Høringssvar: Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet

DS har længe efterlyst en afbureaukratisering af antallet af sager, der forelægges for rehabiliteringsteamet. DS er derfor enig i lovforslagets intention om at forenkle sagsbehandlings-processen i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at udfaldet i sagen på forhånd er klart.

Til

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
Att.: Charlotte Hvid Olavsgaard
Mette Pedersen

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslaget om undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet.

Lovforslaget lægger op til, at følgende typer førtidspensionssager undtages fra behandling i rehabiliteringsteamet:

  1. Ansøgningssager på det foreliggende grundlag, når kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension og
  2. Sager om tilkendelse af førtidspension, når kommunen vurderer, at personen er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. De såkaldte glatsager.

DS har længe efterlyst en afbureaukratisering af antallet af sager, der forelægges for rehabiliteringsteamet, da mange kommuner har urimeligt lange sagsbehandlingstider for sager, der fremlægges rehabiliteringsteamet.

DS er derfor enig i lovforslagets overordnede intention om at forenkle sagsbehandlingsprocessen og de formelle krav til proceduren ved behandlingen af førtidspensionssager i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at udfaldet i sagen på forhånd er klart. De frigjorte ressourcer hos rehabiliteringsteamet, som følge af denne lovændring, vil i stedet kunne bruges på at behandle de sager, der kræver reel tværfaglig vurdering, hvilket ifølge DS er yderst positivt.

Specifikke bemærkninger til ansøgningssager, hvor personen utvivlsomt ikke opfylder betingelserne for førtidspension

DS er overordnet set enig i, at kommunen i ansøgningssager på det foreliggende grundlag får mulighed for at træffe afgørelse om afslag på førtidspension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet, hvis det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for førtidspension. DS kan dog have nogle bekymringer for borgerens retssikkerhed i denne situation, hvorfor DS ønsker lovteksten præciseret et enkelt sted.

I lovbemærkningernes afsnit 2.1.2 står der, at det er en betingelse for denne undtagelse, at kommunen vurderer, at personen utvivlsomt ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension. Kommunen skal derfor fortsat udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del ud fra sagens oplysninger.

Det er afgørende, at der har været en socialfaglig vurdering af borgerens sag, før kommunen træffer den endelige afgørelse. Derfor mener DS, at det er vigtigt, at rehabiliteringsplanens forberedende del bliver udarbejdet af socialfagligt personale forud for kommunens afgørelse, som det også står beskrevet i lovbemærkningerne. DS vil dog opfordre til, at denne del af lovbemærkningerne skrives ind i lovteksten, så kommunens forpligtigelse til at undersøge og vurdere sagen på det foreliggende grundlag forud for kommunalbestyrelsens afgørelse skærpes i lovteksten. Det vil være med til at sikre borgerens retssikkerhed og er derfor vigtigt.

Specifikke bemærkninger til tilkendelse af førtidspension i helt åbenbare sager

DS er meget enig i forslaget om, at kommunen skal kunne tilkende førtidspension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet, hvis borgeren er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres. Det vil både mindske presset på rehabiliteringsteamet i mange kommuner og samtidig medføre en mere værdig behandling af terminalt syge og borgere med betydelige funktionsnedsættelser.

DS er dog bekymret for forslaget i § 18, stk. 3,1 om, at sundhedskoordinatoren skal udtale sig i alle sager før kommunens afgørelse – medmindre borgeren er terminalt syg. Som udgangspunkt er DS enig i, at der skal være foretaget en kvalificeret sundhedsfaglig vurdering af borgeren forud for kommunens afgørelse. Der har dog været en tendens til flaskehalse i sundhedskoordinatorfunktionen, som også har været medvirkende til at skabe lange sagsbehandlingstider i rehabiliteringsteamet. DS er derfor bekymret for, at sagerne i disse tilfælde fortsat trækkes i langdrag pga. ventetid til sundhedskoordinatorfunktionen – og at formålet med lovforslaget dermed ikke sker fyldest.

DS foreslår derfor, at også sager, hvor det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan udvikles også fritages for at skulle forelægges sundhedskoordinatoren. Det kan eksempelvis være sager, hvor det vurderes, at borgeren skal have førtidspension fra det fyldte 18. år pga. svært handicap og/eller svær mental retardering. Alternativt vil DS opfordre til, at der tages aktive skridt til at mindske flaskehalsproblematikkerne på sundhedskoordinatorfunktionerne på andre måder, da det er afgørende for, at lovforslaget kommer til at leve op til sine intentioner om afbureaukratisering.

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening