Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om socialt frikort

Rigtig godt at forlænge forsøget med socialt frikort, men hvorfor ikke bare få en bred aftale i stand om at få ordningen gjort permanent, skriver DS i dette høringssvar.

Til

Social- og Ældreministeriet

Med lovforslaget foreslås det at forlænge forsøgsperioden for det sociale frikort til 2023 og 2024, hvilket er finansieret af ssa-reserven. Samtidig foreslås det at beløbs- og indtægtsgrænsen årligt reguleres med satsreguleringsprocenten, således at værdien af ordningen ikke udhules over tid. Og det foreslås, at kommunerne skal foretage en kontrol af alle borgere, der er visiteret til socialt frikort.

Dansk Socialrådgiverforening mener, at det er positivt bliver forlænget igen, idet det sociale frikort er en værdifuld social indsats, der har vist gode resultater. Den bedste løsning ville imidlertid være at indgå en bred aftale i Folketinget om at permanentgøre det sociale frikort, da det én gang for alle vil udrydde enhver tvivl om ordningens fremtid.

Dansk Socialrådgiverforening bakker op om den foreslåede regulering af indtægts- og beløbsgrænsen, og mener at der bør reguleres fra 2019 og frem.

Dansk Socialrådgiverforening vurderer ikke, at det er formålstjenstligt at bruge ressourcer på en kontrol af, om de 7500 borgere i 2023 og 9000 borgere i 2024, der er visiteret til socialt frikort, nu stadig er i målgruppen. For det første vil de fleste formentlig stadig være i målgruppen, for det andet er der stadig tale om en midlertidig ordning, og det virker mere relevant at tage stilling til spørgsmålet om opfølgning i forbindelse med en permanentgørelse. For det tredje er situationen i kommunerne, at der ikke er nok tid til at varetage sagsbehandlingen for sårbare borgere, og ressourcerne kunne derfor bruges mere meningsfuldt på fx at afklare og rehabilitere syge og udsatte på kontanthjælpsydelser.

Mads Bilstrup
Formand, Dansk Socialrådgiverforening