Lovforslag om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse m.v.

DS ser kritisk på indskrænkningen i kommunernes ret til boliganvisning af nytilkomne flygtninge, således, at kommunerne ikke længere kan anvise boliger i såkaldte ghetto-bolig-områder eller boligområder, der er omfattet af kombineret udlejning.

Til

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Holbergsgade 6
1057 København K
Att. Sofie Albér

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for tilsendelsen af lovforslag om anvisning af bolig til flygtninge og udvidelse af kredsen af prøveberettigede ved prøve i dansk m.v. Dette svar forholder sig alene til de foreslåede ændringer i integrationsloven.

DS ser kritisk på indskrænkningen i kommunernes ret til boliganvisning af nytilkomne flygtninge, således, at kommunerne ikke længere kan anvise boliger i såkaldte ghetto-bolig-områder eller boligområder, der er omfattet af kombineret udlejning. Lovforslaget indeholder ingen tidsfrister for kommunen i forhold til boligplacering, men angiver blot, at det skal foregå snarest muligt.  Konsekvensen af denne indskrænkning er med stor sandsynlighed, at den nyankomne flygtning vil skulle vente meget længere tid på en permanent bolig.

Det forhold, at boligsituationen ikke hurtigt kommer på plads, risikerer at få negative konsekvenser for integrationsforløbet. Det kan være svært for flygtningen at mobilisere kræfter og motivation for danskundervisning, praktik m.v., når boligsituationen ikke er på plads.

DS finder det ligeledes bekymrende, at lovforslaget kan medføre at ny-ankomne flygtninge, der lever af starthjælp ikke anvises den billigste bolig. Disse familier vil opleve at få en endnu dårligere økonomi – igen med dårlig integration til følge.

Da definitionen af et ghettoområde kan ændre sig fra år til år, kan det medvirke til at gøre det endnu vanskeligere for kommunerne at planlægge deres boligplacering af flygtninge.

DS ser imidlertid også positive takter i lovforslaget. Således kan vi tilslutte os forslaget om, at personkredsen som kommunen skal anvise bolig til også skal omfatte personer, som ikke har flygtningestatus, men som fx har været gift med en person med flygtningestatus og, som er blevet skilt i perioden under asylbehandlingen.

Samtidig hilser DS også velkommen, at alle uledsagede mindreårige flygt-ninge nu kan tilbydes et integrationsprogram uanset om de har ophold efter §§ 7, 8 eller 9.

Med venlig hilsen

Bettina Post
Formand