Udlændingeloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv.)

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte)

Til

Justitsministeriet
Udlændingeafdelingen
Slotsholmen 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at kommentere på lovforslag om ændring af udlændingeloven i forhold til bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte. Overordnet set er DS enige i lovens intentioner om at give ofre for menneskehandel samt voldsramte ægtefællesammenførte bedre vilkår.

Refleksionsperioden for ofre for menneskehandel
(§ 33, stk. 14, 3. pkt.)

DS finder en udvidelse af refleksionsperioden for ofre for menneskehandel fornuftig og støtter hermed lovens intentioner om at udvide perioden. De foreslåede 120 dage er dog ikke tilstrækkelige til at bearbejde de omfattende traumer og skader, et handlet menneske kan have pådraget sig.

DS foreslår derfor, at refleksionsperioden udvides yderligere, evt. helt op til 9 måneders ubetinget ophold, hvor personen kan modtage helhedsorienteret rehabilitering og blive forberedt ordentligt på sin hjemsendelse. De fleste sager er meget komplekse og kan derfor tage tid at behandle. Ofte bør der inddrages interkulturel faglig ekspertise med speciale i rehabilitering af traumatiserede og overlevere af seksuelle overgreb. Traumer, helbredsmæssige komplikationer, manglende kvalifikationer, manglende netværk, misbrug, psykiske lidelser mv. skal behandles sammenhængende og til tider over en længere periode, hvis ofret skal komme ordentlig videre i et liv uden prostitution og menneskehandel efter hjemsendelse.

I refleksionsperioden er det afgørende, at ofrene får opkvalificeret deres kompetencer, eksempelvis igennem korte uddannelsesforløb, praktikker mv. Det vil understøtte deres muligheder for at skabe en anden levevej end prostitution, når de vender tilbage til deres hjemland og således ikke på ny bliver ofre for menneskehandel pga. fattigdom. Det er således positivt, at muligheden for eksempelvis kompetenceforløb og uddannelsesforløb nævnes som mulige elementer i refleksionsperioden i lovbemærkningerne.

Mulighed for midlertidig opholdstilladelse til bearbejdning af skader, traumer mv.

I lovforslaget specificeres muligheden for midlertidig opholdstilladelse til en udlænding, hvis tilstedeværelse i landet er påkrævet af efterforsknings- eller retsforfølgningsmæssige hensyn (§9c, stk. 5). Som det er i dag, bliver refleksionsperiode i høj grad brugt til at sikre ofrets medvirken i retssagen og det videre efterforskningsarbejde. Det er en del af refleksionsperiodens formål – men ikke det hele. Den vigtige del om at rehabilitere ofrene bør ikke glemmes. Det skal der sikres tid til og mulighed for på lige fod med efterforskningen af bagmændene.  Der bør derfor i loven gives mulighed for midlertidig opholdstilladelse til ofre for menneskehandel til at bearbejde skader, traumer mv. på lige fod med muligheden for midlertidig opholdstilladelse af efterforsknings- eller retsforfølgningsmæssige hensyn.

Reintegrationsperioden i hjemlandet

I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at ”aftaleparterne er enige om at give yderligere støtte til handlede personers reintegration i hjemlandet. Derfor skal reintegrationsperioden som led i den forberedte hjemsendelse udvides fra de nugældende tre til seks måneder”

DS er enige i, at reintegrationsperioden bør udvides, så det sikres, at de hjemvendte ofre falder ordentligt til i hjemlandet og ikke på ny bliver ofre for menneskehandel, eksempelvis pga. fattigdom eller at bagmændene opsøger dem på ny. Den udvidede reintegrationsperiode bør dog understreges i selve lovteksten, og ikke blot i lovbemærkningerne som det er tilfældet nu, for at sikre at muligheden anvendes i praksis.

Fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte

DS er meget positiv overfor udvidelse af § 19, stk. 7. Det er afgørende, at muligheden for fortsat ophold for ægtefællesammenførte efter ægteskabets ophør også gælder, hvis udlændingens barn har været udsat for vold mv. og ikke udelukkende den ægtefællesammenførte selv. Derudover er det meget positivt, at varigheden af den ægtefællesammenførtes ophold i Danmark ikke længere har nogen betydning for muligheden for fortsat ophold til voldsramte ægtefællesammenførte.
Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand, Dansk Socialrådgiverforening