Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning m.fl.

Til

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmen 10-12
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at kommentere på forslaget til ændring af lov om regional statsforvaltning m.fl.

Vi skal gøre opmærksom på, at vi i høringssvaret alene har forholdt os til de foreslåede ændringer i love om regional statsforvaltning.

Generelle bemærkninger til forslaget om en ændret organisering

DS vil indledningsvist bemærke, at det er uforståeligt, hvordan man vil løse udfordringerne i uens sagsbehandling og uens kvalitet i statsforvaltningerne ved at skære 100 årsværk væk. Hvori består forbedringen i sagsbehandlingen og borgernes retssikkerhed?

Det fremgår af pressemeddelelsen 9. november om aftalen om ny struktur for statsforvaltningerne, at de opgaver, som ikke er borgernære, skal samles og specialiseres i èt center. Konkret er det foreslået, at opgaverne bl.a. skal samles i henholdsvis Ringkøbing, Nykøbing F. og Bornholm.

Mange medarbejdere vil ikke have mulighed for at følge med opgaven til en ny lokalitet, fordi det ganske enkelt ikke er muligt at flytte med sin familie. Det vil f.eks. ikke umiddelbart være muligt for en ægtefælle at få nyt job.

DS vurderer, at det vil give fastholdelses- og rekrutteringsproblemer, at placeringen af opgaverne sker i så fjerne egne af landet, hvor det kan være vanskeligt at få tilstrækkeligt med kvalificerede nye medarbejdere. Konsekvensen heraf vil være, at sagsbehandlingstiden vil stige, og serviceniveauet falde.

Det er en konsekvens af den politiske aftale om ny struktur for statsforvaltningerne, at statsforvaltningernes nuværende 5 hovedkontorer og 5 afdelingskontorer ændres til ni centre, og at det nuværende afdelingskontor i Ribe nedlægges.

DS finder ikke, at dette harmonerer med at opgaver, navnlig indenfor det familieretlige område, skal løses så tæt på borgeren som muligt, og at intentionerne om øget fokus på forligsmæssige løsninger skal fastholdes.

I sager om borgernære opgaver bliver afstandene meget store i det sønderjyske, og infrastrukturen i forhold til offentlige transportmidler, som splittede familier tit er afhængig af, er dårlig.

Det vil medføre en betydelig forringelse for mange skilsmissefamiliers muligheder for at benytte de tilbud, som forældreansvarsloven giver i form af børnegrupper, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling m.v. og man kan frygte, at de ikke formår at møde op. DS finder ikke, at muligheden for frit at vælge, hvilket center man vil møde på, løser problemet, da der vil stadig være tale om transport over meget store afstande.

DS vil derfor opfordre til, at lukningen af Ribe kontoret genovervejes, sådan at borgerne i Sydvestjylland får de samme muligheder for at benytte de tilbud som følger af forældreansvarsloven, som i resten af landet.

Det bemærkes endvidere, at det forhold, at borgeren selv kan vælge center kan medføre, at ressourcerne på de enkelte centre ikke modsvarer det antal borgere der henvende sig. Konsekvensen kan igen blive, at sagsbehandlingstiden vokser.

Der afgives særskilt høringssvar til lovforslaget om ændring af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

 

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand, Dansk Socialrådgiverforening