Høringssvar vedrørende ny masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse

DS bakker op om behovet for at få udbudt en særlig masteruddannelse, som kan styrke de arbejdsmiljøfaglige kompetencer i offentlige og private organisationer. En masteruddannelse vil desuden styrke vidensmiljøet på arbejdsmiljøområdet. DS giver desuden en række forslag til hvad Syddansk Universitet kan overveje at indtænke i uddannelsen.

Til

Chefkonsulent Per Æbelø
Syddansk Universitet

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar på SDU’ forslag til en ny masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse.

DS bakker op om behovet for at få udbudt en særlig masteruddannelse, som kan styrke de arbejdsmiljøfaglige kompetencer i offentlige og private organisationer. En masteruddannelse vil desuden styrke vidensmiljøet på arbejdsmiljøområdet.

SDU efterspørger feedback på det foreslåede udkast til uddannelse. DS finder det især positivt,

  • At flere fakulteter står bag, hvilket kan sikre den nødvendige bredde.
  • At uddannelsen forstår arbejdsmiljø som en integreret del af organisationernes ledelse, organisation, økonomi, kultur og produktion, og dermed fanger arbejdsmiljøområdets tværfaglige karakter.
  • At der en rød tråd i uddannelsesforløbet: fokus på design, gennemførelse og evaluering af arbejdsmiljøindsatser.
  • At de studerende skal udarbejde arbejdspladsrettede projekter i alle semestre.

Derudover har DS følgende forslag:

  • Der savnes et stærkere fokus på ledelsesopgaver, der har fokus på drift og vedligeholdelse af arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Forslaget til masteruddannelsen er tilrettelagt efter de overordnede temaer om design, gennemførelse og evaluering af arbejdsmiljøindsatser. Men ikke alle arbejdsmiljøindsatser kan eller bør organiseres som afsluttede projekter. Derfor vil det være ønskeligt med fokus på drift og vedligeholdelse som en vigtig del af at udvikle en bæredygtig organisation, der kontinuerligt har fokus på arbejdsmiljø.
  • Det bør fremgå, at samarbejdet om arbejdsmiljø på arbejdspladserne foregår i MED-udvalg (kommunale og regionale organisationer) og i arbejdsmiljøudvalg (statslige og private organisationer) samt i arbejdsmiljøgrupper, med valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsmiljøledere. Og at disse samarbejdsfora og nøglepersoner er vigtige hjørnestene i forandringsprocesser m.v.
  • Det bør indarbejdes undervisning i arbejdsmiljøøkonomi og -budgetter, så den studerende kan vurdere hvordan arbejdsmiljøindsatser kan betale sig økonomisk på kort og lang sigt.
  • Der bør indarbejdes undervisning i tilrettelæggelse af dialogprocesser, inddragelsesformer og god kommunikation, da dette ofte er afgørende for arbejdsmiljøindsatsers succes.
  • Det bør fremgå tydeligere, at uddannelsen har fokus på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det fremgår fx at dimittenden skal kunne vurdere og rådgive om nye byggerier, teknologier, arbejdsorganisering og arbejdspladsindretning. Det vil være ønskeligt at dimittenden også kan vurdere og rådgive om psykisk arbejdsmiljøforhold.
  • Der mangler angivelse af hvilket uddannelsesniveau, som man skal have for at kunne søge masteruddannelsen.

Med hensyn til om den masterstuderendes arbejdsplads vil bakke op om semesterprojekter og det afsluttede masterprojekt, vurderes dette som meget sandsynligt. Dog kan det blive en udfordring af få det specifikke semesterprojekttema til at passe til virksomhedens aktuelle behov.

Der er tale om et meget inspirerende, men også meget ambitiøst uddannelsesoplæg, og SDU bør overveje om det er praktisk muligt for dimittenderne at opnå samtlige punkter under viden, færdigheder og kompetencer i en deltidsuddannelse. Denne problematik kan måske løses ved at 4. semester inddrages til yderligere undervisning og/eller en eller anden form for specialisering i løbet af uddannelsen.

Endelig forekommer prisen for uddannelsen på 130.-150.000 kr som temmelig dyr. Også set i forhold til priser på andre masteruddannelser.

Afslutningsvis vil DS opfordre til, at SDU også overvejer at udvikle en diplomuddannelse med henblik på at uddanne arbejdsmiljøkonsulenter. Der findes i dag ikke en kompetencegivende uddannelse, som har netop dette perspektiv, og det betyder, at mange der i dag arbejder på arbejdsmiljøområdet kun anvender dele af deres uddannelsesbaggrund og derudover er selvlærte. En diplomuddannelse som arbejdsmiljøkonsulent kunne have fokus på ekspertrådgivning og proceskonsultation indenfor arbejdsmiljøspørgsmål.

Alt i alt ser Dansk Socialrådgiverforening frem til, at der udbydes en masteruddannelse, som vi vil kunne anbefale til de af vores medarbejdere, der arbejder fuld tid med arbejdsmiljøområdet. I en femårsperiode vil det kunne dreje sig om 1-2 medarbejdere.

Med venlig hilsen

Ditte Brøndum
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening