Høringssvar: Boligplacering af flygtninge

DS er positive overfor at hensynet til tilbud om arbejde, nu kan komme med i afgørelse om kommuneplacering. DS har forslag til opmærksomhedspunkter til midlertidige opholdssteder for en eller flere enlige flygtninge.

Til

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Integrationskontoret
Slotholmsgade 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ændringer til bekendtgørelsen om udarbejdelse af integrationskontrakten og integrationsprogrammet.

DS ser sig nødsaget til endnu engang at kritisere den ultrakorte høringsfrist, der desværre medføre et forhastet arbejde med loven, der går ud over kvaliteten.

DS har bemærkninger til bekendtgørelsens kapitel 6 angående visitering af flygtninge samt kapitel 8 om anvisning af boliger til flygtninge.

Kapitel 6, visitering af flygtninge

I § 13, stk. 3 er det præciseret, hvordan et reelt jobtilbud kan resultere i visitering til den pågældende kommune eller en kommune i nærområdet. DS er positiv overfor kriterierne om transporttid, timetal på jobtilbuddet, og at stillingen ikke må være tidsbegrænset.  DS bemærker, at dette dog forudsætter, at udlændingen er informeret om de nye muligheder ved boligplacering, når der er et reelt jobtilbud, samt hvad kravene er til dokumentation af jobtilbuddet. Samtidig bør det sikres, at de får den nødvendige hjælp til at sende disse oplysninger til udlændingestyrelsen i god tid, så det indgår i afgørelsen om boligplacering.

Ligeledes er DS positiv overfor, at det med bekendtgørelsens § 14 er blevet tydeligt, hvordan afvejningen mellem beskæftigelse/uddannelse og personlige forhold skal indgå i afgørelser om visitation til kommunerne. Det er positivt at det beskæftigelsesrettede fokus er blevet styrket, og at det er muligt at lægge vægt på de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Samtidig er det glædeligt, at § 14, stk.2 præciserer, at de beskæftigelsesrettede forhold i stk. 1 skal fraviges, såfremt der forelægger ganske særlige, personlige forhold. Men det er uklart, hvordan disse forhold bliver tydeliggjorte overfor udlændingestyrelsen, og DS foreslår derfor, at det præciseres hvordan og hvem, der er ansvarlige for, at udlændingen vejledes i, at disse individuelle, særlige personlige forhold kan få betydning for, hvilken kommune der visiteres til.

Kapitel 8 anvisning af boliger til flygtninge

Det er positivt, at der med § 20, stk.2 er taget hensyn til, at der ved anvisning til et midlertidigt opholdssted i et beboelsesrum, som skal deles med en eller flere andre enlige flygtninge, tages højde for en række personlige forhold. Personens kulturelle og religiøse baggrund er imidlertid ikke nævnt i den forbindelse. Et forkert match i forhold til dette forhold kan skabe konflikter. Derudover vil det være hensigtsmæssigt i alle tilfælde at indgå i en dialog med flygtningen om egne ønsker om, hvem han/hun har lyst til at bo sammen med. Et vellykket match ville endda kunne give gevinster i integrationsprocessen, da de vil kunne støtte hinanden i etableringsfasen.

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening