Høringssvar: Forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Der er fremsat lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, som gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle området af samfundet. DS har afgivet høringssvar.

Til

Børne- og Socialministeriet

Danske Socialrådgiverforening har modtaget forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, som gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle området af samfundet, til høring.

Danske Socialrådgiverforening hilser det meget velkommet, at der er fremsat en lov om forbud mod diskrimination på grund af handicap i alle samfundets sektorer.

Danske Socialrådgiverforening er bekendt med de forbehold Danske Handicaporganisationer og Institut for Menneskerettigheder har i forhold til lovforslagets utilstrækkelighed i forhold til lovforslaget bestemmelser om Rimelig tilpasning. Dansk Socialrådgiverforening kan tilslutte sig disse forbehold.

Herudover har Danske Socialrådgiverforening en bekymring for det øgede pres på Ligebehandlingsnævnet, som vil være en konsekvens af loven.

Ifølge lovforslagets § 12 skal klager over overtrædelse af forbuddet mod forskelshandling på grund af handicap m.v. indbringes for Ligebehandlingsnævnet. Vores egen erfaring med Ligebehandlingsnævnet er, at der er en sagsbehandlingstid på mere en 6 måneder, efter at en sags præmisser ligger klar. Ligebehandlingsnævnet samler sagen efter at en klage er indgivet, og hører parterne under en sags forberedelse. Det er erfaringen, at denne omfattende proces udføres meget tilfredsstillende af sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet. Men det tager op til et halvt år at udrede en klagesag. Herefter er det op til nævnet at træffe afgørelse. Afgørelsen skal herefter meddeles parterne med en udførlig begrundelse. Hele denne beslutningsproces tager oftest op til yderligere 6 måneder. En sagsbehandlingstid i alt på et år er således ikke usædvanlig.

I forhold til den slags sager der i dag kan behandles af Ligebehandlingsnævnet, vil der Ifølge lovforslaget blive tale om en tilsyneladende udvidet bevisafklaring mellem en klager og indklagede. Det vil sige en større arbejdsopgave for nævnets sekretariat. Der er i bemærkningernes afsnit 5 om de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige regnet med der afsættes 0,5 mio. kroner årligt i de næste tre år til ligebehandlingsnævnet og dets sekretariat. Det beløb forslår slet ikke.

Der må forudses et øget pres på behandlingen af klager. Da der i forvejen er lange ventetider på behandlingen af klagesager, må der forventes endnu længere ventetider inden Ligebehandlingsnævnet vil være i stand til at afslutte de indbragte sager. Det vil hverken klagere, indklagede eller organisationer der sædvanligvis repræsenterer parterne være tjent med. Derfor bør der fra starten afsættes væsentlig større beløb til sekretariatsbetjeningen i Ligebehandlingsnævnet.

Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening