Bemærkninger til høring vedr. bekendtgørelse om voldsskadeforsikring

Dansk Socialrådgiverforening takker for muligheden for at afgive høringssvar til bekendtgørelsen om voldsskadeforsikring fremsendt 22. april 2024. 

Til

Arbejdstilsynet,
Att.:
Cecilie Hertil Thygesen
Tor Even Münter

Personkredsen

Dansk Socialrådgiverforening anerkender intentionen om, at den nye voldsskadeforsikring skal sikre mere smidig og mindre traumatiserende sagsbehandling vedr. anmeldelse og anerkendelse af voldssager, så man derved undgår politi, domstolsbehandling m.v. i relation til socialrådgiveres fortsatte arbejde med sårbare borgere.

§ 4 stk. 1

Imidlertid er personafgrænsningen i udkastet til bekendtgørelse snæver og dækker ikke de mange af vores medlemmer, som arbejder inden for myndighed på børnefamilieområdet, voksensocialområdet, psykiatri- og handicapområdet.

Det er især ”udfører-delen”, der er omfattet af udkastet – altså ude på instruktionen, bostedet m.v., mens den person, der arbejder med f.eks. beslutning om anbringelse ikke er omfattet.

Vores medlemmer indenfor myndighedsfunktioner drager omsorg for borgere og er i kontinuerlig kontakt med borgerne, så en afgrænsning af disse socialrådgivere er ikke i overensstemmelse med formålet, idet disse ”drager omsorg”, således som anført i § 1 stk. 1.

Det samme gør sig gældende for vores medlemmer, der arbejder inden for beskæftigelsesområdet.

I kraft af myndighedsfunktionen har vores medlemmer ofte en udsat rolle med risiko for udsættelse for vold/trusler, idet myndighedsudøvelsen kan indebære tvangsmæssige foranstaltninger, afgørelser vedr. økonomiske ydelser, kompensation og afgørelser inden for f.eks. handicap og psykiatriområdet på botilbud, ledsagelse m.v.

Socialrådgivere er ofte fx er på hjemmebesøg hos sårbare borgere og familier som led i deres arbejde med at rådgive og vejlede borgerne.

Mange kommuner forsøger at organisere deres sociale indsatser, så det sociale arbejde (herunder myndighedsarbejdet) foregår i en tæt relation til borgerne.

I Dansk Socialrådgiverforening var der i 2023 registret 90 socialrådgivere med sager i form af vold og trusler.

Ulykker/erhvervssygdom

§ 1 stk. 2

Dansk Socialrådgiverforening er opmærksom på, at voldsskadeforsikringen alene er tilsigtet at omfatte ulykker – ikke erhvervssygdomme.

Imidlertid er denne afgrænsning ikke hensigtsmæssig, når det gælder sager om vold/trusler.

En del af vores medlemmer får anerkendt deres belastninger som erhvervssygdomme frem for ulykker og straffelovssagerne omfatter ofte flere forhold og ikke kun en enkelt hændelse.

Med afgrænsningen er de af vores medlemmer, der har en erhvervssygdom som følge af vold/trusler, ikke omfattet af voldsskadeforsikringen og er i stedet henvist til politianmeldelse og domstolsbehandling.

Anmeldelse

§ 5 stk. 1

Det fremgår, at det er skadelidte selv, der skal anmode arbejdsgiver om gøre brug voldsskadeforsikringsordningen.

Det forekommer urimeligt, at det er skadelidte, der selv skal anmode herom.

Det svarer til i dag, hvor det er skadelidte, der selv bærer ansvaret for at anmelde episoden til politiet og hvor det ofte ikke sker på grund af ukendskab til praksis.

Det er ulogisk og forvirrende for skadelidte at skulle have styr på, at der gælder to vidt forskellige anmeldelsesprincipper for den selvsamme arbejdsskade. Vi anbefaler derfor, at samme pligt for arbejdsgivere til anmeldelse til arbejdsskadeforsikring også skal gælde i voldssagerne.