Høringssvar til lovforslag Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: En styrket og forenklet ungeindsats og samtaler over video og telefon

Som led i finansieringen af ’Arne-pensionen’ har regeringen med lovforslaget fundet den første ud af tre besparelser på beskæftigelsesområdet. DS har i høringssvaret understreget vores bekymring ved udsigten til så omfattende besparelser på beskæftigelsesindsatsen. DS mener helt grundlæggende, at der behov for en investering og ikke en besparelse på området.

Til

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Mindre indsats til modtagere af uddannelseshjælp Dansk Socialrådgiverforenings bemærkninger vedr. forslag til nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: En styrket og forenklet ungeindsats og samtaler over video eller telefon.

Dansk Socialrådgiverforening (DS) har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, m.fl. (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: En styrket og forenklet ungeindsats og samtaler over video eller telefon) med frist for afgivelse af bemærkninger den 7. oktober 2021.

Lovforslaget udmønter første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2021, som er indgået af aftalepartierne bag Aftalen om en ny ret til tidlig pension. Lovforslaget indeholder en række ændringer af de angivne love, hvor DS’ bemærkninger retter sig mod de indholdsmæssige ændringer, der følger ændringerne om indsatskravene til ungeindsatsen, retten til mentor og de digitale samtaler.

Indledningsvis vil Dansk Socialrådgiverforening anføre, at vi er meget bekymret ved udsigten til så omfattende besparelser på beskæftigelsesindsatsen, hvoraf dette lovforslag udmønter den første tredjedel.

Erfaringer fra en række kommuner viser, at der er behov for investeringer i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at sikre en effektiv, hurtig og individuel rådgivning og sagsbehandling, så de ledige hurtigst muligt vejledes og hjælpes tilbage i job eller videre i uddannelse.

Der er samtidigt med investeringer i beskæftigelsesindsatsen behov for mindre processtyring og mere rum til faglighed. Dansk Socialrådgiverforening anerkender, at der med lovforslaget lempes på proceskrav, men de samtidige besparelser vil efter vores bedste vurdering skade beskæftigelsesindsatsen over for de uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere.

Dansk Socialrådgiverforening deler regeringens fokus på den store gruppe af unge, som hverken er i uddannelse eller arbejde. Unge på uddannelseshjælp tilhører denne gruppe.

Unge på uddannelseshjælp har ofte brug for en tæt og håndholdt indsats for at lykkes med at komme i og fastholde uddannelse eller job. Det kræver både en socialfaglig indsats i mødet med de unge og kvalitet i de indsatser, som de unge tilbydes. De kommuner, som investerer i både lavt antal sager pr. rådgiver og indsatser med kvalitet, har vist rigtigt gode resultater med at flytte også meget sårbare unge fra passiv forsørgelse til uddannelse og arbejdsmarkedet. Det gælder f.eks. i Aabenraa og Hjørring.

På den baggrund er Dansk Socialrådgiverforening uforstående over for besparelsen på indsatsen til de uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere. De unge har brug for et løft i kvaliteten af indsatsen, ikke for mindre indsats, hvis vi skal lykkes med at indfri regeringens ambitioner om at hjælpe flere af de unge, som står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Tilbagemeldingerne fra DS’ tillidsrepræsentanter er, at besparelsen anslås at få store konsekvenser for den lokale beskæftigelsesindsats. I mange kommuner svarer besparelsen til omkring 30% af, i enkelte helt op til 50%, af de nuværende indsatser over for målgruppen. Tilbagemeldingerne er på tværs af landet, at man forventer ringere resultater i forhold til uddannelse og beskæftigelse for målgruppen. Det er ikke mindst alvorligt i lyset af, at de unge er på en særlig lav ydelse, som øger risikoen for sociale problemer f.eks. gældsstiftelse og hjemløshed.

DS mener helt grundlæggende, at der behov for en investering og ikke en besparelse overfor målgruppen af unge, som står uden for arbejdsmarkedet.

Ret til mentorstøtte i overgangen til uddannelse

DS anser det for yderst positivt, at der foreslås en ret til mentor i op til 6 måneder, så den unge kan få håndholdt støtte i at opnå eller fastholde en uddannelse. Samtidig ser DS det glædeligt, at mentorer igen vinder større indpas i beskæftigelsesindsatsen overfor netop de unge, da vi ved, at overgangen til uddannelse kan være forbundet med store udfordringer.

DS mener dog ikke, at de afsatte ca. 10 millioner kr. fordelt mellem 98 kommuner er tilstrækkeligt til at finansiere forslaget.

Samtaler over video eller telefon

DS byder forslaget om muligheden for brug af digitale samtaler som supplement til de fysiske meget velkommen. Erfaringerne under corona-pandemien har med tydelighed vist, at digitale samtaler sagtens kan supplere de fysiske samtaler. I visse tilfælde har den digitale samtale sågar vist sig at have en positiv effekt på samtalen og relationen mellem borger og sagsbehandler, da den af borgerne kan opleves som mere ligeværdig samt tage bedre hensyn til den enkelte borgers behov fx grundet geografiske, fysiske eller psykiske udfordringer.

DS foreslår derfor, at muligheden for at benytte de digitale samtaler efter første fysiske samtale ikke blot skal gælde de ledige, som har været ledige i 6 måneder, men alle målgrupper uanset længden af ledighed.

DS vil dog bemærke, at de digitale samtaler ikke fungerer lige godt for alle ledige borgere. Derfor er DS bekymret for, at muligheden for de digitale samtaler er knyttet op på en besparelse, som kan have den utilsigtede konsekvens, at samtalens form vurderes ud fra et økonomisk hensyn og ikke ud fra en faglig konkret vurdering af, hvad der er bedst for borgeren. Dertil skal det påpeges, at vores medlemmer uanset samtalens form har samme behov for forberedelse og efterbehandling af samtalerne.

Med venlig hilsen

Mads Bilstrup
Formand
Dansk Socialrådgiverforening