Høringssvar: Lov om ændring af social service

DS ønsker indledningsvis at kvittere for ambitionen om at ville bidrage til at lette administrationen af merudgiftsordningen i kommunerne og dermed mindske bureaukratiet på det sociale område.

Til

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for lejligheden til at afgive høringssvar til ovenstående høring.

Generelle bemærkninger

DS ønsker indledningsvis at kvittere for ambitionen om at ville bidrage til at lette administrationen af merudgiftsordningen i kommunerne og dermed mindske bureaukratiet på det sociale område. Bl.a. forholder vi os positivt til en forenkling af udmålingssystemet, herunder den foreslåede afrunding til nærmeste 100 kr. og dermed afskaffelse af den komplicerede regel om, at udbetaling skal ske til det nærmeste kronebeløb deleligt med otte.

Specifikke bemærkninger

Til § 1

Præciseringen i lovbemærkningerne af, at merudgifter skal anvendes forud for aktivlovens regler om tvangsbestemt hjælp, er meget vigtig. Da man ellers kan risikere, at borgere inden for målgruppen eksempelvis skal søge om særskilt hjælp inden for aktivloven for tvangsbestemte forhold, der er begrundet i barnet og den unges nedsatte funktionsevne. For at øge kend-skabet til dette subsidiærprincip bl.a. blandt socialrådgiverne, bør denne præcisering fremgå direkte af vejledningen, som DS forventer ligger klar samtidig med, at lovændringen træder i kraft.

Til § 4

En vedtagelse af lovforslaget vil indebære, at merudgifterne kun vil blive genberegnet en gang årligt. Det er uhensigtsmæssigt. Forslaget vil i praksis både kunne skabe store økonomiske udfordringer for nogle familier, som frem til genberegningstidspunktet selv vil skulle stå med diverse udlæg samt en stor usikkerhed om, hvorvidt de rent faktisk vil kunne få udgifterne dækket som en merudgift. Forslaget er dermed forbundet med en risiko for, at nogle udgifter simpelthen ikke vil blive afholdt, grundet usikkerheden for, hvad genberegningen vil vise.

DS mener derfor, at det bør være muligt at foretage en genberegning løbende i hhv. de situationer, hvor udgifterne ændrer sig meget, og/eller der kommer helt nye udgifter til.

Endelig finder vi lovforslaget uklart i forhold til, hvorvidt familierne fortsat skal gøre opmærksom på en ændring, når den opstår, eller om de kan ven-te til den årlige genberegning. DS forventer, at der, hvis lovforslaget vedtages, vil blive taget højde herfor i forbindelse med konsekvensændringen af bekendtgørelse nr. 1548 af 16. december 2013 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom.

Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand, Dansk Socialrådgiverforening