Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Til

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Holbergsgade 6
1057 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Ændringen af de, i ændringsforslaget nævnte paragraffer, vil fjerne begrænsningerne for det frie sygehusvalg for patienter i det psykiatriske behandlingssystem, og dermed sidestille dem med patienter i det somatiske behandlingssystem. Ændringerne vil desuden betyde, at patienter i det psykiatriske system bliver sikret samme udredningsret som somatiske patienter og at klage- og erstatningsreglerne bliver tilpasset ændringerne.

DS er tilfreds med, at patientrettigheder bliver gjort uafhængige af diagnosen. DS mener, at rettigheder bør følge patienten og ikke diagnosen, som det er praksis i gældende lovgivning, og ændringsforslaget til fjerne de begrænsninger, som diagnosen har stillet for patientens frie valg.

Det frie sygehusvalg § 86

Ændringsforslaget betyder at patienter i behandlingspsykiatrien får samme rettigheder som somatiske patienter, når det gælder retten til frit sygehusvalg.

De undtagelser, som er beskrevet i gældende lovgivning, herunder manglende kapacitet på aftalesygehuset og en lægefaglig vurdering af patientens forløb, fjernes, hvilket DS ser som et positivt tiltag.

DS vil dog bemærke, at de i § 86.stk.3. nævnte begrænsninger, hvor det frie valg kan begrænses såfremt hensynet til den enkelte patient taler for det, fortsat vil være relevant for nogle patienter, da nogle lidelser vil kræve, at patienten fastholdes i et sammenhængende og kontinuerlig forløb, og man ved en ophævelse af § 86.stk.3. risikerer nomadepatienter, som bevæger sig mellem forskellige sygehuse og behandlingen vil derfor aldrig blive fastholdt et enkelt sted.

DS er dog overordnet positive i forhold til ophævelse af begrænsningerne i det frie sygehusvalg.

Retten til hurtig udredning

I aftalen om regionernes økonomi 2014, indgået mellem Danske Regioner og regeringen, er der lavet aftale om at patienter i behandlingspsykiatrien skal have samme ret til udredning og høj faglig behandling, som somatiske patienter. Der er i aftalen afsat 200 millioner kroner til en kapacitetsudbygning til at effektuere denne målsætning.

DS er enige i målsætningen om at give patienter i behandlingspsykiatrien samme udredningsret som somatiske patienter. DS mener dog, at ressourcetilførslen er for lille til, at denne udredningsret i realiteten kan sikres. Tilføres der ikke nok ressourcer, vil udredningsgarantien ydermere skabe et yderligere pres på fagpersoner og ansatte i sundhedssektoren, som ikke er acceptabelt.

Psykiske lidelser er ikke altid sammenlignelige med somatiske lidelser. At diagnosticere en patient med en psykisk lidelse kan være en langvarig proces, hvilket kan komplicere udredningsgarantien, hvorfor det er ekstra nødvendigt med nok ressourcer til at gennemføre denne udredningsgaranti. Samtidig må der tages højde for, at der skal skabes en kontinuerlig behandling, og at overgangen mellem udredningsperioden og en efterfølgende plan for et udredningsforløb, ikke bremser den igangværende proces.

DS er dog, med ovennævnte forbehold, positive over implementeringen af udredningsgarantien.

Klage og Erstatningsadgang

DS ser det som naturligt, at klage- og erstatningsadgangen ændres til at følge de nye regler, og har derfor ingen yderligere kommentarer til dette.

 

Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening