Høringssvar: Udkast til vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) samt udkast til vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv (vejledning nr. 6 til serviceloven).

Dansk Socialrådgiverforening (DS) værdsætter vejledning nr. 5’s opmærksomhed på at der kan være et behov for at styrke forældrerollen hos vejledningens målgruppe. Men DS savner i f.t. understøttelse af forældrerollen en tydeligere skelnen imellem hvad der kan forventes af en ledsager og hvad der kræver en mere professionel indsats, fx i form af socialpædagogisk støtte.

Til

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
Holmens Kanal 22
1060 København K
Att. Christina Kristholm Jørgensen

Dansk Socialrådgiverforening vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar på udkast til ovennævnte 2 vejledninger.

Generelle bemærkninger

Dansk Socialrådgiverforening (DS) hilser velkommen, hvis revisionen af de 2 vejledninger kan være med til at styrke den socialfaglige vurdering som grundlaget for hvilken indsats borgeren modtager.

Ledsagerordningen

Dansk Socialrådgiverforening (DS) værdsætter vejledning nr. 5’s opmærksomhed på at der kan være et behov for at styrke forældrerollen hos vejledningens målgruppe. Men DS savner i f.t. understøttelse af forældrerollen en tydeligere skelnen imellem hvad der kan forventes af en ledsager og hvad der kræver en mere professionel indsats, fx i form af socialpædagogisk støtte.

DS mener ikke at en ledsager kan og skal pålægges opgaver som understøttelse af de pågældende borgeres varetagelse af forældrerollen. Dette vil ofte kræve en faglig indsigt, der ikke er foreneligt med, at alle og enhver skal kunne påtage sig opgaven som ledsager.

DS finder at en ledsagers funktion er målrettet den pågældende borger, og skal ikke pålægges eller påtage sig en rolle i forhold til hele familien. Her skal indsatsen iværksættes på initiativ af og i samspil med børne- og ungeforvaltningen og dertil hørende lovgivning, indsatsmuligheder, m.v.

Med venlig hilsen

Nicolai Paulsen
Konsulent, Dansk Socialrådgiverforening