Høringssvar: Lovforslag om genindførelse af optjeningsprincip for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge

DS frygter på baggrund af erfaringerne fra starthjælpen, at lovændringen vil ramme udsatte grupper, som kun vanskeligt kan reagere på økonomiske incitamenter til at arbejde, så de af den vej kan forbedre deres situation. Uden børnetilskud og børne- og ungeydelse kan resultatet blive, at en gruppe børnefamilier rammes meget hårdt.

Til

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds gade 28
1402 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. Lovforsalget genindfører optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge mv.

Generelle bemærkninger

Den fremsatte lovændring er det ene af tre lovforslag, hvormed regeringen ønsker at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. Samtidigt ønskes det at give nytilkomne flygtninge og udlændinge et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund. Det nævnes således i indledningen til bemærkningerne til nærværende lovforslag, at genindførelsen af optjeningsprincippet ”vil betyde, at flygtninge får en større tilknytning til det danske samfund”.

DS frygter på baggrund af erfaringerne fra starthjælpen, at lovændringen vil ramme udsatte grupper, som kun vanskeligt kan reagere på økonomiske incitamenter til at arbejde, så de af den vej kan forbedre deres situation. Uden børnetilskud og børne- og ungeydelse kan resultatet blive, at en gruppe børnefamilier rammes meget hårdt. Det er meget vanskeligt at forestille sig, at en familie på integrationsydelse uden børnetilskud og børne- og ungeydelse vil kunne betale husleje, kost og basale fornødenheder. DS frygter derfor, at flere flygtningefamilier med børn vil få reelle fattigdomsproblemer, og at vi får et stigende antal børn, der udsættes for alle de konsekvenser, fattigdom medfører.

Specifikke bemærkninger

Forslaget skønnes at medføre mindre udgifter for det offentlige på ca. 0,5 mio. kr. i 2015, ca. 30,6 mio. kr. i 2016 og ca. 58,9 mio. kr. i 2017. Den varige virkning skønnes til ca. 24 mio. kr. Der forventes desuden at være begrænsede administrative konsekvenser for dette offentlige.

DS vurderer, at lovændringen vil betyde, at langt flere nyankomne familier med børn vil være nødsaget til at ansøge om enkeltydelser. Det kan medføre, at de positive økonomiske konsekvenser for det offentlige vil være mindre end beregnet. Et stigende antal ansøgninger om enkeltudgifter vil også medføre et betragteligt merarbejde i kommunerne, hvor socialrådgiverne på integrationsområdet i forvejen er meget pressede.

 

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening