Høringssvar: Lovforslag om ændring af formue- og fradragsregler på kontanthjælpsområdet ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelse og øvrige sociale ydelser

Lovforslaget er længe ventet og af positiv karakter for de berørte borgere, der også via den særlige ordning er dækket i perioden 1. juni til 31. december 2014.

Til

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Postboks 2000
2300 København S

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker indledningsvis for muligheden for at afgive høringssvar ift. ovenstående lovforslag.

Generelle bemærkninger

Lovforslaget er længe ventet og af positiv karakter for de berørte borgere, der også via den særlige ordning er dækket i perioden 1. juni til 31. de-cember 2014.

Specifikke bemærkninger

1. § 14 stk. 3

Vi undrer os over, at lovforslaget opererer med en tidsbegrænsning på to år for at se bort fra den efterbetalte ydelse i form af formue/indtægt. Hvis der overhovedet skal være en tidsbegrænsning, foreslår DS, at denne sæt-tes til tre år, idet størstedelen af de fleste krav nu forældes efter tre år.

Endvidere bemærker vi, at der fortsat ikke er specifikke krav i lovforslaget til, hvordan det skal dokumenteres, at pengene stammer fra en af de ord-ninger, der skal ses bort fra: fx efterbetalt social ydelse, arbejdsskadeer-statning mv. Dette mener vi dog bør præciseres i vejledningen, som vi for-venter vil foreligge i ordentlig tid, inden en eventuel lov træder i kraft.

Afsluttende bemærkninger

DS tilskynder afslutningsvis til at man allerede i den lovforberedende fase indtænker, hvordan information om konsekvenser af en eventuel lov skal tilgå hhv. sagsbehandlere og berørte borgere.

Med venlig hilsen
Majbrit Berlau
Formand, Dansk Socialrådgiverforening