Lov om Folketingets Ombudsmand

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand

Til

Folketinget
Lovsekretariatet
Christiansborg
1240 København K
Att.: Birgit Thostrup Christensen

Folketingets lovsekretariat har den 30. marts 2012 bedt Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal om bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

I høringssvaret forholder Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal sig udelukkende til oprettelsen af et børnekontor hos Folketingets Ombudsmand.

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovudkastet, at ”Børnekontoret hos Folketingets Ombudsmand skal være med til at sikre og overvåge implementeringen af børns rettigheder efter FN’s børnekonvention, herunder rettigheder, der er fastsat i dansk lovgivning m.v. med henblik på opfyldelse af Danmarks forpligtelser efter konventionen. Dette skal ske ved behandling af individuelle klager vedrørende børns forhold, ved at gennemføre egne driftundersøgelser, ved at foretage inspektioner af institutioner, hvor børn opholder sig, og ved en pligt til at gøre Folketing og regering, og eventuelt kommunalbestyrelser og regionsråd, opmærksom på eventuelle problemer i forbindelse med lovgivningens forenelighed med internationale forpligtelser til at sikre børns rettigheder”.

Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgivning og HK/Kommunal er enige i beskrivelsen af børnekontorets opgaver.

Foruden etablering af børnekontoret hos Folketingets Ombudsmand bliver Børnerådets fortalervirksomhed styrket. Det samme gælder BørneTelefonen hos Børns Vilkår, hvor alle børn og unge kan få anonym rådgivning. Det indebærer imidlertid, at der er tre instanser involveret i arbejdet. Derfor vil Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal understrege, at det er helt centralt, at der sker en koordinering og et samarbejde om indsatsen. Af bemærkningerne til L 142 om Børnerådets fortalervirksomhed fremgår det, at Folketingets Ombudsmand tager initiativ til, at de relevante instanser aftaler en model for, hvordan samarbejdet kan organiseres. Det bør også fremgå af bemærkningerne til dette lovforslag.

Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal lægger vægt på, at det bliver meget synligt – også for børnene og de unge – at der eksisterer et børnekontor hos Ombudsmanden, og hvilke muligheder der er for kontakt mv. til kontoret. Der skal være en generel viden om det, og henvendelser skal kunne foregå på en let tilgængelig måde. Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal er opmærksomme på, at der oprettes en hjemme-side for børn hos Børnerådet, der skal fortælle om muligheder, men der bør også overvejes andre initiativer.

Det fremgår af bemærkningerne, at ombudsmandens afvisningspraksis på børneområdet gøres mere fleksibel. Det indebærer blandt andet, at ombudsmanden også behandler sager på børneområdet, selvom en tilsynsmyndighed eventuelt ville kunne behandle den pågældende sag. Desuden vil ombudsmanden i færre sager sende sagen til ny besvarelse hos den myndighed, der klages over.

En ændret bestemmelse betyder, at ombudsmandens kompetence også omfatter børns forhold på private institutioner m.v.,  som varetager opgaver umiddelbart i forhold til børn.

Derimod har ombudsmanden fortsat ikke kompetence i forhold til enkeltpersoner, herunder familier, der har børn i pleje og heller ikke almindelige børnefamilier. Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal går ud fra, at det ikke forhindrer, at et barn eller en ung i familiepleje kan henvende sig til Folketingets Ombudsmand.

I øvrigt er Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal enig i de pågældende ændringer.

Det fremgår af bemærkningerne til L 142 om Børnerådets fortalervirksomhed, at Social- og Integrationsministeriet vil følge op på den samlede styrkelse på området medio 2014. Det bør også fremgå af bemærkningerne til dette lovforslag.
Med venlig hilsen

Bettina Post
Formand, Dansk Socialrådgiverforening

Benny Andersen
Forbundsnæstformand, Socialpædagogerne

Per Støve
Socialpolitisk Udvalg
HK/Kommunal