Lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn)

Til

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening er glade for muligheden for at afgive høringssvar til disse ændringer af udlændingeloven.

Generelt set er disse forslag til ændringer i Udlændingeloven i forhold til familiesammenføring med børn en væsentlig forbedring af varetagelsen af barnets tarv.

Konkrete kommentarer til forslagenes enkeltdele:

§9 stk. 17 – her ændrer man kravet for familiesammenføring af børn som grundlag for vellykket integration her i landet til at gælde for børn over 6 år. Denne minimumsalder vil gøre processen mindre omstændelig for mindre børn. Samt at ansøgningen for opholdstilladelse kan indgives senest 2 år efter barnet er fyldt 6 år.

Det er positivt, at man ikke vil gå ind og bedømme grundlaget for en vellykket integration for de mindre børn længere. I princippet vil børnene kunne være 8 år, når der ansøges.

§9 stk. 18 – Der indføres at opvækst, familiemæssige og sociale netværk vægtes ift. opholdstilladelse, hvilket er positivt. Desuden i forhold til bortfald af opholdstilladelse skal det også vægtes særligt såfremt barnet har været udsendt imod sin vilje på genopdragelsesrejse eller andet ophold i udland af negativ karakter for barnet. Barnets tarv er i centrum her.

Det er vigtigt at familien og netværk vægtes – ligeledes er det vigtigt, at det ikke skader børnenes sag, at de mod deres vilje bliver sendt på genopdragelsesrejse.

§9c stk. 1 pkt. 1 – omkring opholdstilladelse af særlige grunde. Her er det en forbedring at barnet føjes ind.

§17 – stykket om, at børn, der på 3 af hinanden følgende måneder har været på genopdragelsesrejse, kan miste deres opholdstilladelse fortsætter – dog tilføjes stk. 3 hvor udlændingestyrelsen på ny kan vurdere, om der skal gives en ny opholdstilladelse til barnet.
Dette er klart en sikring af barnets tarv, der mod sin vilje har været udsendt og dermed mistet sin opholdstilladelse.

§44c – Kommunalbestyrelsen har pligt til at underrette Udlændingeservice, når de bliver bekendt med, at barnet er udsendt på genopdragelsesrejse af mere end 3 måneders varighed – ændringen ligger i tilføjelsen af stk. 2, hvor Kommunalbestyrelsen forpligtiger sig til at foretage forebyggende samtaler / anden form for støtte ift. familien, når de er blevet bekendt med eller har begrundet mistanke om genopdragelsesrejse for barnet. Her skal de nu også oplyse om reglerne for bortfald af opholdstilladelse.

Dette er en væsentlig forbedring, da det kan håbes at have et præventivt formål og på den led sikre, at børn ikke mod deres vilje bliver sendt på genopdragelsesrejse. Desuden kan det støtte forældrene, der formentlig står i en meget svær situation, siden de har valgt at en sådan rejse er det eneste valg.

Stk. 3 er ligeledes en tilføjelse, hvor det skal anføres i underretningen til Udlændingeservice om, hvorvidt disse tiltag er foretaget og om der er oplyst familien om reglerne for bortfald af opholdstilladelse.

Dette er en god tilføjelse, da det sikrer at socialforvaltningen i deres forvaltning af loven skal forholde sig til stk. 2 og de tiltag der skal gøres samt oplyses omkring reglerne.
Med venlig hilsen

Bettina Post
Formand, Dansk Socialrådgiverforening