Høringssvar: Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

DS har afgivet høringssvar i forbindelse med ændringer i bekendtgørelsen om tilbud om helbredsvurdering. DS er bekymret over at behovet for en helbredsvurdering, alene skal foretages af socialrådgivere, og forslår derfor et samarbejde med kommunernes sundhedsfaglige personale.

Til

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Integrationskontoret
Slotholmsgade 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ændringer til bekendtgørelsen om udarbejdelse af integrationskontrakten og integrationsprogrammet.

DS ser sig nødsaget til endnu engang, at kritisere den ultrakorte høringsfrist. Den medfører desværre et forhastet arbejde med loven, der går ud over kvaliteten.

DS har bemærkninger til § 3 i bekendtgørelsen, der omhandler kommunens opgave med efter en konkret behovsvurdering at give tilbud om en helbredsmæssig vurdering til nyankommne flygtninge, der visiteres til kommunen efter integrationslovens § 10.

Vurdering af behovet for en helbredsundersøgelse

DS vil forslå en tilføjelse i kapitel 2 om ”samarbejde mellem kommuner og læger om helbredsmæssige vurderinger”. Det bør præciseres, hvilken faggruppe, der skal stå for at vurdere behovet. Det vil i praksis højst sandsynligt blive sagsbehandleren i jobcenteret, som vil få ansvaret for at vurdere, om der er behov for at give tilbud om en helbredsmæssig vurdering. Sagsbehandlere i jobcentrene har typisk en socialfaglig erfaring, baggrund eller uddannelse, og har som regel ikke lægefaglig kompetence. DS mener og vil klart anbefale, at det i den konkrete behovsvurdering skal være muligt at inddrage lægefaglige kompetencer, da vurderingen ellers er i risiko for at blive mangelfulde.

Derfor forslår DS, at der åbnes op for, at de ansatte i jobcenteret i højere grad får mulighed for at samarbejde med kommunens sundhedsfaglige personale, herunder lægekonsulenter og sundhedsplejersker, med henblik på at vurdere behovet.

På den baggrund forslår DS følgende tilføjelse:

§ 3 a. Kommunalbestyrelse kan oprette et samarbejde mellem kommunens sundhedsfaglige personale og sagsbehandlerne, der i fællesskab kan stå for vurderingen af behovet for at give tilbud om helbredsmæssige vurderinger.

En sådan tilføjelse kan være med til at højne kvaliteten af vurderingen af behovet for en helbredsmæssig vurdering.

Det helbredsmæssige perspektiv og lægens vurderinger er et vigtigt grundlag for, at socialrådgiverne kan igangsætte en kvalificeret integrationsindsats, der så hurtigt som muligt opfylder de mål, der er sat i udlændingens integrationskontrakt.

Derfor er det beklageligt, at DS må informere om, at der kan være dårlige erfaringer med de helbredsvurderinger, der forestås af de praktiserende læger. Socialrådgiverne oplever, at informationen fra de praktiserende læger er mangelfuld og i svingende kvalitet. Ofte er der ikke bestilt tolk, og det er socialrådgivernes opfattelse, at de praktiserende læger kan være i tvivl om, hvordan de skal gribe undersøgelsen an. Samtidig har lægerne meget travlt. Derfor foreslår DS en opnormering og/eller et samarbejde med lægekonsulenter fra kommunen, som i stedet kan stå for undersøgelserne.

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening