Høringssvar: Ophævelse af 2-års fristen for familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse. (Lovforslag nr. 191 af 31. maj 2016)

DS har kommentarer til den del af lovforslaget der omhandler kriterierne for vurdering af en vellykket integration, særlige grunde for undtagelse af kravet om vellykket integration, samt til overgangsreglen for ret til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse.

Til

Familiesammenføring
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Ministeriet har d.31.maj 2016 sendt forslag til ovennævnte lov i høring med frist for bemærkninger den 2. juni 2016, kl.12:00. Lovforslaget er fremsat samme dag, og der skal efter tidsplanen afgives betænkning den 1.juni 2016.

Dansk Socialrådgiverforening vil gerne slå fast, at den meget korte høringsfrist er under al kritik, og lovbehandling over 2-3 dage er useriøst og burde ikke forekomme, – særligt hvis høringsinstitutionen ønsker at bevare sin troværdighed.

Dansk Socialrådgiverforening har kommentarer til den del af lovforslaget der omhandler kriterierne for vurdering af en vellykket integration, særlige grunde for undtagelse af kravet om vellykket integration, samt til overgangsreglen for ret til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse.

Kriterier for en vellykket integration

Dansk Socialrådgiverforening foreslår som Institut for menneskerettigheder, at regeringen skal oplyse folketinget om antallet af sager, hvor udlændingemyndighederne har vurderet, at kravet til en vellykket integration er opfyldt, og i hvor mange sager det er vurderet, at kravet ikke er opfyldt. Disse oplysninger er nødvendige for at afgøre, om kriterierne for vurdering af, om der er udsigt til en vellykket integration, er tilstrækkeligt klare, så der ikke sker en systematisk begrænsning i adgangen til familiesammenføring.

Samtidig vil Dansk Socialrådgiverforening problematisere det generelle fokus på integrationspotentiale, der lægges til grund for vurderinger af sager, hvor børn er hovedperson i sagen. Vurdering af familiesammenføring af børn bør i stedet overvejende bygge på et hensyn til barnets tarv fremfor på udsigten til barnets vellykkede integration.

Særlige grunde for undtagelse af kravet for vellykket integration

I både den gældende og den foreslåede lov er integrationspotentialet et overvejende fokus, som vi har problematiseret ovenfor. I den forbindelse har Dansk Socialrådgiverforening dog noteret sig de undtagelsesmuligheder der er videreført i lovforslaget.

Dansk Socialrådgiverforening er enig i, at integrationsvurderingen af børn som hidtil ikke skal gælde, hvis særlige grunde taler imod det. Herunder hensynet til familiens enhed, jf. den foreslåede formulering af udlændingelovens § 9 stk, 16, 3 pkt. Dansk Socialrådgiverforening er også enig i den præcisering af de særlige grunde, der sker i lovbemærkningerne, når det nævnes, at det kan være situationer, hvor forælderen i Danmark har opholdstilladelse som flygtning og ikke har mulighed for at tage ophold med barnet i hjemlandet eller et andet land, jf. bemærkningerne side 13 i lovforslaget, første spalte afsnit 2 og 3.

Vi noterer os også, at barnets tarv efter FN’s børnekonvention kan indebære, at man må undtage dem fra vurderingen af deres integrationspotentiale. Der nævnes situationer, hvor den af barnets forælder, der er bosiddende i hjemlandet på grund af alvorlig sygdom eller alvorligt handicap, er ude af stand til at tage vare på barnet, eller hvis der foreligger oplysninger, der giver grund til at antage, at barnet i hjemlandet vil blive eller er blevet tvangsfjernet fra den ene af forældrene, jf bemærkningerne side 13 i lovforslaget, første spalte afsnit 6.

Overgangsregel for ret til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse

Dansk Socialrådgiverforening finder det absolut nødvendigt, at der nu bliver rettet op på den manglende overgangsbestemmelse i lov nr.300 af 22. marts 2016. Det må sikres, at borgere ikke mister deres optjente ferie ved overgangen til integrationsydelsen.

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening