Lovgivning om Udbetaling Danmark

Udkast til lovgivning om Udbetaling Danmark

Til

Social- og Integrationsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

FTF har følgende bemærkninger til ” Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love (Fordeling af myndighedsansvar mellem kommuner og Udbetaling Danmark m.v.)” og ” Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Fastlæggelse af borgerens rettigheder, Udbetaling Danmarks sagsbehandling, Udbetaling Danmarks ledelse og tilsyn med Udbetaling Danmark m.v.)” :

FTF finder, at det positivt at der sker en udvikling på området vedr. udbetalinger, der kan sikre en større ensartethed og kvalitet i sagsbehandlingen, og som kan frigive ressourcer til de borgere, som har størst behov for hjælp. FTF forudsætter, at borgerne har en uændret retsstilling

FTF så gerne at der havde været en beskrivelse af hvordan lovgiver ser opgaven løst i frem-tiden. Det er fortsat uklart, i hvor høj grad der bliver tale om ”selvbetjening på Internettet”, herunder behovet for, at borgerne har og kan anvende Nem-id.

FTF ønsker, at borgerne også fremover kan være i direkte dialog om deres sag, herunder have let og uhindret adgang til at klage over afgørelser i forbindelse med behandlingen af deres sag, uanset deres it-kompetencer og adgang til Internet.

Vedrørende løn- og ansættelsesvilkårene for medarbejdere, der overflyttes til Udbetaling Danmark, skal FTF henvise til KTOs høringssvar.

Med venlig hilsen

Bente Sorgenfrey
Formand, FTF