Høringssvar: Begrænsning af appel i sager om tvangsanbringelse af børn

Udvalget foreslår, at den nuværende adgang til at anke i sager om tvangsanbringelse ændres, så der kun kan ankes videre til anden instans, hvis procesbevillingsnævnet giver tilladelse til det, hvis sagen er af principiel karakter.

Til

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslaget om begrænsning af muligheden for appel i sager om tvangsanbringelse af børn, som er fremsat af udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene.

Udvalget foreslår, at den nuværende adgang til at anke i sager om tvangs-anbringelse ændres, så der kun kan ankes videre til anden instans, hvis procesbevillingsnævnet giver tilladelse til det, hvis sagen er af principiel karakter. Dermed vil den nuværende praksis, hvor et stigende antal forældre anker byrettens afgørelse til landsretten blive stærkt begrænset.

Dansk Socialrådgiverforening finder ud fra flere hensyn denne begrænsning rimelig. Ved en tvangsfjernelse er der allerede inden inddragelsen af retssystemet sket en grundig behandling af sagen i børn og unge-udvalget med de retssikkerhedsmæssige procedurer, der ligger i det system. Herunder inddragelse af advokat og en dommer, der tiltræder udvalget. Dernæst er der en ankemulighed til Ankestyrelsen, inden sagen endeligt kan gå til retssystemet, hvor det så efter de gældende regler kan ankes til landsretten efter behandling i byretten.

Det medfører meget lange forløb, hvor sagen reelt er uafklaret, hvilket kan være en meget stor belastning for børnene og de unge. For så vidt også for de forældre, der bruger deres kræfter på at jage en mulighed, som – jævnfør den afgørelsesstatistik, som er gengivet i rapporten – i de allerfleste tilfælde er helt illusorisk. Det er et stadigt faldende antal, der ændres i landsretten, det er i de seneste par år faldet til kun godt 2 %. Næsten 98 % af byretternes afgørelser stadfæstes altså af landsretten.

Dansk Socialrådgiverforening mener, at der er grund til at afkorte de meget lange forløb, hvor børnenes og de unges liv er fundamentalt uafklaret, fordi der ikke er truffet endelig afgørelse i deres sag. Vi tror også, at det vil kunne være en lettelse for forældre, som (måske med en usikker realitets-sans) er tilbøjelige til at forfølge sagen gennem alle de administrative og retslige led, der er mulige. Endelig finder vi det tilstrækkeligt, at der efter forslaget vil være tre niveauer for sagens behandling og efterfølgende ankebehandling samt en mulighed for at procesbevillingsnævnet kan løfte sagen til et fjerde niveau i landsretten.

Dansk Socialrådgiverforening kan derfor anbefale den foreslåede ændring.

 

Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening