Høringssvar: Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

DS er positive overfor ændringsforslaget. DS præciserer, at tilkøbsmuligheden ikke må reducere borgerens ret til, at få socialpædagogisk ledsagelse til ferieophold af kortere varighed, som en del af en bevilget indsats efter § 85 i lov om social service.

Til

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Att.: Specialkonsulent Nanna Julie Jørgensen

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til lovforslaget, jf. høringsbrev af 13. januar 2017.

DS er positive overfor ændringsforslaget, hvorved borgere over 18 år med betydeligt nedsat funktionsevne gives mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier, der ligger ud over den indsats efter § 85 i lov om social service, som beboeren er visiteret til i et botilbud/døgntilbud.

DS noterer med tilfredshed, at muligheden, der følger af forslaget til lovændring, ikke ændrer ved Ankestyrelsens principafgørelse nr. 60-15, hvilket er præciseret i bemærkningerne til lovforslaget. Principafgørelsen fastslår at en borger med behov for socialpædagogisk støtte uden for hjemmet også kan få den bevilgede socialpædagogiske støtte med på et kortere ophold af 4-5 dages varighed i Danmark uden for borgerens døgntilbud, samt at denne mulighed ikke kan afvises med henvisning til, at kommunalbestyrelsen ikke har en servicestandard, der gav mulighed for socialpædagogisk støtte uden for hjemmet i forbindelse med ferieophold.
Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening