Ny bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område m.v.

Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, ny forretningsorden for Ankestyrelsen og ændringer af en række øvrige bekendtgørelser i forlængelse af lovforslag L158 om en forenklet klagestruktur på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

Til

Social- og integrationsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar på den nye bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, ny forretningsorden for Ankestyrelsen samt ændringer af en række øvrige bekendtgørelser i forlængelse af lovforslag L158 om forenklingen af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

DS mener fortsat, at forenklingen af klagestrukturen, som lovforslag L 158 medfører, vil forringe borgernes retssikkerhed betydeligt. Dette skyldes, at borgerens muligheder for at få efterprøvet en sag af principiel karakter indskrænkes samtidig med, at flere sager vil blive afgjort administrativt uden involvering af beskikkede medlemmer og uden reelle ankemuligheder.

DS frygter samtidig, at der med en centralisering af klagemulighederne kan opstå unødige ventetider i sagsbehandlingen. Rigtig mange sager handler om mistet forsørgelsesgrundlag (afslag på kontanthjælp eller stop i udbetalingen af sygedagpenge) og forlængede ventetider er således et stort retssikkerhedsmæssigt problem. Det nye ankecenter skal således sikres de nødvendige ressourcer til at løfte opgaven.

Bemærkninger til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Det nye ankeskema – § 12 og 13

DS er enige i, at et obligatorisk skema til oplysning af klagesager sikrer, at sagerne bliver ensartet oplyst over hele landet, hvilket understøtter retssikkerheden. Dog vil DS gerne understrege, at den individuelle vurdering af en borgers sag i oplysningen af en klagesag aldrig må overses til trods for, at der anvendes et standardiseret, obligatorisk skema.

I det nye ankeskema skal kommunen bl.a. vurdere, om sagen indeholder principielle spørgsmål, så Ankestyrelsen ud fra skemaet kan vurdere, om en sag er af principiel betydning. DS mener ikke, at en kommune kan vurdere dette alene på baggrund af det foreslåede ankeskema. Der vil også være behov for at dykke ned i relevante sagsakter.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag L 158, at kommunen, udover de oplysninger ankeskemaet indeholder, vil blive vejledt om hvilke sagsakter, der skal videresendes med klagen til Ankestyrelsen. Denne del er dog ikke medtaget i ankeskemaet i bekendtgørelsen, hvilket DS anser som en stor mangel. I dag må nævnene i ganske mange sager rekvirere yderligere oplysninger og sagsakter fra kommunerne, fordi de ikke er medsendt i første omgang. Det er en tidsrøvende proces, at disse sagsakter efterfølgende skal indhentes. Det er helt nødvendigt, at en vejledning om hvilke sagsakter, der bør vedlægges ankeskemaet, indgår i ankeskemaet, så sagsbehandlingstiden ikke forlænges unødigt.

Foreløbige afgørelser – § 15

Som noget nyt i bekendtgørelsen er det Ankestyrelsen bredt og ikke formanden for et af nævnene, der kan træffe en foreløbig afgørelse i tilfælde, hvor der er tale om en øjeblikkeligt opstået trangssituation, eller hvor der i øvrigt er særligt behov herfor. Det fremgår dog ikke klart af hverken bekendtgørelsen eller Ankestyrelsens forretningsorden § 19, hvordan denne foreløbige afgørelse træffes. Er det styrelseschefen, der har denne bemyndigelse? Eller skal det op på et møde med beskikkede medlemmer?

DS foreslår, at retningslinjerne for de foreløbige afgørelser præciseres i både bekendtgørelsen samt Ankestyrelsens forretningsorden, så det er tydeligt, hvem der har bemyndigelse til at træffe den foreløbige afgørelse. I den forbindelse opfordrer DS til, at retningslinjerne bliver så fleksible som muligt, så der kan træffes en hurtig foreløbig afgørelse, idet der ofte er tale om akutte situationer. DS hæfter sig ved, at sætningen ”hvor der kan ske væsentlig skade for klageren, hvis sagen skal afvente mødebehandling” er fjernet i den nye bekendtgørelse. DS opfordrer til, at denne sætning fastholdes for at understrege behovet for en hurtig og fleksibel praksis i sager med foreløbige afgørelser.

Den gamle retssikkerhedsbekendtgørelses § 19

§ 19 fra den gamle bekendtgørelse er slettet fra forslaget til den nye bekendtgørelse. Den gamle paragraf lyder: ”I ansøgningssager skal det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnene eller Ankestyrelsen i den skriftlige bekræftelse efter lovens § 11 a, stk. 6, gøre klageren opmærksom på, at sagen vil blive afgjort på det foreliggende grundlag efter lovens § 11b, hvis klageren gør indsigelse mod, at nævnet eller Ankestyrelsen indhenter oplysninger til brug for sagens behandling”.

Denne forpligtigelse står nu kun i Ankestyrelsens forretningsorden. DS mener, at denne forpligtigelse fortsat bør være beskrevet i både bekendtgørelsen samt Ankestyrelsens forretningsorden, så der sikres et bredt kendskab til denne forpligtigelse. Det vil bl.a. øge muligheden for korrekt vejledning af borgeren i sådanne sager.

Samarbejde og vejledning – § 24, stk. 2

I § 24, stk. 2 er følgende sætning slettet fra den nye bekendtgørelse: ”samt fortolkning af retsregler”. Konsekvensen er, at Ankestyrelsen blot er forpligtet til at vejlede kommunerne om praksis, men ikke om fortolkning af retsregler. DS anser dette som tab af vigtig viden samt nødvendig vejledning for mange kommuner og opfordrer derfor til, at denne forpligtigelse fortsat bliver en del af Ankestyrelsens virke.

Det Rådgivende Praksisudvalg – § 25

DS er glade for, at Det Rådgivende Praksisudvalg har fået kompetence til at rådgive Ankestyrelsen om visitationskriterier for udvælgelsen af de sager, hvor afgørelsen skal træffes med medvirken af beskikkede medlemmer. For at skærpe denne kompetence til at rådgive om kriterierne for henholdsvis administrative og principielle sager, mener DS, at der bør tilføjes endnu en litra til § 25, der skal give Det Rådgivende Praksisudvalg kompetence til at kunne rådgive Ankestyrelsen om kriterier for, hvordan en sag kan revisiteres til principiel behandling, hvis det igennem den administrative behandling vurderes, at sagen alligevel har principiel karakter. Dette vil være med til at styrke gennemsigtigheden i klagesystemet.

Bemærkninger til forretningsorden for Ankestyrelsen

Orientering af borgeren om sagen – § 15

I den nye forretningsorden for Ankestyrelsen er det delvist beskrevet, hvordan borgeren orienteres om eget sagsforløb. Det er bl.a. nævnt i § 15, at Ankestyrelsen skal sende en skriftlig bekræftelse på modtagelsen af klagen til klageren med angivelse af den forventede sagsbehandlingstid samt en orientering om klagerens rettigheder og pligt til at give oplysninger.

DS mener, at borgeren samtidig skal orienteres om, hvorvidt klagen behandles administrativt eller principielt, da det vil være med til at styrke klagesystemets gennemsigtighed. En sådan rettighed for borgeren bør både skrives i forretningsordenen for Ankestyrelsen, evt. som en ekstra litra i § 15, samt i bekendtgørelsen om retssikkerhed og administration på det sociale område for at sikre, at rettigheder bliver bredt kendt i systemet.

Afholdelse af møder – § 22

Som noget nyt kan der, ifølge forretningsordenen for Ankestyrelsen § 22, deltage konsulenter med særlig kundskab om de forhold, sagerne vedrører, i Ankestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

DS mener, at det er positivt, at der inddrages faglig ekspertise i Ankestyrelsens møder, særligt når der med lovforslag L 158 fremover kun er en mulighed for at få behandlet en klage. Inddragelsen af faglig ekspertise giver større mulighed for den rigtige afgørelse i første hug og kan dermed være med til at afhjælpe nogle af de store retssikkerhedsmæssige problemer, lovforslaget vil medføre. DS mener dog ikke, at inddragelsen af faglig ekspertise er tilstrækkelig til at afhjælpe alle retssikkerhedsproblemerne, men blot et skridt i den rigtige retning.

Afgørelser mv. – § 29

Som noget nyt, skal Ankestyrelsen, ifølge forretningsordenens § 29, informere Social- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet eller andre berørte ministerier om regler, som giver anledning til administrative vanskeligheder eller fortolkningstvivl. DS er positive overfor denne yderligere forpligtigelse af Ankestyrelsen, da det kan skabe en positiv synergieffekt mellem Ankestyrelsens vidensopsamling og ministeriernes lovarbejde til gavn for praksis.
Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand, Dansk Socialrådgiverforening