Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

DS er positiv overfor forslaget, der er en udløber af efterårets aftale om revision af Servicelovens voksenbestemmelser. Men DS savner flere konkrete forslag, der kan sikre et styrket tværsektorielt samarbejde, en forenkling af regelsæt, samt styrke tilliden imellem borger, medarbejdere og system.

Til

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Att.: Specialkonsulent Tina Hansen

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til lovforslaget, jf. høringsbrev af 13. januar 2017.

Generelle kommentarer til forslaget og baggrunden for forslaget

DS glæder sig over, at efterårets politiske aftale om revision af Servicelovens voksenbestemmelser nu er på vej mod en udmøntning. Overordnet er DS positiv overfor de fremlagte ændringer, og takker for inddragelsen omkring udformningen af grundlaget for aftalen, via den af Ministeriet nedsatte følgegruppe.

DS glæder sig over, at forslaget bl.a. tydeliggør, at formålet med loven er en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der skal modsvare borgerens behov, samt styrke borgernes selvstændighed og inklusion i samfundet, herunder når behovet er der, at tilbyde borgerne kompensation, omsorg og pleje.

DS savner tre ting ved lovforslagene, styrket tværsektorielt samarbejde, yderligere forenklinger af regelsæt og styrket fokus på tillidsskabende initiativer imellem borgere, fagprofessionelle og lovgivere.

Forslagene favner ikke behovet for at opstille lovfæstede krav om et styrket tværsektorielt samarbejde omkring og med udsatte voksne – eksempelvis ret til socialfaglig udredning og handleplan for alle. I stedet fastholder og cementerer forslagene, at det er en forudsætning for at modtage hjælp efter serviceloven, at der ikke kan ydes hjælp efter andre sektorers lovgivning. Dvs. at hjælp og støtte efter den sociale sektors lovgivning er entydig subsidiær til hjælp og støtte efter andre sektorers lovgivning, f.eks. er det derved let at henføre socialt udsatte borgere til primær støtte via beskæftigelseslovgivningen, selv om faglighed og værktøjer er placeret i socialsektoren. DS finder, at sociale problemer, der ”strækker sig” over flere forvaltninger, er en af de største udfordringer i forhold til at sikre ordentlige faglige indsatser for nogle af de allermest udsatte mennesker i Danmark. De pågældende borgere bliver alt for let kastebolde og kan løbe spidsrod imellem sektorer, der kæmper om at friholde sig fra et handle- og behandlingsansvar.

DS’ vurdering er, at forslagene kun letter bureaukratiet omkring serviceloven en smule, og DS havde gerne set flere forenklinger af love, bekendtgørelser, m.v.
DS vurderer endvidere at trods enkelte styrkelser af borgernes klagemuligheder og opretholdelse af en række lovbestemte rettigheder, rummer forslagene ikke en styrket balance imellem borgernes oplevede behov og ønske om inddragelse, medarbejderens mulighed for at samarbejde fagligt og etisk optimalt, samt myndighedernes krav om at kunne styre budgetter via større frihed til økonomisk faglige prioriteringer.

DS anbefaler, at Folketinget allerede nu aftaler en opfølgning på herværende revision, og ministeriet får ligeledes behov for at understøtte og følge implementeringen af revisionen tæt. En opfølgning bør have fokus på brugen af de nye initiativer som indføres med revisionen, samt udviklingen af kommunernes serviceniveau. Det bliver centralt at understøtte og sikre et investeringsperspektiv omkring indsatserne, og dermed forebygge at kortsigtede besparelser rammer den enkelte handicappede eller udsatte borger som følge af forringelser i den enkelte kommunes serviceniveau.

Konkrete kommentarer til forslaget

DS finder at det er en vigtig styrkelse af borgernes retssikkerhed, at der foreslås indført en minimumsvarsel med opsat virkning på 14 uger i forhold til servicelovens §§ 95, 96, 98, 114, samt §§ 32, 36 og 42.

DS anbefaler, at en minimumsvarsling med opsat virkning på 14 uger også bør gælde frakendelse eller nedsættelse af omfattende socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

DS anbefaler, at Ankestyrelsen tildeles kompetence til at forlænge den opsættende virkning, såfremt en klagesag med varsling ikke kan nå at behandles inden varslingsperioden er udløbet. Det begrundet ved, at ikke alle klagesager kan forventes færdigbehandlet inden varslingsperiodens udløb.
Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening