Høringssvar: Lovforslag om oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

DS opfordrer regeringen til enten at trække forslaget helt tilbage eller at igangsætte en dialog med alle berørte interessenter - blandt andet med henblik på at sikre, at SFI’s hidtidige forskningstemaer fortsat løftes i velfærdsforskningen – herunder at lovgrundlaget justeres i forhold til dette.

Til

Økonomi- og indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) beklager ikke at være på høringslisten til ovennævnte høring, men tillader os at fremsende nedenstående bemærkninger til forslaget.

DS finder, at det foreslåede lovgrundlag for den aftalte fusion mellem forskningsinstitutterne KORA og SFI truer den sociale grundforskning og på lang sigt kan skade videngrundlaget for sociale indsatser målrettet socialt udsatte i Danmark.

DS er bekymret for konsekvenserne ved at lukke Danmarks eneste uafhængige sektorforskningsinstitution inden for velfærdsforskning.

DS finder, at lovgrundlaget må tilpasses en mulighed for at opretholde SFI’s mangeårige uafhængige forskningsindsats. Ligesom den stærke ministerielle og kommunale indflydelse på bestyrelse, og dermed prioritering af forskningsindsatsen, må reduceres. Tilmed tildeles Børne- og socialministeriet kun en plads til deling med beskæftigelsesministeriet, mens andre ministerier tildeles selvstændige pladser.

DS er kritisk overfor, at det nye Center ikke længere skal udføre grundforskning i henhold til det nye forskningscenters formålsparagraf. Det giver i praksis fri adgang til at reducere den vigtige frie og mere grundlæggende socialforskning til fordel for mere kortsigtede, politiske prioriteringer af forskningsindsatserne. Dette understreges også af, at fokus i lovforslaget gentagende gange er på ”anvendelsesbaseret forskning”.

DS finder, at et snævert fokus på anvendelsesbaseret forskning kan gå ud over eksempelvis de generationsstudier og anden langsigtet forskning, som er afgørende for at skaffe ny viden på socialområdet. Det er generel og central forskning, der vedrører sociale problemer, hvordan de udvikler sig, breder sig og bedst muligt kan håndteres. Denne forskning har SFI tidligere gjort meget for, men hvis den type forskning nedprioriteres i det nye forskningscenter, står der umiddelbart ingen institutioner klar til at overtage dette vigtige forskningsområde.

DS er bekymret for lovgrundlagets mulighed for, at den forskning, der opfylder kommunernes behov for at udvikle brede velfærdstilbud, som når ud til mange borgere og er økonomisk rentable, vil opnå førsteprioritet på bekostning af forskning i sociale problemer og særligt udsatte grupper. Det foreslåede lovgrundlag kan i praksis komme til at skade forskningen for de allermest udsatte i samfundet på bekostning af forskning om, hvordan man eksempelvis kan optimere indsatser for mennesker, som er tættere på arbejdsmarkedet. I DS mener vi, at Folketinget bør sikre en balance i lovgrundlaget, som understøtter forskning for og om sociale problemer og socialt udsatte.

Det nye lovgrundlag bliver ikke mindre problematisk af, at ændringerne tilsyneladende er fremsat uden åben debat. Tilmed er der en lang række organisationer inden for det sociale område, som har stor interesse i denne problemstilling, som ikke er blevet indbudt til at give høringssvar. Samlet set finder DS, at forløbet tyder på en lukket håndtering af en fusion, der vil få stor betydning for socialforskningen i Danmark og dermed det sociale områdes fremtid.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer regeringen til enten at trække forslaget helt tilbage eller at igangsætte en dialog med alle berørte interessenter – blandt andet med henblik på at sikre, at SFI’s hidtidige forskningstemaer fortsat løftes i velfærdsforskningen – herunder at lovgrundlaget justeres i forhold til dette.

Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening