Høringssvar vedr. forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

DS anerkender lovens intentioner om udstrakt fleksibilitet, både i forhold til den enkelte unge, det er nødvendigt; men også at der procesmæssigt er fokus på udvikling- og forsøgsvirksomhed. Spørgsmålet er, om der er tilstrækkelig fleksibilitet i forløbet, især når den samlede FGU maximalt er 2 år.

Til

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar på forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

Høringssvaret er bygget op, så der først vil være generelle kommentarer og herefter kommentarer til de specifikke paragraffer.

DS anerkender lovens intentioner om udstrakt fleksibilitet, både i forhold til den enkelte unge, det er nødvendigt; men også at der procesmæssigt er fokus på udvikling- og forsøgsvirksomhed.

Det er positivt, at der lovgivningsmæssigt er taget højde for mulighed for dispensation, forlængelse, nedsat tid og andre dokumenterede hensyn. Spørgsmålet er, om der er tilstrækkelig fleksibilitet i forløbet, især når den samlede FGU maximalt er 2 år.

Kommentarer til de specifikke paragraffer:

§4 stk.3:

Det fremgår, så vidt vi kan se, ikke af bemærkningerne, om den unge vil kunne komme på FGU, hvis den unge har gennemført en STU? Det mener DS kan være relevant for nogle unge – derfor er det vigtigt, at det er en mulighed.

§ 8 og 9:

Vedr. Uddannelseslængde

Det fremgår ikke klart af loven, om FGU’en kan forlænges og hvor meget.

DS vil gerne gøre opmærksom på, at varigheden af FGU på 2 år er en væsentlig forringelse i forhold til gældende lov, hvilket vækker bekymring i forhold til arbejdet med specifikke målgrupper med komplekse barrierer. F.eks. i arbejdet med senmodne unge eller sent-ankomne tosprogede unge, debuterende psykiatriske unge, unge med alvorlig mistrivsel.

Tre eksempler, som kan illustrere dette

  • Eksempel 1

På nuværende tidspunkt har en ung mulighed for et ophold på en produktionsskole i 1-1½ år.

Herefter mulighed for EGU eller KUU i 2 år, evt. med efterfølgende AVU fag med henblik på at kunne blive optaget på HF.

Den samme varighed og fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse ses ikke i lovforslaget om FGU, hvilket især er bekymrende for unge, som modnes sent, og som har brug for længere tid til at blive klar til uddannelse.

Der er tale om unge, som ikke har en varig funktionsnedsættelse og derfor ikke umiddelbart er i STU-målgruppen.

  • Eksempel 2

Unge sent ankomne, evt. danske statsborgere, som har gået i skole i udlandet, hvor de har afsluttet 10 års skolegang.

Skal disse unge tilbydes danskundervisning som led i en FGU? I så fald vil de 2 år være utilstrækkeligt. Især hvis den unge efter danskundervisning stadig vil have behov for et forberedende forløb i form af ex. Produktionsgrunduddannelse eller Erhvervsgrunduddannelse.

  • Eksempel 3

En gruppe unge forlader folkeskolen, uden at deres vanskeligheder er blevet tydelige eller dominerende.

De er ikke udredt og deres eventuelle behov/hensyn har ikke været i primær fokus, før problemerne for alvor bliver tydelige i den for disse unge vanskelige transformationsperiode fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Der er tale om unge, som sent konstateres at mistrives, og unge, som har debuterende eller ukendte psykiatriske vanskeligheder.

Disse unge er ikke klar til FGU og vil risikere at ”spilde” kostbar FGU tid, hvis denne sættes i gang for tidligt.

Venlig hilsen

Majbrit Berlau

Formand for Dansk Socialrådgiverforening.