Høringssvar: Bekendtgørelsesændringer til udmøntning af revision af servicelovens voksenbestemmelser

Der er udsendte eller revideret i 11 bekendtgørelser, som skal udmønte de ændringer af servicelovens voksenbestemmelser, som er vedtaget.

Til

Børne- og Socialministeriet

Dansk Socialrådgiverforening har modtaget en række bekendtgørelser og reviderede bekendtgørelser til udmøntning af revision af servicelovens voksenbestemmelser i høring.

Det drejer sig om følgende bekendtgørelser:

 1. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven
 2. Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse
 3. Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven
 4. Bekendtgørelse om socialtilsyn
 5. Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger eller private virksomheder
 6. Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom
 7. Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område
 8. Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet
 9. Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidige ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110
 10. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapital 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108
 11. Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service

De fremsendte bekendtgørelser er, sådan som der også gøres opmærksom på i høringsbrevet, en følge af de vedtagne lovændringer og aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Dette har Dansk Socialrådgiverforening givet høringssvar til tidligere, som ikke skal gentages her.

De følgende bemærkninger gives på baggrund af en forespørgsel blandt vores medlemmer på de relevante områder, og kan danne baggrund for præciseringer og arbejdet med vejledninger på området:

Ad 1.  Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Der er fra praksis tilfredshed med at ændringen fra kan til skal i bekendtgørelsens § 4. Der er således også en skepsis i forhold til, om kan bestemmelsen på reparationer vil blive udnyttet af kommunerne. Der kan derfor lyde en opfordring til, at ministeriet i forbindelse med vejledningsarbejdet støtter kommunernes praksis ved at give eksempler på, hvorledes kriterier for priser på reparationer kunne udformes.

Ad 2. Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Det er positivt at der sker en forenkling af merudgiftsydelsen, der dog vil være begrænset, idet der ofte vil være borgere, der ligger på vippen mellem de forskellige ydelsestrin, og at der i den situation vil skulle ske dokumentation af merudgifter.

Det er væsentligt, at der i forbindelse med vejledningsarbejdet gives beskrivelser af kravene til ”dokumentation” af merudgifter. Dette særligt for de situationer, hvor dokumentationen kan være vanskelig at efterkommer.

Ad 3. Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven, Ad 4. Bekendtgørelse om socialtilsyn og Ad 5. Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger eller private virksomheder

Det bemærkes, at det kan være en bekymring, at borgernes udfordringer med at få foreninger og virksomheder til at varetage deres arbejdsgiverfunktion kan blive endnu vanskeligheder med de regler, der er vedtaget. Det kan anbefales, at udviklingen på området følges i forhold til om denne frygt er velbegrundet.

Ad 6. Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Ingen bemærkninger

Ad 7. Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Ingen bemærkninger.

Ad 8. Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdetDenne bekendtgørelse er ny. Det er positivt, at der er sket en samlet synliggørelse af den dokumentation, som kommunerne skal indrapportere til Danmarks Statistik.

Det er Dansk Socialrådgiverforenings klare opfattelse, at indberetningerne til Danmarks Statistik kontinuerligt og kritisk bør vurderes i forhold til om de indberettede data giver mening, og om de anvendes til sikre en udvikling af indsatserne.

Ad 9. Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidige ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110Det skal nævnes at de fleste herberger regner med en månedsnorm på 30 dage.

Der kan gives opbakning til fast takst på landsplan, samt at det er muligt at fritages eller få nedsat sin egenbetaling. Dog er der bekymring for, at det bliver meget forskelligt fra handlekommune til handlekommune, hvor meget de vurderer at en borger skal have nedsat deres egenbetaling. På nuværende tidspunkt kan to beboere på samme tilbud, betale vidt forskellige beløb for samme ydelse, afhængig af hvilken kommune de tilhører. Når en kommune træffer afgørelse om egenbetaling tager de udgangspunkt i hvad der er et rimeligt rådighedsbeløb, når egenbetalingen er trukket. Københavns kommune mener, at man skal have et rådighedsbeløb på 4000 kr., hvor Odense mener, at man kan klare sig for ca. 2000 kr. Så de beboere, som har en lav ydelse grundet uddannelseshjælp, integrationsydelse, SU – vil stadig risikere at betale vidt forskellige takster for samme ydelse.

Derfor bør der i tillæg til den i § 5 mulighed for at lade egenbetalingen bortfalde eller nedsætte præcisere, hvad et fornuftigt rådighedsbeløb er. Man kunne evt. benytte sig af trangsbeneficiet i Retsplejeloven. Der kunne ligeledes arbejdes med vejledende rådighedsbeløb, herunder skal der naturligvis tages udgangspunkt i om der er børn med på opholdet.

Ad 10. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapital 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108

Ingen bemærkninger

Ad 11. Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service

Ingen bemærkninger

 

Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening