Høringssvar: Lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

DS mener, at en visitation til andet bosted, f.eks. en specialiseret socialpsykiatrisk afdeling, bør tage udgangspunkt i faglige vurderinger af om borgeren vil drage nytte af opholdet og behandlingsmulighederne på det nye sted, fremfor alene at tage udgangspunkt i et farlighedskriterie.

Til

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til lovforslaget, jf. høringsbrev af 22. december 2016.

Generelle kommentarer til forslaget og baggrunden for forslaget

Dansk Socialrådgiverforening (DS) vil gerne indledningsvis gentage tidligere udtalelser om at DS sætter pris på at nye tværgående/tværsektorielle initiativer er på vej. Initiativer der skal forebygge vold mod ansatte og som skal forbedre indsatsen for en gruppe borgere, som i dag ikke får en tilstrækkeligt støtte og behandling i forhold til de pågældende borgeres meget komplekse problemer. Problemer der ofte indebærer både psykisk sygdom, misbrug og andre særlige sociale problemer.

Det er fortsat DS’ vurdering at utilstrækkelighederne i det nuværende system øger risikoen for vold overfor ansatte og andre beboere/patienter.

Utilstrækkelighederne opleves bl.a. ved store udfordringer omkring kapacitet, organisering og kompetencer i psykiatrien (antallet af behandlingstilbud, ’sengepladser’, m.v.) og en utilstrækkelig normering/bemanding på de nuværende institutioner og botilbud, sidstnævnte er selvstændigt med til at øge risikoen for voldsepisoder. Det er et alvorligt sikkerhedsproblem, som rammer både beboere og ansatte.

Det er centralt, at der tages fat på forebyggelse af vold på en måde, der italesætter både fagligheden i indsatsen, rammerne for indsatsen og inddragelsen af de berørte borgere, samt de ansattes arbejdsmiljø.
Da mange socialrådgivere arbejder på henholdsvis botilbud og forsorgshjem, eller arbejder med de socialt udsatte og syge borgere i regi af de kommunale forvaltninger, m.v. er DS meget optaget af voldsproblematikken, og dermed de generelle muligheder for en styrket voldsforebyggende indsats på botilbud.

Samtidig finder DS, at nye initiativer bør centrere sig om leveringen af høj behandlingsfaglig kvalitet, hvor fokus er på initiativer der virker meningsfulde for både de berørte borgere og medarbejdere. Således løses områdets problemer ikke ved at indføre begrænsninger i de sindslidendes liv og dermed et højere konfliktniveau.

DS er af den opfattelse, at man så vidt det overhovedet er muligt skal undgå at arbejde med tvang, men at det af forskellige grunde kan være nødvendigt. DS finder at det er muligt at arbejde fagligt forsvarligt med tvang i forskellige sammenhænge. Dog skal man være opmærksom på at det kræver fagligt kompetent personale, høj etik og god tid. Desuden skal retssikkerheden naturligvis være i orden, herunder klageadgang for borgeren.

DS finder, at optagelse i botilbud uden samtykke ikke må ikke blive et redskab til blot at fjerne farligstemplede personer fra et bosted for dernæst at placere dem på et andet bosted uden et behandlingsmæssigt sigte. Det optimale vil være, at en visitation til andet bosted, f.eks. en specialiseret socialpsykiatrisk afdeling, tager udgangspunkt i faglige vurderinger af at borgeren vil drage nytte af opholdet og behandlingsmulighederne på det nye sted, fremfor alene at tage udgangspunkt i et farlighedskriterie.

Konkrete kommentarer til forslaget

DS’ herværende høringssvar baserer sig på tilbagemelding fra vore medlemmer, der er tilknyttet området.

DS finder at når alt andet er forsøgt, og den eneste løsning vurderes at være at flytte en borger til et bestemt botilbud uden borgerens samtykke, da er det godt at reglerne for en sådan flytning uden samtykke er placeret i det allerede eksisterende afsnit af serviceloven vedr. tvang. Vægten i de eventuelle nye flytninger uden samtykke skal også her være på borgerens retssikkerhed og et behandlingsfagligt velfunderet dokumentationsgrundlag.

DS er bekymret for om forslaget vil resultere i at de berørte borgere pålægges flere flytninger end nødvendigt. Således er der behov for at sikre at borgere kan bevare sin egen bolig, hvis flytningen uden samtykke må antages at være midlertidig.

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening