Lov om euforiserede stoffer (stofindtagelsesrum)

Høringssvar til lov om ændring af lov om euforiserede stoffer (stofindtagelsesrum)

Til

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Holbergsgade 6
1057 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) er glade for muligheden for at kommentere på udkast til lovforslag om ændring af lov om euforiserede stoffer (stofindtagelsesrum). Dog må vi gøre en kraftig indsigelse overfor den helt urimelige høringsfrist. Med så kort en frist (2 arbejdsdage!) er det umuligt at foretage en demokratisk høring blandt vores medlemmer på området, der i høj grad kvalificerer de input, vi kommer med til den videre proces. Socialrådgivere, der til dagligt arbejder med stofbrugere, har i den grad fingeren på pulsen i forhold til lovforslag som dette, og deres bidrag vil derfor kvalificere lovforslaget betragteligt.

Dansk Socialrådgiverforening har i lang tid støttet oprettelse af stofindtagelsesrum. DS støtter derfor lovforslaget om oprettelse og drift af kommunale stofindtagelsesrum. Det er et nødvendigt tiltag for at sikre anstændige livsbetingelser for hårdt belastede stofbrugere. De forhold, vi som samfund i dag tilbyder den gruppe af stofbrugere, som injicerer deres illegale rus-midler er umenneskelige, sundhedsskadelige og ikke til gavn for det omkringliggende samfund.

Det bekymrer dog Dansk Socialrådgiverforening, at Ministeren ifølge lovforslaget kun skal kunne meddele konkrete tilladelser til oprettelse og drift af stofindtagelsesrum efter ansøgning fra vedkommende kommunalbestyrelse. Vi mener, at man på nationalt plan bør tage principiel stilling til, om stofindtagelsesrum skal være et tilbud for alle stofbrugere – fremfor at lade kommunerne selv afgøre, om de vil oprette stofindtagelsesrum eller ej. Der er i forvejen al for stor kvalitetsmæssig variation i de behandlingstilbud, kommunerne stiller til rådighed i misbrugsbehandlingen, og det kan derfor bekymre, at det bliver op til kommunalbestyrelserne at bestemme, om der skal være stofindtagelsesrum eller ej. Vi frygter, at det vil betyde, at det dermed ikke er alle stofbrugere, som fremover kan få dette tilbud – i hvert fald ikke indenfor en rimelig radius fra bopælen. Dette problem ser vi allerede i forhold til den heroinunderstøttede behandling. DS havde derfor hellere set en løsning, hvor der blev oprettet stofindtagelsesrum fra nationalt hold i et udvalg af byer. Det vil i højere grad være med til at sikre et ensartet og kontinuerligt tilbud til gavn for alle stofbrugere i hele landet.

En socialfaglig indsats i stofindtagelsesrummene

Dansk Socialrådgiverforening er glade for, at der flere steder i bemærkningerne til lovforslaget står, at der i stofindtagelsesrummene skal være ad-gang til relevante social- og sundhedsfaglige tilbud. Det er vigtigt, at den socialfaglige indsats kobles til den sundhedsfaglige indsats i stofindtagelsesrummene, hvis intentionen om at give stofbrugere bedre livsbetingelser – både sundhedsmæssigt og socialt – skal lykkes til fulde.

Ved at etablere sociale tilbud i stofindtagelsesrummene er der mulighed for at skabe kontakt til stofbrugere, som det ellers er vanskeligt at få skabt kontakt til igennem de eksisterende tilbud. Man kan fx forestille sig, at dele af socialforvaltningens medarbejdere rykker ud i stofindtagelsesrummene, for at få kontakt til de stofbrugere, man ellers ikke kommer i kontakt med på de kommunale kontorer. Det øger muligheden for at yde socialrådgivning til denne gruppe borgere, som i høj grad har brug for hjælp – og som ellers er svære at nå. DS er glade for at erfare, at de sociale og sundhedsfaglige tilbud skal være lavtærskelstilbud, hvor ingen skal tvinges til f.eks. handleplaner mv., fordi de vælger at indtage deres rusmidler under ordnede forhold.

Det er vigtigt at understrege, at stofindtagelsesrummene skal være et tilbud, som indgår i en bred vifte af tilbud, som alle er møntet på stofbrugeren og er baseret på et aktivt samarbejde mellem f.eks. sundhedspersonale, politi, lokalsamfundet og det etablerede sociale system. En forudsætning, som også beskrives i bemærkningerne til lovforslaget (afsnit 2.2.6). Samtidig vil stofindtagelsesrummene skabe mulighed for en tidlig kontakt og indsats overfor en stor gruppe stofbrugere, da mange brugere af et sådan tilbud ikke har nogen kontakt til det etablerede behandlingssystem.

Stofindtagelsesrum er et progressivt skridt i retningen af at hjælpe hårdt belastede stofbrugere. Dansk Socialrådgiverforening er derfor glade for, at regeringen tager initiativ til at skabe muligheder for oprettelse af stofindtagelsesrum.

 

Med venlig hilsen

Bettina Post
Formand, Dansk Socialrådgiverforening