Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Høring over udkast til vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Til

Social-, Børne- og Integrationsministeriet
Holmens Kanal 22
1066 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar om udkast til vejledning for nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Udkastet til vejledningen, som omhandler Lov om social service § 100, betyder at vejledningen er ændret til at have direkte links til relevante principafgørelser, en udspecificering af enkelte særområder og en udspecificering af målgruppen.

DS hilser den nye opstilling af vejledningen velkommen. Specielt de direkte links til principafgørelser under de enkelte punkter i vejledningen, letter det daglige arbejde for socialrådgiverne og giver et hurtigt og let tilgængeligt overblik.

Overblikket er centralt for, at vejledningen bliver brugbar i det daglige og den øgede tilgængelighed via direkte links, vil være en stor hjælp for socialrådgiveren i det daglige.

En ændring i vejledningen, som vi er meget positive overfor er udspecificeringen af punkt 43, som fortæller, at familier til den støtteberettigede borger ikke kan påregnes at skulle yde udvidet hjælp i hjemmet ved ansøgninger om håndsrækning, og at der ikke kan stilles krav til eventuelle større børn i familien, udover hvad der normalt vil stilles til større børn.

Vi har dog en tilføjelse som bør medtages i den endelige vejledning, nemlig at der under punkt 32, hvor principafgørelse 180-12 nævnes, også medtages principafgørelse 119-11. Vi er opmærksomme på at 119-11 også nævnes under punkt 13, men mener også at den vil være relevant at nævne under afsnittet om medicinudgifter.

Vi vil ligeledes foreslå, at der i vejledningen under punkt 52 indskrives en sikring af overenskomstdækning ved ansættelse af hjælpere.

Overordnet set er Dansk Socialrådgiverforening glade for udkastet og mener det vil være en stor hjælp for socialrådgivere som sidder og administrerer servicelovens § 100.

Vi håber således at udformningen af udkastet til vejledningen, vil danne skabelon for kommende vejledninger.

 

Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening