Høringssvar: Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

DS kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om magtanvendelse og indberetning – hverken positivt eller negativt – når rammen for og/eller matriklen, hvorunder magtanvendelsen skal udøves fortsat er ukendt.

Til

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til bekendtgørelsen om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

DS vil gerne indledningsvist understrege, at frivillighedens vej altid er bedre end tvang, når der er tale om en sårbar målgruppe med komplekse problemer. Der er stor risiko for, at de, der kunne have brug for behandling i stedet bliver væk, holder deres misbrug skjult eller venter for længe med at søge om hjælp, hvis muligheden for tvang er til stede. Opsøgende arbejde, tillid, fortrolighed og relationsarbejde vil derfor altid være at foretrække og skal være afprøvet, før tvang overhoved kan komme på tale.

Generelle bemærkninger

Det fremgår af bemærkningerne til det tidligere fremsatte lovforslag om en styrket indsats for gravide med misbrug af rusmidler, at der per 1. januar 2017 skal være etableret døgnbehandlingstilbud med høj faglig ekspertise, der kan tilbyde de gravide kvinder en sammenhængende og helhedsorienteret behandling målrettet misbrugsbehandling, graviditet og det kommende forældreskab. DS bakker fortsat op om sådan et behandlingstilbud.

DS hæfter sig dog ved, at etableringen af disse specialiserede døgnbehandlingstilbud fortsat afventes. DS kan derfor ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om magtanvendelse og indberetning – hverken positivt eller negativt – når rammen for og/eller matriklen, hvorunder magtanvendelsen skal udøves fortsat er ukendt. På den baggrund mener DS, at bekendtgørelsens ikrafttræden bør udsættes og samstemmes tidsmæssigt med, at der er etableret et konkret specialiseret døgnbehandlingstilbud for gravide kvinder med rusmiddelforbrug. Der bør her være endnu en høringsrunde, hvor høringsparterne konkret kan tage stilling til magtanvendelsens og indberetningens karakter, når rammen for denne er kendt.

Specifikke bemærkninger

DS forventer, at magtanvendelse overfor gravide kvinder med et rusmiddelforbrug, kun kan finde sted på et døgnbehandlingstilbud, hvor der er en faglig kompetent personalesammensætning, herunder et sundhedsfagligt personale med viden om graviditet og risikoforhold.
DS er dog bekymret for, at bekendtgørelsens ordlyd ikke sikrer tydeligt nok, at en magtudøvelse skal udøves nænsomt for den gravide kvinde og hendes ufødte barn, og dermed undgå at påføre det ufødte barn yderligere stress og belastning. § 2 i bekendtgørelsen beskriver, at magtanvendelsen ”skal afpasses efter forholdene i den enkelte situation” og ”ikke må gå ud over det strengt nødvendige”. Det forbliver dog uklart i bekendtgørelsen, hvad der er strengt nødvendigt samt hvilket personale, der skal vurdere, hvordan forholdene skal afpasses i den enkelte situation. Dette skærpes yderligere, når rammen for og/eller matriklen, hvorunder magtanvendelsen skal finde sted, endnu ikke kendes.

Herudover vil DS gerne understrege, at magtanvendelsen kun skal udøves af personale, der har fået viden og uddannelse om, hvordan man anvender magt uden at skade den gravide kvinde og det ufødte barn. DS vil samtidig anbefale, at det indskrives i bekendtgørelsen, at kvinden straks efter en magtanvendelse tilbydes en obstetrisk undersøgelse, hvor det sikres, at magtanvendelsen ikke har påført det ufødte barn skade samt en socialfaglig opfølgning, der skal sikre, at situationer, der kan lede til magtanvendelse, ikke sker igen

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening