Lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter)

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter)

Til

Social- og Integrationsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslaget om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter).

Generelle kommentarer

Dansk Socialrådgiverforening er meget opmærksom på, at der ikke skal udarbejdes delplaner for hver enkelt indsats borgeren tilbydes af kommunen. Men derimod at der skal udarbejdes en samlet plan for hver enkelt borger, hvor der kan indgå flere forskellige delelementer, alt efter hvilken indsats den enkelte borger har behov for. Dette for at både borger og sagsbehandler kan få et samlet overblik over indsatserne, og så der ikke iværksættes indsatser inden for samme tidsrum, eller som er modstridende.

Dansk Socialrådgiverforening stiller sig derfor tvivlende overfor, om det er nødvendigt med en specifik plan for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter. Dansk Socialrådgiverforening mener, at det er en alvorlig sag, som der selvfølgelig skal sættes ind overfor, men at indsatsen for denne målgruppe bør indgå som en del af den handleplan, der allerede kan udarbejdes efter Serviceloven.

Specifikt i forhold til § 10 og § 12

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at voksne, der oplever alvorlige æresrelaterede konflikter, ikke er direkte nævnt som målgruppe i serviceloven. Men i § 12 fremgår det at; ”Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.”

Dansk Socialrådgiverforening mener, at voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter må gå ind under betegnelsen ”særlige sociale problemer”. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der være mange særmålgrupper som specifikt skal skrives ind under § 12, ligesom som det er foreslået med den nye § 12 a. F.eks. voksne med senfølger efter incest, voksne der er udsat for voldelig adfærd fra en samlever, voksne som bliver udsat for afpresning osv. Dette vil blive utrolig omfattende og alligevel utilstrækkeligt i forhold til de mange forskellige målgrupper, som kan have behov for en indsats efter SEL.

Justering af § 141

Dansk Socialrådgiverforening foreslår, at man i stedet for at lovfastsætte en ny handleplan i § 12a og dermed indarbejder en særbestemmelse for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter, justerer § 141 i SEL. En mulighed kan være, at der indsættes en skal-bestemmelse på handleplaner i forhold til voksne, som har brug for en omfattende indsats efter SEL. I denne bestemmelse kan der evt. laves en bemyndigelse til ministeren, så det i en bekendtgørelse kan præciseres, hvilke målgrupper der skal dækkes og hvordan. Det kan f.eks. tydeliggøres, at der skal laves en risikovurdering og handles på denne i sager med æresrelaterede konflikter. På den måde kan det præciseres, hvad den specifikke målgruppe kan forvente af service og hvilken indsats kommunen skal tilbyde, uden at der tilføres en ny plan på serviceområdet.

Dansk Socialrådgiverforening er meget enig i og bakker op om, at der gøres noget for målgruppen, men vi mener altså, at det kan gøres ved at justere § 141 uden at tilføje endnu en handleplan.

Forslag om eksperthotline

Dansk Socialrådgiverforening er dog opmærksom på, at der i kommunerne kan være behov for særlig viden på dette område, da alvorlige æresrelaterede konflikter ikke er så hyppige, at alle sagsbehandlere vil være up to date i forhold til problemstillingen. Derfor forslår DS, at der bliver mulighed for at hente ekspertise udefra via en hotline (f.eks. i VISO), og at der i særlige tilfælde er mulighed for at få en ekspert ud i kommunen.

Herudover forslår DS, at der tilbydes kurser om emnet, hvis der ønskes særlig fokus på rådgivning af voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter i kommunerne, så kommunerne i deres almindelige rådgivning kan imødekomme denne problemstilling med de indsatser, som er nødvendige i hvert enkelt tilfælde.

 

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening