Høringssvar: Udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem)

DS anbefaler med høringssvaret bl.a. at ministeriet revurderer hvorvidt ændringer skal omfatte sigtede unge under 18 år, da ændringerne vil forhindre at unge kan varetægtsfængsles derhjemme og dermed begrænse muligheden for en kommunal indsats som forebygger ny kriminalitet.

Til

Justitsministeriet
Politi- og Strafferetskontoret

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at fremsende høringssvar/udtalelse til ovennævnte udkast til lovforslag.

Udkastet fremstår ensidigt motiveret ved risikoen for, at forurettede tilfældigt møder den sigtede på gaden kort tid efter, at forbrydelsen blev begået.

DS finder naturligvis at gældende lov skal understøtte hensynet til offeret, men at begrundelsen med hensynet til offeret netop i dette forslag fremstår svagt – og præget af at bygge på meget få sager, der bliver tale om lovgivning på baggrund af enkeltsager.

DS vurderer ikke, at udkastet til lovændring vil beskytte forurettede mere end det allerede i dag er muligt med gældende regler. Unge der i dag varetægtsfængsles i eget hjem er i praksis mandsopdækket og deres bevægelsesfrihed er stærkt begrænset, oftest understøttet af særlige kommunale projekter overfor den pågældende målgruppe. Risikoen for at den unge sigtede møder offeret under en varetægtsfængsling i eget hjem er derfor meget lille.

I forlængelse af ovenstående savner DS, at forslaget inddrager hensynet til den sigtedes alder. Vi foreslår at ministeriet revurderer hvorvidt forslaget til ændringer skal omfatte sigtede unge under 18 år.

Ved udkast til ændringsforslag, som det fremstår nu, risikerer umodne og sårbare unge ved en varetægtsfængsling at opleve en social deroute, herunder en styrket risiko for at blive trukket ind i en kriminel løbebane – til skade både for den sigtede unge og for samfundet, der uden fokus på forebyggelse, risikerer at flere borgere fremadrettet vil opleve at blive forurettet.

Fra et socialrådgiverperspektiv er der følgende konsekvenser, hvis udkastet til
ændringsforslag vedtages i den foreliggende form:

  • Lovændringen vil i praksis sætte en stopper for at unge kan varetægtsfængsles derhjemme og dermed begrænse muligheden for en kommunal indsats som forebygger ny kriminalitet.
  • Risiko for at flere unge fortsætter deres kriminelle løbebane. Forskning viser bl.a., at en for indgribende indsats overfor unge der er i lavrisiko for at begå ny kriminalitet, kan medføre det modsatte resultat, en forstærket risiko. Samtidig vil unge der før lovændringen ville have mulighed for at fortsætte deres uddannelse betyde, at de unge vil være i stor risiko for at måtte droppe ud af uddannelsen med en øget risiko for social deroute og kriminel løbebane til følge.
  • Lovændringen går dermed imod forskning på området, der viser, at kontinuerlig uddannelse er afgørende for at forebygge ny kriminalitet
  • Lovændringen vil derfor i praksis forringe kommunernes og socialrådgivernes mulighed for at arbejde kriminalpræventivt overfor den unge sigtede, som skal varetægtsfængsles. En varetægtsfængsling er for unge førstegangskriminelle en kritisk livsbegivenhed. Det kræver en helhedsorienteret vurdering af hvad der for den enkelte unge er den bedste kriminalpræventive indsats, og dermed forebygge at varetægtsfængslingen bliver en direkte glidebane henimod ny kriminalitet.

DS foreslår Justitsministeriet at revurdere udkastet til en reduktion i muligheden for varetægtsfængsling i eget hjem, således at det sikres, at det fortsat er muligt for unge at blive varetægtsfængslet i eget hjem – og dermed sikre muligheden for at etablere forpligtende kontakter og indsatser overfor motiverede sigtede unge, herunder inddragelse af den sigtede unges netværk, med det mål at forebygge ny kriminalitet.

Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening