Lovforslag om helheds- og familieorienteret integrationsplan m.v.

Høringssvar til lovforslag om helheds- og familieorienteret integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af ny ankomne flygtninge m.v.

Til

Social- og integrationsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for tilsendelse af lovforslag om helheds- og familieorienteret integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af ny ankomne flygtninge m.v.

Generelle bemærkninger

DS ser meget positivt på, at kommunerne forpligtes på det tværfaglige samarbejde, og at der sættes fokus på en hurtigere helbredsmæssig afklaring. Det tværfaglige samarbejde betyder, at det bliver muligt at tilbyde den enkelte og familierne en helhedsorienteret indsats, som har stor betydning for integration i samfundet.

DS mener, at der ligesom i “Brug for alle” og i de ressourceforløb, der indføres med førtidspensionsreformen, bør være et tværfagligt team, som borgerne kan indstilles til, og som har kompetence til at bevillige og handle ift. de komplicerede problemstillinger, den enkelte måtte have.

DS foreslår derfor, at der etableres et integrationsteam, der lægger integrationsplanen, og at borgeren får en koordinerende sagsbehandler. I teamet bør indgå medarbejdere fra jobcenter, socialafdeling, børne- og familieafdelingen m.fl. Det vil sikre et tværfagligt og helhedsorienteret samarbejde. Familiekonsulenter kan også tilknyttes.

DS bakker også fuldt op om, at der laves overordnede og tværgående planer for indsatsen til borgere, der har sammensatte behov. Som fx integrationsplanen. Men vi vil understrege, at det er meget tiltrængt at få samtænkt de mange planer, der lægges for en borger, der skal have hjælp i forskellige forvaltninger og tilbud. Og især at sikre, at en eventuel overordnet plan – som f.eks. integrationsplanen – er velkoordineret og ikke kolliderer med andre planer. Skoven af planer må samtænkes, og lovgivningen må justeres, så det er muligt.

Planen som tilbud

DS vurderer, at det kan være problematisk, at integrationsplanen alene er et tilbud, fordi der er risiko for, at nogle af de udsatte borgere vil afvise at tage imod tilbuddet. For disse borgere er det utrygt at komme til et nyt land med ny kultur og nye normer. Derfor bliver det uoverskueligt at blive stillet over for et sådan tilbud inden for den første måned i en ny kommune.

Vedr. § 15 a. stk. 1

DS ser det som en udfordring, at integrationsplanen skal udfærdiges inden for den første måned. På det tidspunkt har borgeren rigtig meget at skulle forholde sig til. I løbet af de første måneder bliver flygtninge og familiesammenførte præsenteret for mange informationer både i modtageenheden og jobcenteret. I denne periode gennemgår de en proces med at få en hverdag til at fungere, så der er ikke nødvendigvis plads til at forholde sig andre problemer. De første tegn på fx traumatisering ses derfor også først langt senere, når hverdagen er faldet på plads. Disse problemer kan have stor betydning for integrationsplanens indehold, så det er afgørende, at en senere helbredsmæssige vurdering inddrages i planen.

Derfor anbefaler DS at integrationsplanen udarbejdes efter den helbredsmæssige vurdering inden for tre måneder.

Vedr. § 15 e

DS mener, at en helbredsmæssig vurdering bør fortages ved modtagelse af alle flygtninge og familiesammenførte, og ikke kun være et tilbud inden for tre måneder efter overtagelse af ansvaret i kommunen. På den måde kan der fra sundhedssystemets side hurtigt sættes ind med behandling af helbredsproblemer, så de ikke bliver en barriere ift. integrationsindsatsen.

DS foreslår, at der i samarbejde med hospitalerne etableres enheder, som kan foretage generelle helbredsundersøgelser mv., så flygtninge og familiesammenførte ved ankomst til Danmark kan få udarbejdet en generel helbredsattest.

Vedr. pkt. 9 i bemærkningerne til lovforslaget

DS mener, at der er fare for, at Integrationsplanen ender med kun at blive endnu en administrativ opgave, hvis der ikke oprettes tværfaglige teams. Uden et tværfagligt team vil integrationsplanen på papiret samle de forskellige indsatser på tværs af forvaltningerne, men det vil være de enkelte forvaltninger, der har ansvaret for at føre planens delelementer ud i livet og for at følge op på dem. Dermed kan man ende med dobbelt administration, fordi der både skal laves planer i de enkelte forvaltninger og en samlet integrationsplan.

DS undrer sig på baggrund af arbejdet med planerne over, at der i bemærkningerne er anført, at lovforslaget ikke medfører ekstra administrativt arbejde for stat, kommuner og regioner.
Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand, Dansk Socialrådgiverforening