Høringssvar: Lovforslag om harmonisering af regler om bopælstid for folkepension

DS vurderer, at lovændring vil have alvorlige negative sociale og økonomiske konsekvenser for flygtninge i pensionsalderen. Ændringerne medfører, at en voksende gruppe af ældre flygtninge vil være henvist til en pensionisttilværelse i fattigdom, i værste fald i meget alvorlig fattigdom. En tilværelse som de grundet deres alder ofte ikke vil have mulighed for at forbedre via beskæftigelse.

Til

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til lov om ændring af lov om social pension. Lovforsalget harmoniserer for flygtninge reglerne om opgørelse af bopælstid for folkepension.

Generelle bemærkninger

DS vurderer, at lovændring vil have alvorlige negative sociale og økonomiske konsekvenser for flygtninge i pensionsalderen. Ændringerne medfører, at en voksende gruppe af ældre flygtninge vil være henvist til en pensionisttilværelse i fattigdom, i værste fald i meget alvorlig fattigdom. En tilværelse som de grundet deres alder ofte ikke vil have mulighed for at forbedre via beskæftigelse.

Regeringen ønsker ikke, at flygtninge skal optjene folkepension efter gunstigere regler end andre, der har bopæl i landet. DS pointerer dog, at flygtninge oftest ikke har samme muligheder som andre indbyggere i Danmark for privat pensionsopsparing eller formue, hverken i flugtperioden eller senere under etablering af en tilværelse i Danmark. Samtidig vil de sjældent have samme støttemuligheder som andre i form netværk i Danmark.

DS er særligt bekymret for de flygtninge, der aldrig opnår ret til folkepension (3 års fast bopæl). Disse flygtninge vil blive den dårligst stillede gruppe, da de kun vil have ret til integrationsydelse (de første 7 år) eller kontanthjælp og ikke have mulighed for de særlige ydelser, som kan gives til pensionister, herunder den gunstigere boligydelse, helbredstillæg, nedsat licens mv.

Specifikke bemærkninger

Ifølge lovforslagets § 2, laves der en overgangordning frem til 1. januar 2021, som skal give herboende flygtninge mulighed for at tilpasse sig de ændrede regler. DS vurderer, at perioden ikke er tilstrækkelig til, at flygtninge reelt vil have mulighed for at spare op til en pensionisttilværelse på en lav folkepension. DS anbefaler derfor en forlængelse af overgangsordningen.

 

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening