Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt)

Socialrådgiverne er meget udsat for chikane og trusler. Derfor mener Dansk Socialrådgiverforening, at der et behov for en øget beskyttelse af offentligt ansatte med borgernære funktioner mod chikane for at sikre de ansattes sundhed og trivsel. Der er desuden brug for klar og tydelig vejledning til de offentlige institutioner om håndtering af aktindsigtsanmodninger. Høringssvaret indeholder desuden en række bemærkninger om uklarheder og mangler i lovforslaget, og gør opmærksom på at at afslag på anmodninger om aktindsigt ikke løser det bagvedliggende problem med at et stigende antal borgere ikke har tilstrækkelig tillid til den kommunale forvaltning.

Til

Justitsministeriet
att. Forvaltningsretskontoret og Christina Seeneha Henriksen


Dansk Socialrådgiverforening takker for muligheden for at komme med bemærkninger til forslaget om Styrket beskyttelse af offentlig ansatte i sager om aktindsigt.

Generelle bemærkninger

I gennemsnit er 34 procent af socialrådgiverne udsat for chikane fra borgere i forbindelse med deres arbejde. 19 procent oplever trusler om vold. Det viser Arbejdstilsynets seneste måling National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere i Danmark fra 2023.

Dansk Socialrådgiverforening kan desuden oplyse, at vi jævnligt får forespørgsler fra medlemmer, der oplever, at en borger anmoder om en aktindsigt i en personalesag eller borgerens egen sag samt øvrige sager i forvaltningen, som opleves chikanøse og utryghedsskabende.  DS oplever desuden, at kommunernes praksis omkring håndtering af aktindsigtsanmodninger forekommer uensartede og uigennemsigtige.

Dansk Socialrådgiverforening er derfor af den opfattelse, at der et behov for en øget beskyttelse af offentligt ansatte med borgernære funktioner mod chikane for at sikre de ansattes sundhed og trivsel samt for klar og tydelig vejledning til de offentlige institutioner om håndtering af aktindsigtsanmodninger.

Dansk Socialrådgiverforening har bemærket, at lovforslaget er justeret siden det første lovforslag kom i 2021, og på to vigtige punkter har imødekommet DS’ daværende bemærkninger:

– at også tidligere ansatte kan omfattes af navnebeskyttelse, jf. bemærkningerne til forslaget til offentlighedsloven.

– at borger ikke begrænses i sin mulighed for at få indsigt i sin egen sag i forhold til retstilstanden i dag, jf. ændringen af forslaget til forvaltningsloven.

Kommentarer til lovforslagets § 1 om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Hensigten med lovforslagets §1, nr. 1 er at sænke tærsklen for, hvornår det antages at være et chikanøst formål bag en anmodning om aktindsigt jf. offentlighedsloven og dermed give mulighed for at afslå anmodningen. DS kan støtte dette forslag.

Hensigten med lovforslagets §1, nr. 2 sigter på at kunne navneanonymisere dokumenter fra den ansattes personalemappe, når der søges aktindsigt i denne, hvis væsentlige hensyn til den ansattes tryghed taler imod udleveringen af oplysninger om den ansattes navn.

Dansk Socialrådgiverforening kan støtte dette forslag, men bemærker, at denne navnebeskyttelse vil have begrænset effekt, idet borgeren jo søger aktindsigten i en bestemt medarbejders personalemappe. Navneanonymiserede dokumenter kan imidlertid medvirke til at begrænse effekten af chikanøse handlinger, såsom at hænge socialrådgiveren ud på de sociale medier gennem offentliggørelse af dokumenterne.

Dansk Socialrådgiverforening bemærker desuden, at det fremgår af lovbemærkningerne, at den ansatte ikke i alle tilfælde skal underrettes om aktindsigtsanmodninger, men kun hvis myndigheden overvejer at anonymisere den ansattes navn (side 32 sidste afsnit). Det vil være hensigtsmæssigt, at den ansatte altid informeres om anmodningen om aktindsigt og på et tidligt tidspunkt, idet det jo først og fremmest er den ansatte selv, der kan vurdere om der er risiko for fx chikane eller utryghed.

Kommentarer til lovforslagets §2 om ændring af forvaltningsloven

Hensigten med lovforslagets §2, nr. 1 er kunne give afslag på anmodning om aktindsigt, når den helt undtagelsesvist vurderes at skulle tjene et retsstridigt formål eller lignende. Det fremgår, at muligheden allerede eksisterer i dag, men kun i bemærkningerne i lovforslag til forvaltningslov fra 2013. Der lægges således ikke op til at ændre i den nuværende retstilstand.

I Justitsministeriets oprindelige forslag fra 2021 var de to forslag til lovændringer af henholdsvis offentlighedslov og forvaltningslov ligestillede, dvs. med samme formulering om ’retsstridigt eller chikanøst formål’. I det nye forslag lægges dermed ikke op til at sænke tærsklen for, hvornår der kan gives afslag på aktindsigt. Dansk Socialrådgiverforening kan støtte dette forslag.

Dansk Socialrådgiverforening savner dog en mulighed for, at man kan gøre brug af navnebeskyttelse i forbindelse med en parts ansøgning om aktindsigt med chikane som formål.

Afsluttende bemærkninger

Dansk Socialrådgiverforening vil afslutningsvis gøre opmærksom på, at afslag på anmodninger om aktindsigt ikke i sig selv løser det bagvedliggende problem, der handler om, at et stigende antal borgere ikke har tilstrækkelig tillid til den kommunale forvaltning. I nogle tilfælde vil afslag på aktindsigt desuden kunne øge konfliktniveauet mellem borger og forvaltning.

Dansk Socialrådgiverforening vil opfordre til, at ministeriet udarbejder en konkret vejledning til de offentlige myndigheder, som beskriver hvornår anmodninger om aktindsigt kan vurderes som retsstridige eller chikanøse, samt hvordan anmodninger af aktindsigt skal håndteres, for dels at sikre en ensartet praksis på tværs af kommuner m.v., men også så hensigten med ændringerne, dvs. beskyttelse af offentlig ansatte, virkeliggøres bedst muligt.

I den forbindelse vil vi understrege, at et afslag til en borger på aktindsigt bør suppleres med en dialog mellem forvaltningen og borgeren, som skal søge at genoprette tillid og godt samarbejde mellem borger og forvaltning, for dermed så vidt muligt at forebygge yderligere chikanøse henvendelser.

Med venlig hilsen

Signe Færch
Forkvinde
Dansk Socialrådgiverforening