Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling mv.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Præciseringer og konsekvensændringer i den lovgivningsmæssige udmøntning af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager, m.v.)

Til

Arbejdsmarkedsstyrelsen
Njalsgade 72A
2300 København S

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til ovenstående høring.

Specifikke bemærkninger

Lov Jf. § 3, 1:
Efter § 42 indsættes: ”§ 42 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 og 13, kan virksomhedspraktik tillige gives som nytteindsats, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Stk. 2. Tilbuddet gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse.

DS undrer sig over, at formålet med virksomhedspraktik beskrives som “at personen skal arbejde for sin ydelse” frem for at handle om opkvalificering, inklusion på arbejdsmarkedet eller andet. Virksomhedspraktik bør have et klart formål, som ligger ud over, at borgerne skal arbejde for ydelsen. Hvis formålet reduceres til det, så vil konsekvensen af lovforslaget være en devaluering af den gældende virksomhedspraktikordning.

DS er også bekymret for, hvad det vil medføre for de ansatte på de for de arbejdspladser, der skal modtage praktikanterne, at personer i virksomhedspraktik bare er der for ’arbejde for ydelsen’. Den samtidige mulighed for dispensation for rimelighedskravet i forbindelse med virksomhedspraktik (se nedenfor) kan medføre fortrængning af ansatte på normale vilkår, hvilket vi vender os imod.

Jf. § 3, 4:
I § 50 indsættes som 2. pkt.: ”Ministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om nytteindsats, herunder om indholdet, om muligheden for at dispensere fra rimelighedskravet og om, hvad der forstås ved offentlige arbejdsgivere.”

DS har i forbindelse med høringssvar afgivet i juni måned i år i forbindelse med høring om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. bedt om en uddybning af, hvad der kan føre til en dispensation for rimelighedskravet, netop fordi det kan ramme ansatte på normale vilkår, som i værste fald kan fortrænges af personer, der udfører nytteindsats. Det er beklageligt, at uddybningen fortsat ikke er indarbejdet i bemærkningerne til lovforslaget. DS vil derfor endnu en gang understrege behovet for, at der i bemærkningerne til loven indskrives, hvad der kan lede til, at beskæftigelsesministeren kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til nytteindsatsen.

Bemærkninger til lovforslaget

2.2.5. Præcisering af tilbud til ledige selvforsørgende

DS har noteret sig, at lovforslaget også har til formål at fjerne den ret, ledige selvforsørgende har til på linje med modtagere af kontanthjælp at få tilbud om hhv. læse-, skrive-, regne- eller ordblindekurser. Det er både uhensigtsmæssigt og kortsigtet, da de ledige selvforsørgende risikerer at udgøre en støt stigende samfundsgruppe, som har mindst lige så stort behov for at kunne deltage i disse tilbud som modtagere af kontanthjælp.

Det er problematisk, hvis man som ledig selvforsørgende ikke har ret til hhv. tilbud om læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser, alene fordi man f.eks. er forsørget af sin ægtefælle. DS frygter, at konsekvensen på langt sigt vil blive, at en stor gruppe af ledige, der befinder sig langt fra arbejdsmarkedet, mister deres muligheder på arbejdsmarkedet helt og i øvrigt marginaliseres i samfundet.

 

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening