Høringssvar til forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love

Dansk Socialrådgiverforening kan tilslutte sig de fremlagte forslag til forenkle og fremskynde behandlingen af sager om adoption uden samtykke, og DS mener det er godt, at reglerne bliver ændret så barnet skånes i forhold til skift i opvækstmiljø i forbindelse med sag om adoption uden samtykke.

Til

Børne- og Socialministeriet

Bemærkninger til Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn der adopteres uden samtykke)

Danske Socialrådgiverforening (DS) har modtaget forslag til Lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn der adopteres uden samtykke) til høring.

DS kan helt grundlæggende tilslutte sig intensionerne om at sikre kontinuitet for børn, der skal adopteres uden samtykke. Den nuværende praksis er ikke hensigtsmæssig og fordrende for kommunernes brug af adoption uden samtykke. De lange sagsbehandlingstider, og den venteposition børnene bringes i, gør, at det fagligt kan være tvivlsomt, om en tvangsadoption uden samtykke er det rigtige for barnet.

DS synes, det er positivt, at der med lovforslaget indlægges en række bestemmelser, som forkorter sagsbehandlingstiden for sager om adoption uden samtykke. DS kan således tilslutte sig den forenklede sagsgang mellem kommunen og Ankestyrelsen. DS mener tillige, at det med de nye bestemmelser om, at det alene er kommunen, som skal forsøge at indhente forældrenes samtykke, og at det er kommunen, som sikrer at forældrene får en advokat i sager om adoption uden samtykke, er regelforenklinger, der forkorter sagsbehandlingstiden og samtidigt er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til forældrene. Endelig kan DS tilslutte sig forslagene om, at der indsættes bestemmelser om skarpe tidsfrister.

DS mener, at det er meget positivt, at man fremadrettet kan forhåndsgodkende adoptionsfamilien via adoptionslovgivningen, og placerer barnet i den forventede kommende adoptionsfamilie (herunder overførsel af en midlertidig forældremyndighed) i forbindelse med Ankestyrelsens beslutning om godkendelse af adoption uden samtykke. Dette sikrer, at barnet tidligst muligt kan knytte sig til sin kommende familier.

DS kan også tilslutte sig de ændringer, der følger i serviceloven, hvorefter en forhåndsgodkendt adoptionsfamilie kan overgå til at være godkendt netværksplejefamilie, hvis domstolene ændrer Ankestyrelsens afgørelse.

Det eneste forbehold DS har i forhold til det fremsendte forslag til lovændringer er ikrafttrædelsestidspunktet. DS mener, at det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er samtidighed mellem lovændringerne om adoption uden samtykke og iværksættelse af de nye regler om det familieretlige system. Der vil være en oplagt risiko for, at sager om adoption uden samtykke ’kommer i klemme’ i denne omlægning. Hvorfor DS vil foreslå, at de forslåede regelændringer om adoption uden samtykke træder i kraft den 1. april 2019.

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening