DS høringssvar til følgelovgivning til Barnets lov

Der er fremsat en forslag til ændringer af andre love, som følge af Barnets lov. DS en række bemærkninger til reglerne om adoption og et forslag til en opstramning af reglerne om udveksling af oplysninger. Følgelovgivningen rummer også etablering af fast-track ordning for godkendelse af plejefamilier i helt særlige tilfælde og der sker en regulering af samvær med børn på kvindekrisecentre, begge ændringer kan DS fuldt ud støtte.

Til

Social- og Ældreministeriet

Bemærkninger til følgelovgivning til Barnets lov

Dansk Socialrådgiverforening (DS) har modtaget udkast til lovforslag om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre i høring.

Følgelovgivningen gør etablering af fast-track ordning for godkendelse af plejefamilier i helt særlige tilfælde mulig og der sker en regulering af samvær med børn på kvindekrisecentre. Begge ændringer kan DS fuldt ud støtte. DS har derudover en række bemærkninger til reglerne om adoption og et forslag til en opstramning af reglerne om udveksling af oplysninger.

Forslag til ændringer af adoptionsloven

Adoption før fødslen

I følgeforslaget til Barnets lov § 4 stk. 2 foreslås det, at der i adoptionsloven § 9, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: »Afgørelse efter 1. pkt. kan træffes inden barnets fødsel.«

Konkret må dette betyde, at reglen om at der tidligst kan foretages en adoption tre måneder efter fødslen bortfalder. Det må endvidere betyde, at en sag om adoption uden samtykke tidligst kan indledes tre måneder før moderens termin efter reglerne i udkast til Barnets lov § 49.

DS anerkender, at forslaget om at give mulighed for at gennemføre en adoption før fødslen er en del af aftalen om Børnene først og derfor skal finde vej til lovgivningen.

DS har imidlertid nogle bekymringer i forhold til forslaget. For det første er vi bekymrede for de stærke forventninger, der er til, at det nyfødte barn kan komme direkte i deres adoptionsfamilie ved en ændring. Det er langt fra realistisk og forudsætter bl.a. at der er andre forhold, der ændres. For det andet kan vi være bekymrede for, at procedurer i adoptionsprocessen bliver forhastede, og derfor at der tages beslutninger på et grundlag, der er mindre oplyst, hvilket er meget problematisk, når der skal fortages et så indgribende tiltag, som en adoption uden samtykke er.

Der er flere forhold som betyder, at en adoption uden samtykke tager tid:

Det fremgår af bemærkningerne, at tre måneder-reglen ved adoptioner med samtykke fastholdes. Betydningen af dette kan være, at adoptionen uden samtykke ikke kan gennemføres, fordi iværksættelsen af afgørelsen afventer at den ene forælder, der ønsker at samtykke til adoptionen, tidligst kan give tilladelse efter tre måneder.

Et andet forhold, der kan lægge tid til en proces om adoption, er fastsættelse af faderskabet. I nogle sager om adoption betyder processen med fastsættelse af faderskabet, at adoptionen trækker ud i lang tid. En væsentlig grund til dette er, at frister for faderskabssager er lange og at der er stort pres på Familieretshusene.

  • DS foreslår derfor, at der etableres et fast-track i Familieretshuset for behandling af faderskabssager i sager om adoption.
  • DS vil også foreslå, at Familieretshuset kan påbegynde en faderskabssag inden barnets fødsel efter anmodning fra de sociale myndigheder, når kommunen ønsker at rejse en sag om adoption.

Familieadoptioner og Netværksadoptioner

Det foreslås, at der i forhold til familieadoptioner kan ske en midlertidig placering efter § 32 a stk. 1 i adoptionsloven (idet det i § 4, stk. 9 foreslås af ’godkendt som adoptant’ udgår). Endvidere foreslås det, at det i adoptionsbekendtgørelsen præciseres, at familieadoptioner kan udvides til også at omfatte familier, der er godkendt som netværkspleje/plejefamilier efter Barnets lov (generelle bemærkninger siden 32).

DS har vanskeligt ved at se, at der er behov for disse regler, da børnene allerede i dag vil bo/kan placeres i den familie, de skal familieadopteres til og fordi der allerede i dag i vidt omfang – hvis det er relevant – kan laves en familieadoption til de ønskede netværksplejefamilier.

DS er derimod bekymrede for, at de foreslåede bestemmelserne vil lempe på reglerne om adoption uden samtykke, og at reglerne vil kunne bruges til at lægge hindringer i vejen for en ønsket fremmedadoption – eller trække en sådan i langdrag.

  • DS kan derfor ikke tilslutte sig de ændringer regler om familie- og netværksadoptioner.

Barnets initiativret

Et nationalt adopteret barn, som er fyldt 12 år, gives ret til – uden adoptanternes samtykke – at søge Familieretshuset om kontakt med den oprindelige slægt (§4 stk. 8)

  • DS synes det er et godt forslag, som fremmer den åbenhed i adoptioner, som vi synes er vigtige for børn og unge. Dette kan også fremme at Familieretshuset i flere sager giver tilladelse til samvær mellem adopterede børn og oprindelig familier i de situationer, hvor det vil være til gavn for barnet.

Forslag til ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i retssikkerhedsloven (§11 f), hvorefter kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, politiet og anklagemyndigheden indbyrdes kan udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i forebyggelsen af overgreb mod børn og unge.

DS mener, at der skal ske en skærpelse af denne bestemmelse, således der er en forpligtelse til at udveksle oplysninger. Det er vores medlemmers oplevelse, at der desværre ikke pr. automatik sker en underretning fra anklagemyndigheden eller domstolene, når der er sket sigtelse eller falder dom i en sag om vold og overgreb mod børn. Eksempel: Hvis en mand er sigtet eller dømt i sag om overgreb mod et barn, der ikke er mandens eget barn, så får de sociale myndigheder ikke pr. automatik underretning om dette. Politiet/anklagemyndigheden og domstolene bør i alle sager om misbrug af stoffer, vold i familien og seksuelle overgreb og børneporno, afklare om sigtede/dømte har egne børn eller bor på en adresse, hvor der bor børn, og underrette kommunen herom

  • DS mener, at § 11 f skal skærpes, således at det fremgår, at der skal udveksles oplysninger.

 

Med venlig hilsen

Ditte Brøndum
Næstformand Dansk Socialrådgiverforening