Høringssvar: Ændring af lov om social service og lov om social tilsyn (tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere)

DS støtter lovændringen. Vi ser det som et udvidet socialt tilbud, der kan medvirke til en hurtigere vej ud af misbruget for en gruppe borgere, der ikke søger de eksisterende behandlingstilbud.

Til

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslaget om tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere. Formålet med ændringen er at forpligte kommunerne til at tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling af personer, der har et behandlingskrævende misbrug som det primære sociale problem.

DS støtter lovændringen. Vi ser det som et udvidet socialt tilbud, der kan medvirke til en hurtigere vej ud af misbruget for en gruppe borgere, der ikke søger de eksisterende behandlingstilbud.

Vi er meget positive overfor, at optagelse i tilbuddet både kan ske ved at borgeren selv henvender sig direkte til tilbuddet eller ved visitation fra offentlige myndigheder, idet denne målgruppe ikke nødvendigvis ønsker anden kontakt til kommunen. Vi bakker også op om, at tilbuddene etableres fysisk adskilt fra eksisterende behandlingstilbud, og at behandlingen skal tilbydes udenfor almindelige arbejdstid. Denne målgruppe anser sig ofte ikke sig som – og vil ikke sættes i bås med – borgere, der benytter sig af de eksisterende behandlingstilbud, og de opsøger dem derfor ikke. Socialrådgiverne oplever også, at borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet har problemer med at deltage i behandling indenfor almindelig arbejdstid, så vi kan kun støtte, at lovændringen kan ændre det.

Med hensyn til § 101 a, stk. 3 er DS enig i, at det er lederen af behandlingstilbuddet, der skal træffe afgørelse om optagelse. Det vil i praksis også være en forudsætning for, at optagelsen kan ske anonymt. Men det bør tydeliggøres, at en eventuel klage over en afgørelse ikke kan behandles af den person/instans, som træffer beslutningen. Den bør derfor gå videre til den myndighed/ejer af tilbuddet, som i sidste instans bærer ansvaret for den afgørelse om optagelse, som lederen har truffet. Hvis det ikke løser problemet bør afgørelsen kunne påklages til Ankestyrelsen.

DS kan være bekymret for om at deltagelse i gruppebehandling kan forekomme som et krav for optagelse i tilbuddet. DS er bekendt med de dokumenterede effekter af gruppebehandling i nogle tilfælde, men vi frygter at nogle borgere vil holde sig fra behandlingen, hvis de mødes med krav om at skulle indgå i gruppebehandling. Denne behandlingsform er ikke til gavn for alle i målgruppen, og nogle kan tænkes ikke at ville deltage i gruppebehandling af hensyn til deres anonymitet. Dette må formodes særligt at gælde for den målgruppe, som søger anonym behandling.

Ydermere vil DS påpege, at der er en uklarhed i bemærkningerne til lovforslaget og selve lovforslaget. I bemærkningerne beskrives målgruppen for tilbuddet i afsnit 2.2.2, som personer, der ”typisk ikke tidligere har været i misbrugsbehandling”, og det fremgår, at netop dette har været et krav i forsøgsprojektet ”Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling”, nemlig at personen ”ikke tidligere har opsøgt et behandlingstilbud”. Af lovforslaget fremgår dette ikke som krav til optagelse i tilbuddet, hvilket vi støtter. DS mener, at det ikke skal være et krav for optagelse i tilbuddet behandlingen, at det skal være borgerens første misbrugsbehandling. Der kan være personer, der tidligere har været i behandling (efter § 101), som har tilbagefald i stofmisbruget, men derudover ikke har andre sociale problemer, og som derfor er i målgruppen for anonym behandling efter § 101 a. Disse borgere skal fastholdes som del af målgruppen.

Med venlig hilsen
Majbrit Berlau
Formand, Dansk Socialrådgiverforening