Høringssvar: Retssikkerhed og administration på det sociale område vedr. ankeskema

DS har afgivet høringssvar til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Bekendtgørelsen omhandler en optimering af ankeprocessen, som DS hovedsageligt er positive overfor.

Til

Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening takker for at blive hørt vedr. ændringer i et optimeret ankeskema.

Dansk Socialrådgiverforening er generelt positivt stemt overfor, at man forsøger at optimere ankeprocessen. Det giver samtidig god mening, at muligheden for at lave løbende ændringer i skemaet gøres mere fleksibelt ved at fjerne det som bilag til loven. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler dog, at man forsat involverer praktikerne på området, når der skal laves nye justeringer.

Dansk Socialrådgiverforening vil også påpege, at der er tilfælde, hvor tidsfristen på 4 uger i § 12 og § 13 stk. 3 ikke bliver overholdt af myndigheden. Det gør det bl.a. vanskeligt at få en retvisende vurdering af tilstanden i sagen på afgørelsestidspunktet, fordi det kan ligge langt tilbage i tiden. Overtrædelse af tidsfristen på de 4 uger har ikke på nuværende tidspunkt nogle konsekvenser for myndigheden, mens borgere kan få afvist deres mulighed for anke, hvis der ikke klages inden for deres frist. Dansk Socialrådgiverforening vil derfor anbefale, at muligheden for at indføre konsekvenser, hvis myndigheden ikke overholder sine tidsfrister i forbindelse med § 12 og § 13 stk. 3, undersøges nærmere.

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening