Lov om ændring af sundhedsloven

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedr. styrkelse af sundhedsaftaler og regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder)

Til

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Holbergsgade 6
1057 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar på forslag til lov om ændring af sundhedsloven som opfølgning på evaluering af kommunalreformen. DS er tilfredse med, at der bliver taget lovgivningsmæssige skridt, der sikrer implementeringen af de budskaber, evalueringen af kommunalreformen frembragte.

Overordnet set er DS meget enige i behovet for at forbedre det tværsektorielle samarbejde, bl.a. gennem en styrkelse af sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner, som lovforslaget lægger op til. Det er afgørende, at der sikres en større sammenhæng mellem regionernes og kommunernes sundhedstilbud, så et sammenhængende patientforløb bliver en realitet. DS havde dog håbet, at sammenhængen mellem sociale-, beskæftigelses- og sundhedsmæssige tiltag blev tydeligere i lovforslagets styrkelse af sundhedsaftalerne, da en sådan sammenhæng er afgørende for at skabe en reel, helhedsorienteret rehabilitering af syge borgere.

Én sundhedsaftale i hver region (§205, stk. 1)

DS er positive overfor, at der fremover kun skal laves én sundhedsaftale per region, så der i praksis fremover kun vil være fem sundhedsaftaler fremfor 98 forskellige. Det vil sikre en større ensartethed i det tværsektorielle samarbejde og gøre det mere forpligtende – hvilket er tiltrængt. DS kan derfor kun bifalde ændringen af § 205, stk. 1 i sundhedsloven.

Sundhedsaftalernes indsatsområder

DS er samtidig positive overfor, at sundhedsaftalernes obligatoriske indsatsområder skal videreudvikles, så de i højere grad tilpasses og fokuseres de overordnede tendenser i sundhedsvæsenet. Af lovbemærkningernes afsnit 2.1.2 fremgår det, at ”forudsat lovens vedtagelse vil der, jf. § 205, stk. 2, blive fastsat regler om, at der bl.a. skal indgås sundhedsaftaler, der dækker forebyggelse, behandling og pleje, rehabilitering og træning samt sundheds-it”. Længere nede fremgår det, at ”samtidig kan sundhedsaftalen have fokus på bl.a. ulighed, inddragelse af borgere, patienter og pårørende og fleksibel brug af sundhedsvæsenets ressourcer på tværs af sektorer.”

DS er tilfredse med, at netop indsatsområderne forebyggelse, rehabilitering, ulighed og inddragelse af borgere, patienter og pårørende inddrages direkte i lovbemærkningerne, da det er afgørende elementer i sundhedsindsatsen. DS håber derfor, at disse områders indhold og tiltag specificeres i den vejledning til sundhedsaftalerne, som sundhedsstyrelsen vil udstede.

DS havde dog håbet på, at ambitionen om at styrke sundhedsaftalerne og den tværsektorielle sammenhæng havde været større og at sociale- og beskæftigelsesmæssige forhold dermed blev et indsatsområde for sundhedsaftalerne. Netop disse områder er afgørende for, at en bredspektret og helhedsorienteret rehabilitering af syge borgere kan sikres. Med revisionen af sundhedsaftalerne havde man muligheden for, at gøre sociale- og beskæftigelsesmæssige opgaver, i relation til den enkelte patients sygdomsforløb, til en skal-opgave for regionerne for på den måde at sikre større sammenhæng mellem indsatserne i de regionale og kommunale tilbud samt muligheden for at sikre en tidlig social- og beskæftigelsesmæssig indsats i sygdomsforløbet. Det er afgørende for, at patienter vender hurtigere tilbage til deres hverdags- og arbejdsliv, at der tidligt i forløbet tages hånd om eventuelle sociale og beskæftigelsesmæssige problematikker. Samtidig kan det lette behandlingsforløbet betydeligt, da sådanne problemer ofte kan være en barriere for helbredelse og bedring.

DS ser frem til udmeldingerne fra sundhedsministeren om indsatsområderne for de kommende sundhedsaftaler for 2015 og frem og håber på, at en bredspektret rehabiliteringsindsats med et mærkbart fokus på sociale- og beskæftigelsesmæssige forhold, allerede i den regionale indsats, bliver en del af sundhedsaftalerne fremover.

 

Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening