Høringssvar: Lovforslag om øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut tilbagebetalingskrav

DS er overordnet set positiv overfor øget støtte til repatriering i form af støtte til sundhedsforsikring og skolegang. DS vender sig dog kraftigt i mod forslaget om at genindføre resultattilskud til kommunerne og indførelsen af absolut tilbagebetalingskrav.

Til

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K
Att.: Anne Louise Laurberg

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslaget om øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut tilbagebetalingskrav.

DS er overordnet set positiv overfor, at betingelserne for en vellykket repatriering for borgere, der ønsker dette, styrkes med lovforslaget i form af øget sygeforsikring ved repatriering til lande med ringe eller ingen offentlige sundhedssystemer samt økonomisk støtte til skolegang i hjemlandet til familier med skolesøgende børn.

DS har herudover nogle specifikke kommentarer til de dele af lovforslaget, der omhandler henholdsvis genindførsel af resultattilskud til kommunerne samt indførslen af absolut tilbagebetalingskrav af hjælp til repatriering, hvis udlændingen vender tilbage til Danmark.

Genindførsel af resultattilskud til kommunerne

Med lovforslaget ønskes resultattilskuddet til kommunerne på 25.000 kr. for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer, genindført. Forslaget har til formål at tilskynde kommunerne til at fremme vejledningen og informationen om repatriering og dermed udbrede kendskabet til repatrieringsordningen.

DS vil opfordre til, at denne del af lovforslaget trækkes tilbage. For det første er det vores opfattelse, at kommunerne allerede informerer om mulighederne for repatriering til relevante borgere. For det andet skal det ved en hver sag om repatriering vurderes, at det er en reel og god mulighed for den enkelte, ligesom det er helt frivilligt, om borgeren ønsker at modtage tilbuddet, hvorfor vi mener, at de 25.000 kr. i resultattilskud ikke vil få nogen effekt i forhold til, hvor mange udlændinge kommunerne repatrierer. Forslaget om at give resultattilskud til kommunerne for at få udlændinge til at forlade landet, vurderer DS således udelukkende at kunne betegnes som negativ ladet signalpolitik.

Indførelse af absolut tilbagebetalingskrav

Med lovforslaget foreslås et absolut tilbagebetalingskrav af hjælp til repatriering indført, hvis en udlænding vender tilbage til Danmark, uanset om den pågældende har gjort et reelt forsøg på repatriering eller ej. Kommunalbestyrelsen vil således ikke længere skulle foretage en konkret og individuel vurdering om eventuel tilbagebetaling i hver enkelt sag, da alle udlændinge, der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven og efterfølgende anvender fortrydelsesretten, skal betale den udbetalte støtte tilbage.

DS vender sig kraftigt imod denne del af lovforslaget og vil således opfordre til, at også denne del trækkes tilbage. For det første mener DS, at der grundlæggende ikke skal lovgives på baggrund af en mistillid om, at et fåtal af borgere vil misbruge en ordning – til skade for det brede flertal. Kommunalbestyrelsens mulighed for at lave en konkret og individuel vurdering i hver sag bør derfor opretholdes, så det kan undersøges, hvorvidt den enkelte har gjort et reelt forsøg på repatriering, før kravet om tilbagebetaling eventuelt rejses.

For det andet vil et krav om absolut tilbagebetaling ikke fremme brugen af repatriering, da frygten for en økonomisk byrde ved en eventuel tilbagevenden kan afholde udlændinge fra at bruge ordningen.

For det tredje er det afgørende, at den enkelte udlænding har en reel mulighed for tilbagevenden – uden at der stilles krav om eksempelvis tilbagebetaling. Der kan opstå en række omstændigheder i hjemlandet, der besværliggør – og i værste fald umuliggør – udlændingens mulighed for repatriering. På den baggrund skal der være mulighed for tilbagevenden, hvis den pågældende har gjort et reelt forsøg på repatriering, uden frygt for økonomiske byrder mv.

Endeligt kan tilbagebetalingskravet medføre en uhensigtsmæssig gæld til det offentlige ved en nødvendig tilbagevenden, som kan besværliggøre den enkeltes videre integration i Danmark.
Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening