Høringssvar: Bekendtgørelse om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

DS mener for det første, at pengene kunne bruges bedre og til noget, som har effekt. Herudover mener DS også, at ordningen vil medfører mere bureaukrati, hvilket der lige nu er stor enighed om, at der skal være meget mindre af.

Til

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S

Dansk Socialrådgiverforening vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar vedr. bekendtgørelse om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Beskæftigelsesområdet er et område, hvor bureaukratiet vokser og fylder meget, det bliver der skrevet og talt meget om i disse dage. I DS håber vi, at der i løbet af dette år kommer til at ske afbureaukratisering og forenkling på området.
Det er derfor også DS bemærkninger til denne bekendtgørelse, som er blevet til på baggrund af hele fire bemyndigelser i ”lov om midlertidig jobpræmie til langtidsledige”

Selve loven; Lov om midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv. er på ca. 4,5 side, dertil kommer der så lidt over 4 siders bekendtgørelse – så nu er der altså, hvis denne lov vedtages, føjet 8,5 sider lovgivning til de omkring 30.000 sider beskæftigelseslovgivning, som allerede findes.

Herudover mener Dansk Socialrådgiverforening, at pengene og tiden kunne være brugt bedre. F.eks. ved at investere de 800 mio. i beskæftigelsesrettede indsatser, som vi rent faktisk kan se virker. I det følgende, er der tre eksempler på kommuner, som har foretaget investeringer:

Hjørring kommune investerer i beskæftigelsesindsatsen
Hjørring kommune har investeret 19,3 mio. i 2015, 30,1 mio. i 2016, 37 mio. i 2017 og 38,3 mio. i 2018 og 2019.

Deres oprindelige forventning var at spare 7,3 mio. i 2016, men ved opgørelse i 3. kvartal, har der været en besparelse på 17,3 mio.
Forventningen for besparelser de kommende år er 2017; 31,2 mio., 2018; 66,2 mio. og 2019; 87,8 mio.

Hjørring har både nedbagt varigheden på deres ydelser, men også antal af ledige:

Over 30 år På kontanthjælp i alt Jobparate Aktivitetsparate
Juni 2014 878 212 666
Juni 2015 786 241 545
Ult. Okt. 2016 680 245 435

 

Under 30 år På kontanthjælp i alt Uddannelsesparate Aktivitetsparate
Juni 2014 560 296 264
Juni 2015 517 304 213
Ult. Okt. 2016 335 200 135

 

Aabenraa kommune investerer i beskæftigelsesindsatsen
Aabenraa kommune har investeret 68 mio. kroner i den lokale beskæftigelsesindsats i tre år fra 2016 til 2018. Projektet har to målsætninger:

  1. At antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal halveres i løbet af tre år.
  2. At 50 % af de flygtninge, der bliver placeret i Aabenraa Kommune, skal være selvforsørgende efter endt integrationsperiode.

Den første målsætning er allerede opfyldt efter første år. Medio januar 2017 var de 1.008 aktivitetsparate borgere mere end halveret til 499 aktivitetsparate borgere.

Den anden målsætning er mere end opfyldt for de nye borgere, der kom til Aabenraa kommune i 2013. Her er 60 % i dag selvforsørgende. Den tendens fortsætter, i forhold til dem, der er kommet til i årene efter 2013. Af de nye borgere, der kom til Aabenraa kommune i 2014, er 43 % i dag selvforsørgende, og af dem som kom til kommunen i 2015, er 37 % selvforsørgende.
Sønderborg investerer i revalidering
Sønderborg kommune sat særlig fokus på revalidering. Kommunen havde i 2015 afsluttet 512 revalideringsforløb i perioden 2008 til oktober 2015. Heraf var 46 % i ordinær beskæftigelse, 3 % i ordinær uddannelse, 6 % i fleksjob og 4 % selvforsørget på anden vis.
Sønderborg kommune har i 2016 følgende udgifter pr. helårsperson:

  • Revalidering 202.557 kr. til både forsørgelse og tillægsudgifter
  • Kontanthjælp 119.111 kr. til både forsørgelse og tilbud

På den baggrund vil man kunne få 1.600 revalideringsforløb af en varighed på ca. 2,5 år for 800 mio. kroner. Hvis succesraten med ordinær beskæftigelse fra Sønderborg holder, vil 736 borgere komme i ordinær beskæftigelse (944 i alt ville være ude af kontanthjælpssystemet, hvis man medregner dem, der kommer i ordinær uddannelse, fleksjob og selvforsøget på anden vis).

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening