Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, herunder indførelse af takstsystem og godkendelsesordning)

Med lovforslaget vil der blive indført en ny § 95, stk. 4, 2.-3. pkt. med ordlyden: ”Som led heri skal tilskudsmodtageren inden for halvandet år efter etableringen af ordningen med konstant tilskud til ansættelse af hjælpere med højest tre forsøge have gennemført et kursus i varetagelse af arbejdslederfunktionerne med en afsluttende vurdering af, at tilskudsmodtageren er egnet.

Til

Social-, Børne- og Integrationsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. DS har følgende bemærkninger til lovforslaget:

Arbejdsgiver- og arbejdslederansvar

Med lovforslaget vil der blive indført en ny § 95, stk. 4, 2.-3. pkt. med ord-lyden: ”Som led heri skal tilskudsmodtageren inden for halvandet år efter etableringen af ordningen med konstant tilskud til ansættelse af hjælpere med højest tre forsøge have gennemført et kursus i varetagelse af arbejdslederfunktionerne med en afsluttende vurdering af, at tilskudsmodtageren er egnet. Det er desuden en betingelse, at kommunalbestyrelsen vurderer, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsgiver for hjælperene…”. Den samme ordlyd vil med lovforslaget gøre sig gældende for paragrafferne, der regulerer den borgerstyrede personlige assistance (BPA), § 96, stk. 2 pkt. 1 og § 96, stk. 2, pkt. 2.-3.

Lovforslaget indebærer, at betingelserne om, at borgeren eller den nærtstående efter kommunalbestyrelsens vurdering skal være i stand til at fungere som arbejdsleder og som udgangspunkt også som arbejdsgiver for hjælperne videreføres uændret men skærpes ved, at borgeren eller den nærtstående skal have gennemført et kursus med afsluttende vurdering fra kursuslederen af, om borgeren eller nærtstående er egnet som arbejdsgiver. Gennemførelsen af et sådan kursus skal styrke kommunalbestyrelsernes vurdering af borgerens eller den nærtståendes arbejdsgiverevne.

DS tilslutter sig ideen om at styrke tilskudsmodtagerens arbejdsgiverevne, da det er en nødvendig forudsætning for at have personer ansat samt at de ansattes rettigheder og vilkår tilgodeses.

Det er dog i midlertidigt ikke beskrevet i lovforslaget, hvad kommunen skal stille op, hvis tilskudsmodtageren ikke består kurset og dermed ikke kan vurderes egnet som arbejdsgiver. Er kommunen i dette tilfælde forpligtet på, i samråd med borgeren, at finde en anden løsning, eksempelvis at overføre tilskuddet til en nærtstående, forening eller privat virksomhed?

Lovbemærkningerne til lovforslaget beskriver lidt mere klart – men dog meget indirekte – hvad der skal ske i dette tilfælde, idet der med lovbemærkningerne skønnes, at lovforslaget kan føre til, at flere borgere eller nærtstående indgår aftaler om overførsel af tilskud til nærtstående, foreninger eller private virksomheder. Heri kan der implicit ligge en antagelse om, at kommunen skal finde en anden løsning, eksempelvis at overføre tilskuddet til nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, hvis tilskudsmodtageren ikke består det foreslåede lovfastsatte kursus.

DS mener dog, at det bør fastsættes i lovteksten, hvad der sker, når en tilskudsmodtager ikke består kurset, så der ikke hersker tvivl om praksis ude i kommunerne og borgerens retssikkerhed dermed overholdes.

Takstsystem

Det foreslås med lovforslaget, at der foretages ændringer i servicelovens § 96 a, stk. 1-2 således at tilskuddet til ansættelse af hjælpere og BPA udmåles efter et takstsystem. Social-, børne- og integrationsministeriet får bemyndigelse til at fastsætte reglerne om takstsystemet nærmere.

Der vil således, hvis forslaget om et takstsystem vedtages, blive udstedt en ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA, hvori takstsystemet vil blive reguleret nærmere, herunder takstens størrelse, hvilke omkostninger, der er dækket ved taksten og hvilke omkostninger, der dækkes efter forbrug.

I lovbemærkninger til lovforslaget foreslås det, at bekendtgørelsen vil indeholde en fast timetakst for omkostninger til løn (differentieret på arbejdstidspunkt samt hjælperens kompetenceniveau) samt en fast takst for andre omkostninger forbundet med at modtage hjælp, fx udgifter til ekstra vand og strøm.

DS anerkender, at forslaget vil medføre større retssikkerhed for borgeren, da afgørelser om støtte og tilskud vil blive mere gennemskuelige med et takstsystem samt, at det vil lette administrationen i kommunerne. Dog er det vigtigt, at det nye takstsystem ikke bliver en økonomisk forringelse i forhold til det nuværende udmålingssystem. Det konkrete indhold af takstsystem i den kommende bekendtgørelse bliver derfor afgørende for, hvorvidt DS fuldt ud kan tilslutte sig ideen om et nyt takstsystem. DS vil under ingen omstændigheder tilslutte sig et takstsystem, der på nogen måder kan blive en økonomisk forringelse af de to ordninger.

Godkendelsesordning – ændring af lov om socialtilsyn

Det foreslås med lovforslaget, at der foretages en ændring i servicelovens §§ 95, stk. 4 og 96, stk. 2, således at borgeren eller den nærtstående, der ønsker at overføre tilskuddet til ansættelse af hjælpere eller BPA til en forening eller en virksomhed, alene kan indgå aftale herom med foreninger eller private virksomheder, der er godkendt af socialtilsynet.

Dette medfører, at der med lovforslaget indsættes en ny § 4 a, § 6a samt § 8a i lov om socialtilsyn, der giver socialtilsynet til opgave at godkende og føre tilsyn med foreninger og private virksomheder, som borgeren eller den nærtstående kan indgå aftale med om overførsel af tilskud samt træffe afgørelser om ophør af godkendelse, hvis foreningen eller virksomheden ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse. Paragrafferne indeholder samtidig en bemyndigelse til social-, børne- og integrationsministeriet til at fastsætte nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med foreninger og private virksomheder samt afgørelser om ophør af godkendelse. I forlængelse heraf vil en række paragraffer i lov om socialtilsyn blive konsekvensrettet, så de også indeholder muligheden for tilsyn af foreninger og private virksomheder.

DS er enige i behovet for, at foreninger og private virksomheder, der kan indgås aftale med om overførsel af tilskud til ansættelse af hjælpere eller BPA, skal godkendes af og føres tilsyn med af socialtilsynet. Dette er en nødvendig sikring af, at det bevilgede tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA anvendes efter formålet.

Det bør dog præciseres i lovteksten, hvilke former for foreninger og private virksomheder, der er tale om. DS mener derfor, at samtlige paragraffer i forslaget til ændring af lov om socialtilsyn, der henviser til foreninger og private virksomheder bør præciseres på følgende måde: foreninger og private virksomheder, der ønsker at varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, ligesom det er beskrevet i lovbemærkninger på side 9.

 

Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening