionen i, at der bør ske en tydeliggørelse af hjemmelsgrundlaget.

09.03.2021

Høringssvar til lovforslag om bedre ressourceforløb

Vi har fulgt ressourceforløbene lige fra de første streger til dem blev tegnet, og vi er glade for, at den omfattende og relevante kritik af dem nu har båret frugt med den første egentlige revision af ordningen. Lovforslaget rummer flere forbedringer, men grundlæggende må vi konstatere, at det kun er en justering, der efterlader en del problemer uløste

04.03.2021

Høringssvar til lovforslag om overførsel af asylansøgere til tredjeland

Grundlæggende mener DS, at forslaget ligner et forsøg fra den danske stat på at unddrage sig forpligtelser over for mennesker på flugt på grund af undertrykkelse og forfølgelse

03.03.2021

Høringssvar vedrørende ny masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse

DS bakker op om behovet for at få udbudt en særlig masteruddannelse, som kan styrke de arbejdsmiljøfaglige kompetencer i offentlige og private organisationer. En masteruddannelse vil desuden styrke vidensmiljøet på arbejdsmiljøområdet. DS giver desuden en række forslag til hvad Syddansk Universitet kan overveje at indtænke i uddannelsen.

26.11.2020

Høringssvar til lovforslag om indførelse af seniorpension

DS mener det er godt med en ny aftale om seniorpension, med et mere lempeligt tilkendelseskriterie. Men synes det er under al kritik, at lovgivningen er vedtaget, så kort før den skal træde i kræft og med en midlertidig løsning, indtil en statslig enhed kan tage over.

23.11.2019

Høringssvar til forslag til lov om ændring af social service (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældrenes retssikkerhed i anbringelsessager)

Regeringen fremsætter et lovforslag der har en intension om at skabe ro og kvalitet i anbringelser uden samtykke. DS synes der er gode takter i det fremsendte, men mener faktisk at man med få greb kunne gøre det endnu bedre. DS foreslår, at psykologer der udfører undersøgelser af forældrene skal være uafhængig af kommunen og DS foreslår, at reglerne om klager over genbehandlingsfristen justeres.

26.09.2019

Høringssvar vedrørende Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade”

DS er glad for at Sundhedsstyrelsen nu har samlet sine anbefalinger i en publikation, men savner en konkret beskrivelse af behovet for den socialfaglige indsats, den rehabiliterende praksis omhandlende sammenhængen imellem de bio-psyko-sociale forhold, herunder socialrådgivernes rolle og værdi i forhold til koordination og rettidig brobygning, samt behovet for viden om de forskellige sektorers kompetencer, lovgivning og muligheder.

05.05.2019

Høring vedr. udkast til forslag til lov om enklere og skærpede sanktioner og styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.

Dansk Socialrådgiverforening mener, at det er afgørende, at borgerne får grundig råd og vejledning og ikke kun hvert halve år, som lovforslaget lægger op til. Det er godt at det tydeligt fremgår af lovforslaget, at der fortsat skal tages særlige hensyn til de aktivitetsparate ledige.

22.02.2019

Høringssvar vedr. udkast til et revideret kapitel 9 i vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Dansk Socialrådgiverforening kræver, at Justitsministeriets reviderede vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed også i fremtiden klart og utvetydigt skal sikre at medarbejderne i det offentlige som udgangspunkt har ret til at videregive ikke-fortrolige oplysninger.

15.02.2019

Høringssvar vedr. den lovgivning som udmønter Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

DS er overordnet tilfreds med den forenkling der er kommet i forhold til tilrettelæggelse af samtaler og tilbud og varighed på virksomhedspraktik og løntilskud, men havde forventet at der ville være større forenklinger i forhold til målgrupperne.

11.02.2019

Høringssvar over forslag til lov om ændring af forvaltningsloven (Klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning)

DS er kritisk overfor lovforslag om at den enkelte myndighed selv kan beslutte proces for samarbejdet med borgeren i f.t. partshøring og afgørelser (agterskrivelser).

18.01.2019

Høringssvar til lovforslag om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven mv.

Regeringen har fremsat det lovforslag, som udmønter det ’paradigmeskift’, der er en del af Finanslovsforliget. DS mener, at lovforslaget markant svækker selve integrationsmålsætningen. Det kan medføre, at vi får grupper af mennesker, der måske lever i Danmark i mange år, men som fastholdes i en venteposition i samfundets udkant. Ydermere vil lovforlaget øge fattigdommen blandt disse mennesker.

17.01.2019

Høringssvar til forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love

Dansk Socialrådgiverforening kan tilslutte sig de fremlagte forslag til forenkle og fremskynde behandlingen af sager om adoption uden samtykke, og DS mener det er godt, at reglerne bliver ændret så barnet skånes i forhold til skift i opvækstmiljø i forbindelse med sag om adoption uden samtykke.

21.11.2018

Bemærkninger til forslag om nyt skilsmissesystem, herunder oprettelse af Familieretshuset

Der er fremsat forslag til et nyt skilsmissesystem. Familieretshuset og Familieretten afløser det nuværende system. Samarbejdet mellem kommunerne og Familieretshuset skal intensiveres. Tilbud til børn i forbindelse med skilsmisse udbygges og der indføres både obligatorisk og frivillige tilbud om konflikthåndtering og samarbejde til forældre i skilsmisse.

23.08.2018

Høringssvar til lovforslag om lov om almene boliger – anvendelse af Landsbyggefondens midler

Ghettoplanen disponerer over et stort milliardbeløb til salg eller nedrivning af almene boliger mv. - men der er ikke flere penge til det boligsociale arbejde. Tværtimod beskæres den årlige rammebevilling til alle de aktiviteter, som dette arbejde omfatter, markant: Fra en årlig ramme på 465 mio. kr. til en årlig ramme på 380 mio. kr. DS opfordrer derfor kraftigt til, at bevillingen ikke beskæres men øges som led i ghettoplanen.

22.08.2018

Høringssvar til lovforslag om nye kriterier for udsatte boligområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler mv.

DS påpeger, at lovforslaget uden at begrunde det ændrer kriterierne for, hvornår man har et udsat boligområde og en ghetto, og at det pludselig udvider antallet af områder voldsomt. Samtidig indfører lovforslaget meget skrappe begrænsninger på, om modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, dagpenge mv. kan flytte ind i disse områder. DS finder det meget urimeligt, fordi det forringer deres rettigheder og mulighed for at bo i de store byer.

21.08.2018

Høringssvar til lovforslag om Den Sociale Investeringsfond

Regeringen og store dele af oppositionen er enige om at etablere Den Sociale Investeringsfond, som skal medvirke til at udvikle og investere i sociale investeringsprogrammer. I en fremsat lovforslag kan man se, at målsætningen er vidtgående, idet der er en ambition om, at fonden med midler fra private investorer kan vokse sig meget stor og kan investere i en meget bred vifte af sociale og andre indsatser. De private investorer skal så have et afkast af deres investering. DS har i et høringssvar påpeget en række svagheder og vigtige problemer ved lovforslaget Den måske vigtigste er, om kommuner og andre offentlige aktører kan få midler til at investere alene, eller om de skal have en privat investor med.

05.08.2018

Høringssvar vedr. forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og implementering af EURES-forordningen

Som udgangspunkt er DS enig i, at den nuværende økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen er for detaljeret og komplekst. Dette lovforslag lægger desværre ikke kun op til en forenkling, men også til en besparelse på omkring 870 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen.

03.08.2018

Høringssvar til forslag om lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier)

DS kan helt overordnet tilslutte sig intensionen om at styrke kvaliteten af plejefamilieanbringelserne. DS mener at den differentierede godkendelse og de nye bestemmelser om intensiv støtte i starten og i løbet af en plejefamilieanbringelse er væsentlige gode nyskabelser. DS havde gerne set, at der var sket flere forbedringer af rammerne for netværksplejefamilier. DS taler for, at den fleksibilitet - både i form af særlige familier og i form af hurtige godkendelser, der eksisterer i forhold til de konkrete plejefamilier kan fastholde, når de fremover skal godkendes af de sociale tilsyn.

26.06.2018

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service (skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt)

DS finder lovforslaget om skærpet straf, hvis man ikke overholder den særligt udvidede underretningspligt, dybt problematisk. Der er behov for et fokus på den tidlige indsats i samarbejdet med familien frem for en stor stigning i underretninger, der komme af frygt blandt de fagprofessionelle.

24.03.2018

Høringssvar til lovforslag om Én plan

Borgere med komplekse og sammensatte problemer får ofte hjælp fra flere sektorer og har derfor flere handleplaner, som de i vid udstrækning selv må samordne. På den baggrund hilser vi lovforslaget meget velkommen.

12.03.2018

Høringssvar vedr. forslag til Lov om præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension

DS er positiv overfor, at det nu fremgår af loven, at der skal være et klart udviklingsperspektiv i forhold til arbejdsevnen, når der bevilliges ressourceforløb. DS vurderer dog, at det er usikkert, om der med disse præciseringer sikres en større ensartethed og ændring i praksis om, hvornår en borger kan få behandlet sin sag om førtidspension uden forudgående ressourceforløb. Vi er bekymrede for, om de foreslåede lovændringer i praksis vil få betydning.

21.02.2018

Høringssvar vedr. forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

DS anerkender lovens intentioner om udstrakt fleksibilitet, både i forhold til den enkelte unge, det er nødvendigt; men også at der procesmæssigt er fokus på udvikling- og forsøgsvirksomhed. Spørgsmålet er, om der er tilstrækkelig fleksibilitet i forløbet, især når den samlede FGU maximalt er 2 år.

20.02.2018

Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (ændringslov)

DS finder det positiv, at den uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige indsats for unge under 25 år koordineres og samles. Især lægger vi mærke til, at indsatsen for de 15-17-årige samles et sted med en klar definition af ansvar. DS er dog bekymret for, hvordan den uvildige uddannelsesvejledning sikres - som led i den kommunale ungeindsats og i forbindelse med den unges uddannelsesplan, som det afgørende styringsredskab.

20.02.2018

Høringssvar: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver

DS bakker med herværende høringssvar op om de nye muligheder for at tilrettelægge socialrådgiveruddannelsen i større enheder med færre afprøvninger, og ser nu frem mod implementeringen af bekendtgørelsesændringen, som gerne skal bidrage til et sammenhængende uddannelsesforløb med styrket faglig fordybelse.

17.01.2018

Høringssvar: Udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem)

DS anbefaler med høringssvaret bl.a. at ministeriet revurderer hvorvidt ændringer skal omfatte sigtede unge under 18 år, da ændringerne vil forhindre at unge kan varetægtsfængsles derhjemme og dermed begrænse muligheden for en kommunal indsats som forebygger ny kriminalitet.

03.11.2017

Høringssvar: Bekendtgørelsesændringer til udmøntning af revision af servicelovens voksenbestemmelser

Der er udsendte eller revideret i 11 bekendtgørelser, som skal udmønte de ændringer af servicelovens voksenbestemmelser, som er vedtaget.

29.09.2017

Høringssvar: Forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Der er fremsat lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, som gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle området af samfundet. DS har afgivet høringssvar.

19.09.2017

Høringssvar: Bekendtgørelse om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

DS mener for det første, at pengene kunne bruges bedre og til noget, som har effekt. Herudover mener DS også, at ordningen vil medfører mere bureaukrati, hvilket der lige nu er stor enighed om, at der skal være meget mindre af.

13.03.2017

Høringssvar: Lovforslag om ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge

Høringssvar til lovforslag om, at der skal indføres detaljerede regler om husorden, magtanvendelse mv. på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige flygtninge mv. Herunder regler om, at man kan sanktionere over for dem med træk i deres lommepenge.

09.03.2017

Høringssvar: Lov om ændring af udlændingeloven (øget brug af biometri mv.)

Høringssvaret er til et lovforslag om i højere grad at bruge biometri (fingeraftryk og ansigtsskanning) til at identificere flygtninge og andre udlændinge. Herunder i kommunerne på socialforvaltningen, jobcentrene mv.

08.03.2017

Høringssvar: Vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

DS understreger, at frivillighedens vej altid er bedre end tvang, når der er tale om en sårbar målgruppe med komplekse problemer. Herudover har DS en række specifikke kommentarer til vejledningen.

06.03.2017

Høringssvar: Lovforslag om mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge

Lovforslaget ændrer på en række rammebetingelser. DS kommenterer specifikt på forslaget om et timeloft for kursister under integrationsprogrammet samt nedjusteringen af rådighedslofterne for de udgifter til integrationsprogrammer, som kommunerne kan hjemtage refusion for.

27.02.2017

Høringssvar: Lovforslag om personlige, borgerstyrede budgetter

DS-høringssvar til lovforslag om borgerstyrede budgetter. Handicappede og udsatte borgere kan få 50.000 kr. som et budget, de selv kan bruge for at få bedre rehabilitering og livskvalitet. DS støtter forslaget, som giver modtagerne langt større medbestemmelse.

27.02.2017

Høringssvar: Lovforslag om øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut tilbagebetalingskrav

DS er overordnet set positiv overfor øget støtte til repatriering i form af støtte til sundhedsforsikring og skolegang. DS vender sig dog kraftigt i mod forslaget om at genindføre resultattilskud til kommunerne og indførelsen af absolut tilbagebetalingskrav.

20.02.2017

Høringssvar: Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

DS er positive overfor ændringsforslaget. DS præciserer, at tilkøbsmuligheden ikke må reducere borgerens ret til, at få socialpædagogisk ledsagelse til ferieophold af kortere varighed, som en del af en bevilget indsats efter § 85 i lov om social service.

10.02.2017

Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

DS er positiv overfor forslaget, der er en udløber af efterårets aftale om revision af Servicelovens voksenbestemmelser. Men DS savner flere konkrete forslag, der kan sikre et styrket tværsektorielt samarbejde, en forenkling af regelsæt, samt styrke tilliden imellem borger, medarbejdere og system.

09.02.2017

Høringssvar: Lovforslag om skærpelse af reglerne for tidsubegrænset ophold (Udlændingeloven)

DS vil på det kraftigste fraråde at skærpe reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse yderligere. Reglerne er blot for et år siden (februar 2016) strammet betydeligt op og DS ser derfor ikke behov for at skærpe dem yderligere.

07.02.2017

Høringssvar: Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

DS støtter, at forslaget italesætter både faglighed, rammer og inddragelse af berørte borgere, samt ansattes arbejdsmiljø. Men savner at forslaget adresserer udvikling og drift af behandlingstilbud målrettet borgere som både er psykisk syge og misbrugere

26.01.2017

Høringssvar: Lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

DS mener, at en visitation til andet bosted, f.eks. en specialiseret socialpsykiatrisk afdeling, bør tage udgangspunkt i faglige vurderinger af om borgeren vil drage nytte af opholdet og behandlingsmulighederne på det nye sted, fremfor alene at tage udgangspunkt i et farlighedskriterie.

25.01.2017

Høringssvar: Lovforslag om oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

DS opfordrer regeringen til enten at trække forslaget helt tilbage eller at igangsætte en dialog med alle berørte interessenter - blandt andet med henblik på at sikre, at SFI’s hidtidige forskningstemaer fortsat løftes i velfærdsforskningen – herunder at lovgrundlaget justeres i forhold til dette.

23.01.2017

Høringssvar: Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

DS kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om magtanvendelse og indberetning – hverken positivt eller negativt – når rammen for og/eller matriklen, hvorunder magtanvendelsen skal udøves fortsat er ukendt.

06.12.2016

Høringssvar: Vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres forældre (Vejledning nr. 3)

DS mener, at vejledningen på flere punkter er ude af trit med en ønskværdig udvikling mod en tidlig, fremskudt og sammenhængende forebyggelse, som mange kommuner er i gang med. Desuden overses blandt andet fattigdoms-problemer samt det voksende bureaukrati i børnesagsbehandlingen.

23.11.2016

Høringssvar: Indsatser til forebyggelse af vold på botilbud – 8 indsatsområder

DS støtter en række af Social- og indenrigsministeriet samt Sundheds- og ældreministeriets forslag om styrkelse af sikkerheden for beboere og ansatte på botilbud. Dog advarer DS mod at lade ”udadreagerende, truende og voldelig adfærd” blive det afgørende princip for visitation til de nye tilbud.

07.09.2016

Høringssvar: Tiltag til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud

DS sætter stor pris på initiativet for bedre indsats mod vold på botilbud. DS pointerer, at samarbejdet mellem kommuner og regioner i mange tilfælde ikke fungerer optimalt, samt at blandt andet kapacitets-udfordringer i psykiatrien er med til at øge risikoen for vold.

10.08.2016

Høringssvar: Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

DS har afgivet høringssvar i forbindelse med ændringer i bekendtgørelsen om tilbud om helbredsvurdering. DS er bekymret over at behovet for en helbredsvurdering, alene skal foretages af socialrådgivere, og forslår derfor et samarbejde med kommunernes sundhedsfaglige personale.

23.06.2016

Høringssvar: Boligplacering af flygtninge

DS er positive overfor at hensynet til tilbud om arbejde, nu kan komme med i afgørelse om kommuneplacering. DS har forslag til opmærksomhedspunkter til midlertidige opholdssteder for en eller flere enlige flygtninge.

23.06.2016

Høringssvar: Udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

DS er positive overfor det styrkede beskæftigelsesfokus i integrationsprogrammet, men det må ikke blive på bekostning af uddannelsesmålsætningen for unge under 25 år.

22.06.2016

Høringssvar: Retssikkerhed og administration på det sociale område vedr. ankeskema

DS har afgivet høringssvar til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Bekendtgørelsen omhandler en optimering af ankeprocessen, som DS hovedsageligt er positive overfor.

21.06.2016

Høringssvar: Bekendtgørelse om kontanthjælpsloftet

I høringssvaret udtrykker DS sin bekymring for den administrative byrde, forvaltningen af kontanthjælpsloftet vil lægge på medarbejderne i jobcentrene. En byrde, der vil tage tid fra den indsats, der skal få ledige borgere tilbage i arbejde.

15.06.2016

Høringssvar: Ophævelse af 2-års fristen for familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse. (Lovforslag nr. 191 af 31. maj 2016)

DS har kommentarer til den del af lovforslaget der omhandler kriterierne for vurdering af en vellykket integration, særlige grunde for undtagelse af kravet om vellykket integration, samt til overgangsreglen for ret til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse.

02.06.2016

Dansk Socialrådgiverforenings kommentarer til foranalysen om forenklingen af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Som aftalt med beskæftigelsesreformen fra 2014, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsat en proces, der skal forenkle Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. For at understøtte dette arbejde er der lavet en foranalyse af, hvordan loven potentielt kan forenkles.

29.04.2016

Høringssvar: Lovforslag om integrationsgrunduddannelse

DS har afgivet høringssvar på indførelsen af den nye integrationsgrunduddannelse, og er overvejende positive, da uddannelsen sikre overenskomstmæssige forhold og optagelse i A-kasser. Brugen af IGU afhænger dog i stor grad af arbejdsmarkedet, der skal være villige til at tage IGU-elever.

18.04.2016

Høringssvar: Lovforslag om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v.

Regeringen har fremsat lovforslag om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. DS er enig i en række af lovforslagenes intentioner, men advarer imod at forkorte integrationsprogrammet og om risiko for mere bureaukrati.

15.04.2016

Høringssvar: Lovforslag om voksenansvar

Regeringen har nu fremsat det lovforslag, som skal udmønte forslagene fra betænkningen om magtanvendelse ift. anbragte børn og unge. Lovforslaget kaldes Lov om voksenansvar - men det handler alene om magtanvendelse.

11.02.2016

Høringssvar: Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv.

DS tager kraftigt afstand fra at udvide kredsen af flygtninge og indvandrere, der modtager integrationsydelse med tilbagevendende kraft. Integrationsydelsen er så lav en ydelse, at modtagerne vil komme ud i alvorlig fattigdom. Det vil få store konsekvenser for en betydelig gruppe mennesker. Mange vil få problemer med at fastholde deres bolig, og det vil øge antallet af fattige børn markant.

11.01.2016

Høringssvar: Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet

DS har længe efterlyst en afbureaukratisering af antallet af sager, der forelægges for rehabiliteringsteamet. DS er derfor enig i lovforslagets intention om at forenkle sagsbehandlings-processen i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at udfaldet i sagen på forhånd er klart.

08.01.2016

Høringssvar: Kontanthjælpsloft og 225-timersregel

DS er enig i ambitionen om, at få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Lovforslagets metoder vil dog ikke have den tiltænkte beskæftigelseseffekt. De vil blot skabe mere fattigdom. DS vender sig derfor kraftigt i mod det foreslåede kontanthjælpsloft og 225-timersreglen.

06.01.2016

Høringssvar: Ændring af udlændingeloven

Lovforslaget om udskydelse af retten til familiesammenføring vil modvirke integrationen og fastholde mange flygtninge (herunder børn) i en uafklaret og marginaliseret situation, advarer DS. Forslaget er efter DS’ vurdering i strid med Den Europæiske Menneskeretskonvention og FN’s Børnekonvention.

05.01.2016

Høringssvar: Lovforslag om ændringer om krav til midlertidig boligplacering mm.

Lovforslaget er et led i de samlet asylstramninger. Flygtninges vilkår bliver generelt set forringet og det har konsekvenser for både det forebyggende integrationsarbejde og vil påvirke integrationen negativt på langt sigt.

03.12.2015

Høringssvar: Lovforslag om ændrede minimumskrav til mentor, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

DS kritiserer lovforslaget, da det er en forringelse af den indsats der skal bringe udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. DS mener, at når mentorordningerne har kvalitet fagligt og kapacitetsmæssigt, så vil de kunne hjælpe nogle kontanthjælpsmodtagere, som ellers vil være meget dårligt stillede.

24.11.2015

Høringssvar: Afrapportering fra arbejdsgruppen om gravide med et forbrug eller misbrug af rusmidler

Der har i lang tid været brug for en tydeliggørelse af de forskellige handlemuligheder, der eksisterer overfor målgruppen. Arbejdsgruppens forslag til forskellige fokusområder i den fremtidige indsats er med til at nedbryde målgruppens kompleksitet samt giver et godt overblik over mulige handlemuligheder,

28.09.2015

Høringssvar: Lovforslag om øget kvalitet i alkoholbehandlingen

DS er positive overfor, at der med lovforslaget fra centralt hold tages hånd om at sikre den nødvendige kvalitet i alkoholbehandlingen igennem tilsyn med alkoholbehandlingsstederne. Det er afgørende for kvaliteten i behandlingen, at behandlingsstederne omfattes af godkendelse og efterfølgende tilsyn.

09.08.2015

Høringssvar: Lovforslag om indførelse af integrationsydelse og ændring af reglerne til uddannelses- og kontanthjælp m.v.

DS kan se fra de konkrete erfaringer i kommunerne, at økonomiske incitamenter alene har en effekt, hvis borgerne er i stand til at flytte sig. Og undersøgelserne både fra Rockwoolfonden og Det Økonomiske Råd viser også, at størstedelen af de mennesker, som søger asyl i Danmark, ikke umiddelbart kan få et arbejde.

28.07.2015

Høringssvar: Lovforslag om harmonisering af regler om bopælstid for folkepension

DS vurderer, at lovændring vil have alvorlige negative sociale og økonomiske konsekvenser for flygtninge i pensionsalderen. Ændringerne medfører, at en voksende gruppe af ældre flygtninge vil være henvist til en pensionisttilværelse i fattigdom, i værste fald i meget alvorlig fattigdom. En tilværelse som de grundet deres alder ofte ikke vil have mulighed for at forbedre via beskæftigelse.

28.07.2015

Høringssvar: Lovforslag om genindførelse af optjeningsprincip for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge

DS frygter på baggrund af erfaringerne fra starthjælpen, at lovændringen vil ramme udsatte grupper, som kun vanskeligt kan reagere på økonomiske incitamenter til at arbejde, så de af den vej kan forbedre deres situation. Uden børnetilskud og børne- og ungeydelse kan resultatet blive, at en gruppe børnefamilier rammes meget hårdt.

08.07.2015

Høringssvar: Magtanvendelsesudvalgets betænkning nr. 1551/2015

For DS er målet med reglerne om magtanvendelse, at de skal beskytte børnene og medvirke til, at de kan komme i en god udvikling, der kan føre dem nærmere det mål, der er opstillet i Servicelovens § 46 om formålet med den særlige indsats for børn og unge: at de kan nå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

19.05.2015

Høringssvar: Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Dansk Socialrådgiverforening mener, at det er interessant, at der i dette lovforslag om jobpræmie arbejdes med positive incitamenter i forhold til at få ledige i arbejde. Men samtidig vil Dansk Socialrådgiverforening dog anholde argumentet om, at det er den enkeltes motivation, der er problemet, som denne form for incitamentstruktur lægger op til. Hvis de ledige skal i arbejde, kræver det også, at virksomheder er parate til at tage imod de ledige, som er til rådighed.

12.05.2015

Høringssvar: Udkast til vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) samt udkast til vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv (vejledning nr. 6 til serviceloven).

Dansk Socialrådgiverforening (DS) værdsætter vejledning nr. 5’s opmærksomhed på at der kan være et behov for at styrke forældrerollen hos vejledningens målgruppe. Men DS savner i f.t. understøttelse af forældrerollen en tydeligere skelnen imellem hvad der kan forventes af en ledsager og hvad der kræver en mere professionel indsats, fx i form af socialpædagogisk støtte.

05.05.2015

Høringssvar: udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Først og fremmest er Dansk Socialrådgiverforening (DS) nødt til at anfægte en ikrafttrædelsesdato, som hedder d. 1. juli. Kommunerne har gennem de seneste år implementeret mange nye reformer og lovgivninger. Det har medført et stort pres og et højt tempo og gjort det vanskeligt at opfylde lovenes intentioner og sikre borgernes rettigheder.

09.04.2015

Høringssvar: Udkast til lovforslag om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser m.v. (Nyt refusionssystem m.v.)

Dansk Socialrådgiverforening (DS) hilser velkommen, hvis et nyt refusionssystem kan være med til at sætte fagligheden fri og lade den socialfaglige vurdering ligge til grund for hvilken indsats borgeren modtager.

02.03.2015

Høringssvar: Lovforslag om tildeling af ydelser til voksne med funktionsnedsættelser eller sociale problemer ud fra en målgruppetilgang mv. (’voksenreformen’)

DS mener, at det er vigtigt, at den reform, der ligger i lovforslaget, ikke hastes igennem. Vi har dårlige erfaringer fra beskæftigelsesreformerne, der ikke var gennemarbejdede ved ikrafttrædelsen, og som kom meget vanskeligt fra start.

16.01.2015

Høringssvar: Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

DS er positivt indstillet overfor ændringerne. I udkastet foreslås det, at forbyde brug af børn som tolke ifm. læge- eller sygehusbehandling (med mindre det er et akut og livstruende tilfælde), samt at tillade brug af børn over 15 år som tolke, når den behandlingsansvarlige læge vurderer, at der er tale om et let og uproblematisk tilfælde.

15.01.2015

Høringssvar: Lovforslag om styrket indsats for kvinder på kvindekrisecentre mv.

Det er et lovforslag, som DS er meget glad for. Vi mener, at det rummer vigtige forbedringer for en gruppe meget udsatte kvinder.

16.12.2014

Høringssvar: Lovforslag om faglig støtte til netværksplejefamilier mv.

DS mener, at det er tiltrængt og en god idé at kvalificere netværksfamilier til at løfte deres opgaver, så vi støtter, at det skrives ind i selve lovteksten.

15.12.2014

Høringssvar: Lovforslag om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn

DS er overordnet set positive overfor indførslen af anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. vores høringssvar i august. Vi ser det som et udvidet socialt tilbud, der kan medvirke til en hurtigere vej ud af misbruget og forebygge sociale problemer for en gruppe borgere, der ikke søger de eksisterende behandlingstilbud.

15.12.2014

Høringssvar: Faglige visitationsretningslinjer – genoptræning og rehabilitering til voksne og til børn og unge med erhvervet hjerneskade

DS er glad for at se en koordinering mellem Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen ift. hjerneskader. Vi er også glade for at kunne læse ønsket om en bred rehabiliteringsindsats flere steder til visitationsretningslinjerne, og vi er meget enige i, at det er en stor udfordring, at mange borgeres samlede rehabilitering omfattes af flere lovgivninger og en række kommunale og regionale instanser.

26.11.2014

Høringssvar: Lovforslag om adoption uden samtykke

DS mener grundlæggende, at det i nogle tilfælde er rigtigt at bortadoptere anbragte børn eller unge, hvis forældrene ikke vil kunne blive i stand til at varetage omsorgs- og opdragelsesopgaven.

12.11.2014

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedr. ansøgninger og meddelelser mv. om sociale ydelser mv.

DS er positive overfor muligheden for borgere for at blive undtaget for at skulle søge om de pågældende sociale ydelser digitalt.

03.11.2014

Høringssvar: Lovforslag om reform af beskæftigelsesindsatsen samt forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Dansk Socialrådgiverforening tilslutter sig de høringssvar, LO og FTF sammen har afgivet om en række generelle forhold vedr. de to lovforslag. Derudover er der en række konkrete forhold, vi ønsker at knytte nogle kommentarer til.

17.10.2014

Høringssvar: Lovforslag om ændring af formue- og fradragsregler på kontanthjælpsområdet ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelse og øvrige sociale ydelser

Lovforslaget er længe ventet og af positiv karakter for de berørte borgere, der også via den særlige ordning er dækket i perioden 1. juni til 31. december 2014.

27.08.2014

Høringssvar: Udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus samt vejledning om træning i kommuner og regioner

DS ser gerne, at bekendtgørelsen og vejledningen præciseres med krav om at genoptræningsplanen koordineres og udarbejdes i forhold til indsats og tidsfrister i borgerens eventuelle andre planer fra anden lovgivning.

25.08.2014

Høringssvar: Ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling samt befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin)

DS er overordnet set positivt indstillet overfor lovændringerne. Vi ser det som en tiltrængt og nødvendig udvidelse af behandlingsmålgruppen for en socialt udsat gruppe borgere, og ændringerne kan være med til at øge kvaliteten i den sundhedsmæssige behandling, som også vil være gavnlige for effekten af den socialfaglige behandling af stofmisbrug.

21.08.2014

Høringssvar: Lov om ændring af social service

DS ønsker indledningsvis at kvittere for ambitionen om at ville bidrage til at lette administrationen af merudgiftsordningen i kommunerne og dermed mindske bureaukratiet på det sociale område.

15.08.2014

Høringssvar: Straffelovrådets betænkning nr. 1545 om samfundstjeneste mv.

DS kan støtte op om indstillingen i det væsentlige, idet vi vurderer, at der vil kunne ske en udvidelse af brugen af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste med de forslag som Straffelovrådet anviser. Vi mener, at anbefalingerne generelt vil være gavnlige i forhold til muligheden for at afvikle

15.08.2014

Høringssvar: Ændring af lov om social service og lov om social tilsyn (tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere)

DS støtter lovændringen. Vi ser det som et udvidet socialt tilbud, der kan medvirke til en hurtigere vej ud af misbruget for en gruppe borgere, der ikke søger de eksisterende behandlingstilbud.

07.08.2014

Høringssvar: Udkast til ”Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner”.

DS bifalder det øgede fokus på borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Vi har gentagne gange set konsekvenserne af manglende sammenhæng, indsatskoordinering og redskaber i arbejdet med dobbeltdiagnosticerede borgere.

20.06.2014

Høringssvar: Bekendtgørelser, som skal udstedes som led i udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet

Sygedagpengeloven blev vedtaget 11. juni, og DS har afgivet høringssvar til udvalgte bekendtgørelser, der udmønter loven: Bekendtgørelser om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning, sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om bl.a. sygedagpenge samt bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og -team.

11.06.2014

Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

I forhold til at sikre en vellykket implementering af lovforslaget er det vigtigt at sikre sig, at alle, det kan være relevant for, opnår denne viden, når lovforslaget er vedtaget. Det er uklart af lovforslaget, hvor denne rådighedsforpligtelse vil blive placeret, og hvordan det er tænkt udført, hvorfor der er behov for en præcisering af dette.

07.05.2014

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

DS finder det positivt, at lovforslaget gør det muligt midlertidigt at hjælpe borgere, der som følge af ydelsesreduktioner har akut brug for hjælp til at betale en bolig. Men lovforslaget er tidsbegrænset symptombehandling.

09.04.2014

Høringssvar: Ændring af sygedagpengeloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, jobafklaringsydelse mv.)

Overordnet finder DS, at der er flere gode takter i lovforslaget. Herunder retten til en koordinerende sagsbehandler, en tidligere indsats, indførelse af en ’fast-track-løsning’, den helhedsorienterede indsats, der ligger i jobafklaringsforløbene samt den særlige forlængelsesmulighed for borgere med livstruende sygdomme, der sikres sygedagpenge under hele forløbet.

24.03.2014

Høringssvar: Begrænsning af appel i sager om tvangsanbringelse af børn

Udvalget foreslår, at den nuværende adgang til at anke i sager om tvangsanbringelse ændres, så der kun kan ankes videre til anden instans, hvis procesbevillingsnævnet giver tilladelse til det, hvis sagen er af principiel karakter.

30.01.2014

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, herunder indførelse af takstsystem og godkendelsesordning)

Med lovforslaget vil der blive indført en ny § 95, stk. 4, 2.-3. pkt. med ordlyden: ”Som led heri skal tilskudsmodtageren inden for halvandet år efter etableringen af ordningen med konstant tilskud til ansættelse af hjælpere med højest tre forsøge have gennemført et kursus i varetagelse af arbejdslederfunktionerne med en afsluttende vurdering af, at tilskudsmodtageren er egnet.

17.01.2014

Høringssvar: Danmarks ratifikation af den valgfrie tillægsprotokol af 13. december 2006 til Konventionen om rettigheder til personer med handicap

Ved ratifikation af den valgfri protokol anerkender Danmark komiteens kompetence til at modtage og behandle individuelle klager over Danmarks forvaltning af Konventionen om rettigheder til personer med handicap samt anerkender, at komiteen af egen drift kan foretage undersøgelser under særlige omstændigheder af Danmarks forvaltning af Konventionen.

14.01.2014

Høring: Lovforslag om ændring af repatrieringsloven

Mulighed for repatriering er et vigtigt element for flygtninge, hvorfor det er godt, at den forhøjede økonomiske støtte nu permanentgøres. For at sikre en succesfuld implementering, er det vigtigt, at kommunerne sikrer, at flygtningen får god og rigtig vejledning om mulighederne i loven. Det er derfor godt, at informationsindsatsen som følge af lovforslaget styrkes.

08.01.2014

Høringssvar: Lovforslag om en tidlig forebyggende indsats

Vi ser lovforslaget som en vigtig justering af serviceloven, som vil give et bedre og mere vidtgående grundlag for det forebyggende arbejde i kommunerne. Det er en tiltrængt ændring, som kan styrke en fleksibel og hurtig forebyggende indsats til familier, der har brug for det. Vi hilser på den baggrund forslaget meget velkomment.

06.01.2014

Høring: Lovforslag om ændring af timefradrag ved arbejdsindtægter

DS ønsker at give sin positive tilkendegivelse til lovforslaget og støtter op om, at kontanthjælpsmodtagere som følge af et øget timefradrag vil få en større økonomisk gevinst ved at arbejde.

06.01.2014

’Udkast til bekendtgørelse om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension’ og ’Skrivelsen om reglerne for seniorførtidspension’

Høringssvar vedr. 'Udkast til bekendtgørelse om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension’ og ’Skrivelsen om reglerne for seniorførtidspension'

28.11.2013

Bekendtgørelse og vejledning om Socialtilsyn

Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Socialtilsyn

18.11.2013

Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

24.10.2013

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Høring over udkast til vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

24.09.2013

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: Visitation til nye målgrupper i efteråret 2013

Høring vedr. ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: Visitation til nye målgrupper i efteråret 2013

20.09.2013

Lov om ændring af sundhedsloven

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedr. styrkelse af sundhedsaftaler og regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder)

12.09.2013

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mulighed for opretholdelse af anbringelse af unge med funktionsnedsættelse i alderen 18 til 22 år samt ændring af reglerne om ansvaret for at sikre supervision og efteruddannelse til plejefamilier)

23.08.2013

socialt udsatte unge i samme aldersgruppe. Vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier

Høringssvar til vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier

20.08.2013

Lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter)

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter)

09.08.2013

Lov om aktiv socialpolitik m.v.

Høringssvar vedr. lov om aktiv socialpolitik m.v.

05.06.2013

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

Høringssvar vedr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

04.06.2013

Ny bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område m.v.

Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, ny forretningsorden for Ankestyrelsen og ændringer af en række øvrige bekendtgørelser i forlængelse af lovforslag L158 om en forenklet klagestruktur på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

27.05.2013

Vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier

Høringssvar til vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier

27.05.2013

Rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen

Høring om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen

08.04.2013

Lovforslag om helheds- og familieorienteret integrationsplan m.v.

Høringssvar til lovforslag om helheds- og familieorienteret integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af ny ankomne flygtninge m.v.

28.02.2013

Lovforslag om tilsynsreformen

Høringssvar til lovforslag om tilsynsreformen

17.02.2013

Lov om beskyttelse af børn mod overgreb

Høringssvar til lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

29.01.2013

Lov om ændring af lov om regional statsforvaltning

Høringssvar vedr. ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område)

21.01.2013

Straffeloven, lov om fuldbyrdelse af stram mv. og lov om statens uddannelsesstøtte

Høring om udkast til lovforslag om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af stram mv. og lov om statens uddannelsesstøtte (Udvidet mulighed for prøveløsladelse, fodlænkeafsoning mv.)

18.01.2013

Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser

Høringssvar til lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser

18.01.2013

Udlændingeloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv.)

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte)

18.01.2013

Udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven

Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv.)

11.01.2013

Ny bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteams

Høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteams

11.12.2012

Kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontanthjælp, revalideringsydelse mv.

Høringssvar: Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde

10.12.2012

Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling mv.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Præciseringer og konsekvensændringer i den lovgivningsmæssige udmøntning af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager, m.v.)

18.11.2012

Vedr. løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob

Høringssvar vedrørende lovbestemmelse om løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob

18.10.2012

Vedr. fleksjob og førtidspension

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love

24.09.2012

Lov om Folketingets Ombudsmand

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand

27.04.2012

Lov om euforiserede stoffer (stofindtagelsesrum)

Høringssvar til lov om ændring af lov om euforiserede stoffer (stofindtagelsesrum)

27.04.2012

Pakkeforløb i psykiatrien

Høringssvar vedrørende pakkeforløb i psykiatrien

18.04.2012

Ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven

Høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven

17.04.2012

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn)

16.04.2012

Lov om ændring af udlændingeloven

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Oprettelse af et uafhængigt klagenævn (Udlændingenævnet) og valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg)

16.04.2012

Lov om 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed

Høring vedr. udkast til forslag til lov om 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed, ændring af lov om 2- årige forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere og ændring af lov om aktiv social politik

26.03.2012

Lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (startboliger m.v.)

Høring af lovforslag om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (startboliger m.v.)

16.03.2012

Fastsættelse af serviceniveauer, inddragelse af økonomiske hensyn, refusion af særligt dyre enkeltsager mv.

Høringssvar til lovforslag om fastsættelse af serviceniveauer, inddragelse af økonomiske hensyn, refusion af særligt dyre enkeltsager mv.

01.03.2012

Nationale anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge

Høringssvar vedrørende Nationale anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge

09.02.2012

Lovforslag om styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte

Høringssvar til lovforslag om styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte

23.01.2012

Vejledning om ændring af vejledning nr. 7 af 15. februar 2011 om hjælpe-midler, biler, boligindretning mv.

Høringssvar til udkast til vejledning om ændring af vejledning nr. 7 af 15. februar 2011 om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

05.01.2012

Lovforslag om ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne

Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne)

15.12.2011

Lovforslag om forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste

Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)

15.12.2011

Lovgivning om Udbetaling Danmark

Udkast til lovgivning om Udbetaling Danmark

05.12.2011

Lovforslag om at afskaffe elektronisk overvågning af børn og unge og om skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger

Høringssvar til lovforslag om at afskaffe elektronisk overvågning af børn og unge og om skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger

02.12.2011

Lovforslag om at hæve den kriminelle lavalder

Høringssvar til lovforslag om at hæve den kriminelle lavalder

02.12.2011

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Høringssvar om forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

28.11.2011

Lovforslag om udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste m.v.

Høringssvar til lovforslag om udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste m.v.

25.11.2011

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

09.08.2011

Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Høringssvar vedrørende Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven
(Styrket kommunal vejledningspligt og indførelse af resultattilskud i forbindelse med repatriering m.v.)

09.06.2011

Vejledning om kommunal rehabilitering

Dansk Socialrådgiverforening hilser det tværministerielle initiativ om at lave en vejledning om kommunal rehabilitering velkommen.

01.04.2011

Ny bekendtgørelse om funktionsevnemetoden

Vedr. udkast til funktionsevne bekendtgørelse

24.03.2011

Lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Høringssvar til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, integrationsloven og forskellige andre love. (Bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser m.v.)

04.03.2011

Lovforslag om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse m.v.

DS ser kritisk på indskrænkningen i kommunernes ret til boliganvisning af nytilkomne flygtninge, således, at kommunerne ikke længere kan anvise boliger i såkaldte ghetto-bolig-områder eller boligområder, der er omfattet af kombineret udlejning.

01.02.2011

Begreber i relation til DHUV-projektet

DS mener generelt, at de senere års tiltagende og detaljerede styring af det sociale arbejde skaber bureaukrati og stivhed i arbejdet, som ikke er hjælpsomt. Hverken for socialrådgiverne eller borgerne.

27.01.2011

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, og lov om individuel boligstøtte og lov om social service

Høringssvar til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, og lov om individuel boligstøtte og lov om social service.

03.01.2011