Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

DS finder det positivt, at lovforslaget gør det muligt midlertidigt at hjælpe borgere, der som følge af ydelsesreduktioner har akut brug for hjælp til at betale en bolig. Men lovforslaget er tidsbegrænset symptombehandling.

Til

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker indledningsvis for muligheden for
at afgive høringssvar.

Generelle bemærkninger

DS finder det positivt, at der med lovforslaget bliver mulighed for midlertidigt at hjælpe de borgere, der står akut og har brug for hjælp til at kunne betale en bolig, som følge af de ydelsesreduktioner, kontanthjælpsreformen
har medført.

Men lovforslaget er tidsbegrænset symptombehandling. DS mener, at der er behov for at indføre en kombination af højere permanente ydelser til de unge under 30 år og tilvejebringelse af tilstrækkeligt med billige boliger, der modsvarer borgernes individuelle behov for at forebygge permanent hjemløshed blandt de unge.

DS mener også, at både ydelsens midlertidige karakter, og det, at ydelsen som udgangspunkt kun kan udbetales én gang pr. borger, er problematisk, for hvad sker der efter de 6 måneder, hvor den midlertidige huslejehjælp
kan udbetales? DS mener, at ydelsen bør udbetales, indtil den pågældende enten er i varig beskæftigelse eller uddannelse.

Af lovforslaget fremgår endelig, at der ikke er tale om en forpligtelse af kommunerne til at stille den midlertidige huslejehjælp til rådighed. DS mener, at man bør gøre det lovpligtigt for kommunerne at stille muligheden til rådighed for de relevante borgere.

Specifikke bemærkninger

Nedenfor følger DS’ specifikke bemærkninger til lovforslaget.

2.1.2. Den foreslåede ordning

For at undgå en vilkårlighed i lovgivningens fortolkning i kommunerne efterlyser DS en præcisering af, hvad der nærmere forstås ved ”en udsat boligsituation” og ”forsyningsmæssige begrænsninger”. En præcisering vil bidrage til en mere ensartet implementering i kommunerne og forventeligt også kunne dæmme op for problematikker, som vil kunne true borgernes retssikkerhed som følge af en uens implementering af loven landet over.

DS noterer sig, at de økonomiske konsekvensberegninger kun er foretaget for perioden 2014-2017, men vi vil bemærke, at det er vores bedste vurdering, at der er tale om et problem af en sådan karakter, at der er behov
for, at der findes en permanent løsning. Men allerhelst ser vi i DS, at der bliver skabt så gode levevilkår for de berørte borgere, at loven vil blive overflødig.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

DS mener, at set i lyset af de lave ydelser, der blev indført med kontanthjælpsreformen, er den foreslåede grænse for hjælp på 3.000 kr. meget høj. Men en ydelse på 5.700 kr. efterlader et loft for huslejehjælp på 3.000 kr. den enkelte med 2.700 kr. om måneden til alle andre udgifter, herunder også varme og el. Derfor foreslås det, at grænsen flyttes til et niveau, hvor den enkelte borger vil blive i stand til at føre et mere værdigt liv.

Endelig er de økonomiske beregninger foretaget på baggrund af en vurdering af, at 2.000 personer på landsplan vil have behov for at gøre brug af ordningen i 2015. I DS frygter vi, at behovet er langt større. Dette skal
bl.a. ses i lyset af, at antallet af personer omfattet af kontanthjælpsreformen er stigende bl.a. som følge af nedgang i tilgang til førtidspension. Derfor mener vi i DS, at udviklingen og behovet bør følges meget tæt, sådan
at man kan være parat til at kunne justere lovgivningen, hvis der skulle vise sig et behov herfor som følge af et konkret større behov.

 

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening