Høringssvar: Lovforslag om skærpelse af reglerne for tidsubegrænset ophold (Udlændingeloven)

DS vil på det kraftigste fraråde at skærpe reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse yderligere. Reglerne er blot for et år siden (februar 2016) strammet betydeligt op og DS ser derfor ikke behov for at skærpe dem yderligere.

Til

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til lov om ændring af udlændingeloven (skærpelse af reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse).

DS vil på det kraftigste fraråde at skærpe reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse yderligere. Reglerne er blot for et år siden (februar 2016) strammet betydeligt op og DS ser derfor ikke behov for at skærpe dem yderligere. Hyppige ændringer betyder manglende forudsigelighed for berørte borgere og skaber dermed en usikker retstilstand. Flygtninge, der bestræber sig på at blive i stand til at opfylde gældende krav og i øvrigt arbejder ihærdigt for egen og familiens integration i Danmark, vil opleve, at forudsætningerne pludselig ændres. Det kan skabe en usikkerhed, der negativt kan påvirke den enkeltes handlekraft i forhold til integration.

En skærpelse af reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse kan derfor være direkte kontraproduktiv i forhold til en vellykket integration. En uvished om fremtiden kan være så belastende, at den bliver en barriere for bl.a. tilknytning til arbejdsmarkedet, fokus på behandling af eventuel sygdom, forældrerollen mv.

Skærpelsen fra 2016 udelukker en større gruppe af de mest udsatte flygtninge fra at få tidsubegrænset ophold. De øgede beskæftigelses- og selvforsørgelseskrav i dette lovforslag vil yderligere betyde, at en endnu større gruppe af de mest udsatte flygtninge udelukkes fra tidsubegrænset ophold.

Herudover har DS et par specifikke bemærkninger til lovforslaget:

Beskæftigelseskravet, § 1, nr. 4

DS vil, på linje med Dansk Flygtningehjælps tidligere forslag, opfordre til, at reglerne ændres således, at uddannelse tæller med i beskæftigelseskravet på linje med ordinær beskæftigelse. Uddannelse er et vigtigt element i forhold til at sikre flygtninge en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor både gavnligt for den enkelte, og samfundet i sin helhed, hvis flygtningen opfordres og motiveres til at tage en uddannelse.

Forlængelse af karenstiderne, § 11a, stk. 1-6

Lovforslaget medfører, at karenstiderne for tidsubegrænset opholdstilladelse (efter særlige kriminelle handlinger) skærpes, så de svarer til karenstiderne for indfødsret. DS finder det ikke rimeligt at sidestille reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse og indfødsret på denne måde, da der er markant andre rettigheder tilknyttet indfødsret, herunder dansk pas og stemmeret, end der er ved at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. DS finder det derfor ikke rimeligt, at karenstiderne for tidsubegrænset opholdstilladelse er lige så skærpede som karenstiderne for indfødsret. DS vil derfor opfordre til, at karenstiderne for tidsubegrænset opholdstilladelse ikke skærpes yderligere.

Opholdskravets betydning for adgangen til familiesammenføring

Herudover finder DS det stærkt problematisk, at skærpelsen af opholdskravet får betydning for adgangen til familiesammenføring, således at udlændinge omfattet af udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra e (indvandrere, ikke flygtninge) som udgangspunkt skal have haft lovligt ophold her i landet i alt 11 år for at opnå ægtefællesammenføring. En central forudsætning for integration er, at borgerens familiemæssige grundlag er på plads. En familiesammenføring kan derfor være en forudsætning for, at borgeren kan få ro og overskud til at integrere sig i det danske samfund.

DS vil derfor opfordre til, at en skærpelse af opholdskravet i forhold til tidsubegrænset opholdstilladelse ikke får betydning for adgangen til familiesammenføring.

Ikrafttrædelsesbestemmelserne, § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. maj 2017, men således, at loven finder anvendelse for ansøgninger om tidsubegrænset ophold indgivet efter lovforslagets fremsættelse, dvs. før ikrafttræden.

Det betyder, at lovforslaget også vil gælde for flygtninge, der har været i landet i længere tid og som har bestræbt sig på at opnå tidsubegrænset ophold efter gældende regler. Dette vil medvirke til en generel usikkerhed om lovreglerne, som beskrevet indledningsvist, og skabe utryghed for en i forvejen udsat gruppe borgere. DS vil derfor opfordre til, at der udformes rimelige overgangsregler.

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening