Lovforslag om ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne

Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne)

Til

Social- og Integrationsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) er glad for muligheden for at kommentere på forslaget til lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne).

DS er glade for en udvidelse af ledsagerordningen, så den fremover også kommer til at omfatte børn og unge med nedsat funktionsevne mellem 12 og 15 år. Ledsagelse er vigtig i forhold til at sikre, at unge med nedsat funktionsevne får muligheden for at leve et ungdomsliv på lige fod med andre børn og unge.

DS er dog ærgerlig over, at ordningen ikke gælder for alle børn med en nedsat funktionsnedsættelse, der ikke kan færdes på egen hånd, i det nuværende regelsæt og at dette videreføres med udvidelsen af ledsageordningen. Børn med en sindslidelse er ifølge bekendtgørelsen undtaget fra at benytte ledsagerordningen. Det undrer DS, at fysisk og psykisk funktionsevnenedsættelse ikke ligestilles i bekendtgørelsen, når formuleringen i lovgivningen lyder ”når barnet eller den unge ikke kan færdes alene på grund af betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”. DS opfordrer derfor til, at bekendtgørelsen ændres, så den stemmer overens med ordlyden i lovgivningen – og samtidig ligestiller fysisk og psykisk funktionsevnenedsættelse.

Udvidelsen af ledsagerordningen betyder, at børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne får en ny ret, de kan gøre krav på. I den sammenhæng finder DS det væsentligt, at børn og unge med funktions-nedsættelse og deres forældre informeres om lovgivningen, når det særlige informationsmateriale udarbejdes, så de bliver i stand til at gøre brug af ordningen.  Det fremgår ikke tydeligt af lovbemærkningerne om der med sætningen: ”Der vil blive udarbejdet et særligt informationsmateriale til kommunerne og relevante handicappolitiske interesseorganisationer mv.” også tænkes på børn og unge med funktionsnedsættelse og deres forældre. Det bør derfor sikres, at informationsmaterialet også bliver tilgængeligt for børn og unge med funktionsnedsættelse og deres forældre.

I den eksisterende vejledning står der, at: ”Det bør herudover også tilstræbes, at ledsageren aldersmæssigt passer til den enkelte borger”. Ledsagelse handler om praktisk, og ikke pædagogisk, hjælp. Det skal derfor fortsat være muligt, at en ledsager passer aldersmæssigt til den enkelte borger – også selvom dette betyder, at ledsageren er under 18 år, når blot vedkommende har de rette kompetencer. En ung ledsager falder bedre ind i barnets eller den unges sociale samvær med andre børn og unge og bliver lettere accepteret i vennekredsen. Når der står i bemærkninger til lov-forslaget, at der ikke foreslås andre ændringer i bestemmelsen om ledsagerordningen, går DS ud fra, at den eksisterende vejlednings hensyn også gælder den udvidede ordning.
Med venlig hilsen

Bettina Post
Formand, Dansk Socialrådgiverforening