Høringssvar: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver

DS bakker med herværende høringssvar op om de nye muligheder for at tilrettelægge socialrådgiveruddannelsen i større enheder med færre afprøvninger, og ser nu frem mod implementeringen af bekendtgørelsesændringen, som gerne skal bidrage til et sammenhængende uddannelsesforløb med styrket faglig fordybelse.

Til

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at fremsende høringssvar til ovennævnte forslag til bekendtgørelsesændring.

DS bakker entydigt op om intentionerne i ændringsforslaget. Med forslaget ser vi nye og gode muligheder for at socialrådgiveruddannelsen i højere grad end i dag kan tilrettelægge uddannelsesforløb, der understøtter faglig fordybelse og ligeledes understøtter en bedre sammenhæng mellem uddannelsens forskellige moduler og de helhedsorienterede læringsmål.

DS bemærker også at ændringen muliggør en flytning af ressourcer til undervisning, som tidligere har været bundet til afprøvninger. At tilføre yderligere ressourcer til undervisning for derved at styrke både kvalitet og sammenhæng i uddannelsen er et centralt ønske for DS. Det indebærer også, at vi med interesse vil følge hvorvidt de sparede midler til afprøvning også i praksis overføres til nye konkrete undervisningsaktiviteter, og ikke til at finansiere andre besparelser eller professionshøjskolernes administrationskonti.

Ændringen som den er foreslået betyder, at det vil være udbyderne der selv vurderer hvor denne mulighed tages i brug og dermed beslutter en tilpasning af studieordning ud fra en professionsfaglig og didaktisk vurdering i f.t. læringsmål, indhold og udprøvning. Med andre ord, udbyderne skal efter en ændring af bekendtgørelsen fastlægge og gennemføre den nødvendige implementeringsproces.

For DS er dette implementeringsarbejde i f.t. en ændret bekendtgørelse central og vigtigere end selve den formelle bekendtgørelsesændring, og vi ser frem til en dialog med uddannelsesudbyderne omkring dette. For DS og vore medlemmer er det centralt at implementeringen bliver inddragende og vægter en udvikling og kvalificering af den nuværende modulstruktur, og at dette sker på baggrund af en dialog med alle interessenter – nationalt og lokalt (lokalt bl.a. ved inddragelse af uddannelsens respektive uddannelsesudvalg og aftagerpanel). DS’ ønske er at der fokuseres på hvordan uddannelsen nu kan kvalificeres, herunder inddrage aktuelle erfaringer/ønsker fra de forskellige interessenter omkring uddannelsen. DS’ bekymring er at implementeringen kan gennemføres som en skrivebordsimplementering med fokus på de hurtige faglige/ressourcemæssige gevinster.

En implementering, der indebærer et nyt fokus på hvordan modulerne kan samtænkes og matches henimod en ny semester-struktur, må også indebære krav om en national koordinering i f.t. ensartethed omkring slutresultatet – en faglig kompetent og helhedsorienteret socialrådgiverprofession. Dette indebærer også opmærksomhed på national koordinering omkring afprøvning og censur, samt overflytning fra en institution til en anden.

DS beklager at ændringen som den er foreslået ikke muliggør en sammenlægning af de to moduler på 7. semester, henholdsvis modulet ’Socialt arbejde – vidensbasering og udvikling’ og bachelorprojekt-modulet som indholdsmæssigt i dag er adskilt og dog knytter an til hinanden. I forhold til disse to moduler gælder på samme måde ønsket om at skabe forbedrede rammer i forhold til de studerendes læring og anvendelsen af uddannelsens undervisningsressourcer. DS anbefaler, at ministeriet sikrer uddannelsesudbyderne en adgang til i højere grad at samtænke også de to moduler.

Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening